Comparteix:

Pla de llengües UPC 2010-2020

El Pla de llengües és l’instrument de la política lingüística de la UPC, previst en l’article 113 dels Estatuts. Durant el 2021 es va dur a terme l'avaluació del Pla de llengües UPC 2010-2020.

Principals indicadors 2010-2020

Més de 100 indicadors sobre ús, coneixement, acollida i interculturalitat i qualitat lingüística.

ÚS DE LLENGÜES
1. ÚS DEL CATALÀ
Ús del català a la docència i l'activitat acadèmica

Material de referència:
 • 70 % de les hores de docència en català en els graus (des del curs 2013-2014).
 • Increment del 17 % de les hores de docència en català en els graus el curs 2019-2020 respecte del curs 2010-2011.
 • 40 % de les hores en català en els màsters, el curs 2019-2020.
 • Disminució del 38,1 % de les hores en català en els màsters el curs 2019-2020 respecte del curs 2010-2011.
 • 2,3 % de tesis elaborades en català, el curs 2019-2020.
 • Disminució del 61,02 % de les tesis en català, el curs 2019-2020 respecte del curs 2010-2011.
 • 57,88 % d’exàmens publicats en català al portal Aprèn 2010-2020.
 • 41,14 % de TFG publicats en català al portal Aprèn 2010-2020.
 • 22,23 % de TFM publicats en català al portal Aprèn 2010- 2020.

 

Informes d'avaluació 2010-2020

Els informes dels principals objectius, amb les actuacions, els indicadors, els gràfics i la valoració dels punts forts i febles de cadascun, han estat elaborats per l'SLT, sota la direcció del Vicerectorat de Docència i Estudiantat, fins al maig de 2021, i el Vicerectorat de Qualitat i Política Lingüística, actualment. Les dades han estat proveïdes per les unitats implicades.

Pla de llengües UPC 2010-2020

Descarrega't el Pla de llengües UPC 2010-2020, Acord 12/2010 del Consell de Govern

Àmbits estratègics

 • Capacitat lingüística. Capacitar les persones en competències de comunicació multilingües.
 • Disponibilitat lingüística. Estendre les comunicacions multilingües orals i escrites.
 • Qualitat lingüística. Assegurar la qualitat de les comunicacions multilingües.
 • Interculturalitat. Promoure les interaccions entre persones, llengües i cultures.

Missió

El Pla de llengües UPC és l'instrument per a la governança del multilingüisme a través del qual consensuem el model lingüístic de la nostra universitat i establim els objectius i les accions transversals per estendre el coneixement, l'ús, la qualitat i la interacció de les llengües a la UPC.

Visió 2020

 • La UPC és una universitat multilingüe en què el català, el castellà i l'anglès interactuen com a llengües de treball i comunicació.

 • La UPC disposa d'un model consensuat que atén els drets i deures lingüístics establerts en el marc legal i que dona resposta a les necessitats de projecció externa i de comunicació interna en uns campus internacionalitzats.

 • La UPC té com a fortaleses la competència plurilingüe dels seus membres, la disponibilitat d'una oferta de docència, de serveis i d'informació multilingüe, la qualitat lingüística de les comunicacions i una cultura oberta que incorpora la dimensió intercultural.

Valors

 • El foment de l'ús del català com a llengua pròpia, fruit del compromís social i la implicació amb l'entorn local, que ens defineix com a UPC propera.

 • L'impuls de les terceres llengües, especialment l'anglès, associat a la internacionalització, a la millora de la competitivitat i a la capacitació del nostre estudiantat, que ens defineix com a UPC oberta al món.

 • La garantia dels drets i deures lingüístics, derivats de l'oficialitat del català i el castellà i de l'ús de terceres llengües, que ens compromet amb els membres de la nostra comunitat i ens defineix com a UPC de les persones.

 • L'aposta pel multilingüisme i la interculturalitat, que ens posiciona com a institució proactiva davant dels reptes d'una realitat lingüística i cultural diversa i que ens defineix com a UPC innovadora.