Principals indicadors Pla de llengües UPC 2010-2020

 

ÚS DE LLENGÜES
1. ÚS DEL CATALÀ
Ús del català a la docència i l'activitat acadèmica

Material de referència:
 • 70 % de les hores de docència en català en els graus (des del curs 2013-2014).
 • Increment del 17 % de les hores de docència en català en els graus el curs 2019-2020 respecte del curs 2010-2011.
 • 40 % de les hores en català en els màsters, el curs 2019-2020.
 • Disminució del 38,1 % de les hores en català en els màsters el curs 2019-2020 respecte del curs 2010-2011.
 • 2,3 % de tesis elaborades en català, el curs 2019-2020.
 • Disminució del 61,02 % de les tesis en català, el curs 2019-2020 respecte del curs 2010-2011.
 • 57,88 % d’exàmens publicats en català al portal Aprèn 2010-2020.
 • 41,14 % de TFG publicats en català al portal Aprèn 2010-2020.
 • 22,23 % de TFM publicats en català al portal Aprèn 2010- 2020.
Ús del català a l'àmbit institucional
 • 100 % de l’oferta d’estudis de grau, màster i doctorat en català, castellà i anglès en el web institucional (fins al nivell de les guies docents, que estan disponibles en català majoritàriament).
 • 100 % de l’apartat d’R+D+I del web institucional en català.
 • Els apartats del web institucional són sempre en català, excepte les pàgines per a l’estudiantat i professorat internacional.
 • 100 % dels butlletins digitals en català (Ep!, estudiantat, i Fil directe, PDI i PAS).
 • Versions en les 3 llengües de la documentació acadèmica de Prisma, l’e-Secretaria i els portals de PDI i PAS.
 • Versió en aranès de l’apartat de presentació de la UPC.
2. ÚS DE L'ANGLÈS
Ús de l'anglès a la docència i l'activitat acadèmica

Material de referència:
 • 11 % de les hores de docència en anglès en els graus el curs 2019-2020.
 • Increment del 1 287 % de les hores d’anglès en els graus el curs 2019-2020 respecte del curs 2010-2011.
 • 4 graus impartits 100 % en anglès el curs 2021-2022.
 • 39,80 % de les hores de docència en anglès en els màsters, el curs 2019-2020.
 • Increment del 218,4 % de les hores d’anglès en els màsters el curs 2019-2020 respecte del curs 2010-2011.
 • 34 màsters impartits 100 % en anglès el curs 2021-2022.
 • 7 359 PDI ha fet docència en anglès [suma del PDI que ha impartit docència anualment 2010-2020].
 • Increment del 150,24 % de PDI que fa docència en anglès el curs 2019-2020 respecte del curs 2010-2011.
 • 6 022 assignatures impartides en anglès [2010-2020].
 • Increment del 199,32 % d’assignatures en anglès el curs 2019-2020 respecte del curs 2010-2011.
 • 73 070 matriculacions d’estudiants en assignatures impartides en anglès [2010-2020].
 • 63 581 estudiants han cursat assignatures de grau en anglès [2010-2020].
 • Increment del 1 758,97 % d’estudiants en assignatures en anglès el curs 2019-2020 respecte del curs 2010-2011.
 • 7 634 estudiants han cursat assignatures de comunicació tècnica i científica en anglès [2010-2020].
 • 3 198 estudiants han fet reconeixement d’ECTS per activitats de l’itinerari llengües i comunicació [2011-2019].
 • 82,84 % de tesis elaborades en anglès el curs 2019-2020.
 • Increment del 119,21 % de tesis en anglès el curs 2019-2020 respecte del curs 2010-2011.
 • 10,84 % d’exàmens publicats en anglès al portal Aprèn 2010-2020.
 • 22,66 % de TFG publicats en anglès al portal Aprèn 2010-2020.
 • 42,65 % de TFM publicats en anglès al portal Aprèn 2010-2020.
3. SEGURETAT LINGÜÍSTICA
Transparència i seguretat lingüístiques a la docència

Material de referència:
 • 98 % d’assignatures amb informació sobre la llengua d'impartició el curs 2019-2020.
 • 12 277 hores sense informació sobre la llengua d’impartició el curs 2019-2020 (és la universitat amb més hores sense informació: indicador lingüístic per al finançament variable de les universitats, DREU).
 • Augment del 25,48 % de les assignatures amb informació el curs 2019-2020 respecte del curs 2010-2011.
Drets lingüístics

Material de referència:
 • El 2021 es crea la pàgina web sobre Usos i drets lingüístics de la UPC, que inclou el protocol d’ús de llengües a l’aula i una bústia per a queixes i suggeriments.

[Índex]

CONEIXEMENT DE LLENGÜES
4. CONEIXEMENT DEL CATALÀ
Formació i acreditació de català del PDI

Material de referència:
 • El coneixement de llengües establert pel Decret 128/2010 i l’Acord CG 154/2011 s’incorpora exclusivament en les bases dels concursos de professorat lector UPC i Serra Húnter i de professorat agregat, però no s’ha demanat l’acreditació del nivell en el període analitzat.
 • 650 PDI inscrits a cursos de català de nivells del MECR de l’SLT [2009-2020].
 • 142 PDI inscrits a exàmens oficials de català per acreditar nivells [2009-2020].
 • 125 certificats oficials de català de tots els nivells [2009-2020].
 • 91 certificats oficials del nivell de suficiència (C1) del MECR [2009-2020].
 • Disminució 82,61 % de PDI inscrit a exàmens oficials el curs 2019-2020 respecte del curs 2010-2011.
Formació i acreditació de català del PAS

Material de referència:
 • 100 % del PAS funcionari acredita el nivell de coneixement de català per mitjà de certificats, d’acord amb el Decret 161/2002.
 • En les bases dels concursos del PAS laboral del període analitzat (fins al 2019) se sol·licita “castellà i català llegits, escrits i parlats” i “es valora de manera indirecta el coneixement mitjançant la realització de les proves del concurs en llengua catalana, tant sigui de forma escrita com oral”, però no s’ha demanat l’acreditació del nivell en el període analitzat.
 • De les 1 653 persones del PAS que s’han inscrit en activitats de l’eix Coneixement i ús de llengües del Pla de formació del PAS, 358 han fet formació de català (21,65 %), la resta n’han fet d’anglès [2010-2019]. La formació de català és per a la millora de coneixements, atès que el PAS té el requisit d’acreditació del nivell en l’accés.
5. CONEIXEMENT DE L'ANGLÈS
Assoliment de la competència en tercera llengua de l'estudiantat de grau

Material de referència:
 • 98 % de l’estudiantat de grau UPC ha assolit la competència.
 • 549 estudiants pendents de la titulació a final de 2021.
 • 40,44 % via certificat de nivell B2 o superior.
 • 30,55 % via 9 o més ECTS d'assignatures en anglès.
 • 12 % via 9 o més ECTS en un programa de mobilitat.
 • 11,58 % via TFG en anglès.
 • 4,96 % via assignatures en anglès o programa de mobilitat.
 • 0,41 via eximit.
 • 500 tiquets anuals de consultes de l’estudiantat i els centres sobre la competència en tercera llengua, gestionades per l’SLT.
Diagnòstic de coneixements de terceres llengües de l'estudiantat de grau de nou accés
Material de referència:
 • 48,1 % de l’estudiantat de grau de nou ingrés que ha respost l’enquesta a l’inici del curs 2020-2021 afirma que té un certificat d’idiomes de la taula oficial.
 • Increment del 44,44 % de l’estudiantat de grau que diu que té un certificat de B2 o superior el curs 2020-2021 respecte del curs 2013-2014.
 • 47,17 % de l’estudiantat de nou ingrés que diu que no té certificat i que fa la prova de diagnòstic d’anglès a l’inici del curs 2020-2021 té el nivell B2 o superior.
 • Increment del 24,13 % el curs 2020-2021 respecte del curs 2014-2015, en què el 38 % tenia el nivell B2 o superior (30 % en el cas del sistema universitari català, segons el diagnòstic de 2014).
 • 81,30 % de l’estudiantat de la UPC que participa en el programa Erasmus+ té el nivell B2 o superior d’anglès, segons la prova de diagnòstic OLS-Erasmus [2016-2019].
 • El 85 % de l’estudiantat de la UPC que participa en el programa Erasmus+ té l’anglès com a llengua de mobilitat, segons la prova de diagnòstic OLS-Erasmus [2016-2019].
 • Increment del 7,23 % d’estudiants que tenen el nivell B2 o superior el curs 2019-2020 respecte del curs 2016-2017, segons la prova de diagnòstic OLS-Erasmus.
Activitats de formació i acreditació de l'estudiantat
Material de referència:
 • 19 900 inscripcions en total a activitats del Programa d’idiomes UPC (cursos i tallers de pràctiques) [2010-2020].
 • 10 172 inscripcions a cursos d’idiomes dels nivells del MECR a les escoles d’idiomes amb contracte/conveni [2010-2020].
 • 7 908 inscripcions a tallers de pràctica d’anglès oral del nivell B2.
 • 851 inscripcions a exàmens CLUC d’anglès (Certificat de llengües de les universitats de Catalunya), coordinats per l’SLT [2013-2017].
 • 3 198 estudiants han fet reconeixement d’ECTS per idiomes [2011-2019].
 • Més de 3 000 certificats UPC emesos amb validesa oficial [període 2015-2017].
 • 1 259 ajuts concedits a estudiants per a cursos i exàmens d’idiomes [2014-2020], dels quals 242 corresponen a ajuts Parla 3 de l’AGAUR.
 • 2 contractes de serveis (fins al 2017) i 4 convenis amb universitats per oferir cursos de les escoles d’idiomes amb preus especials i descomptes (UAB, UB, UOC i UPF).
 • 200 consultes anuals sobre el Programa d’idiomes de la UPC, gestionades per l’SLT.
Formació i acreditació d'anglès del PDI

Material de referència:
 • 104 activitats/cursos d’anglès per a la docència, dins el Pla de formació ICE [2010-2019].
 • 1 465 inscripcions a cursos d’anglès per a la docència, dins el Pla de formació ICE [2010-2019].
 • 1 647 hores activitats/cursos d’anglès per a la docència, dins el Pla de formació ICE [2010-2019].
 • 79 PDI inscrits a les 6 convocatòries de l’examen CLUC-EMI, certificat de llengües de les universitats – English as a Medium of Instruction [2019-2021].
 • 76 PDI inscrits al taller de preparació del CLUC-EMI, SLT-ICE [2019-2021].
Formació i acreditació d'anglès del PAS
Material de referència:
 • El 78 % de les inscripcions a activitats de l’eix de Coneixement i ús de llengües del Pla de formació del PAS són per a activitats d’anglès [2010-2019].
 • 33 % del PAS que va participar en la prova de diagnòstic del 2017 (435 persones), organitzada per SPD-SLT, té un nivell B2 o superior i un 78,47 % té un nivell B1 o superior.
 • 76 % del PAS (751 persones) que ha fet un test de 50 preguntes del programa Acredita el teu anglès del Pla de formació del PAS, organitzat per l’SDP, té un nivell B1 o superior (58,32 % nivells B1-B2; 17,44 % nivells C1-C2).
6. COMUNICACIÓ EFICAÇ
Assignatures de comunicació tècnica i científica en anglès

Material de referència:
 • 7 634 estudiants de grau han cursat assignatures de comunicació tècnica i científica en anglès ofertes per la Secció de Tècniques de Comunicació (DHATC) [2010-2010].
 • 429 assignatures ofertes [suma totes les vegades que s’han ofert en el període 2010-2020].
 • 2 568 crèdits oferts [suma totes les vegades que s’han ofert en el període 2010-2020].
 • Increment del 1 033,33 % de crèdits d’assignatures de comunicació el curs 2019-2020 respecte del curs 2010-2011.
 • Increment del 307,08 % d’estudiants en assignatures de comunicació el curs 2019-2020 respecte del curs 2010-2011.
 • Increment del 860 % d’assignatures de comunicació el curs 2019-2020 respecte del curs 2010-2011.
 • 9 centres ofereixen aquestes assignatures.
Tallers i recursos de comunicació eficaç

Material de referència:
 • 969 inscripcions a tallers de comunicació especialitzada en anglès, SLT [2010-2020].
 • 2 179 inscripcions a tallers de comunicació eficaç en català oferts per l’SLT.
 • 12 tallers dissenyats i oferts per l’SLT en català i anglès (oferta vigent el 2020).
 • 3 recursos per millorar la competència de comunicació eficaç oral i escrita en els graus: Com comunicar (multilingüe), Argumenta (català) i Llenguatges d’especialitat (català).
Competència en comunicació oral i escrita en els graus
 • Actualment no es disposa d’informació sobre la competència en comunicació eficaç en les assignatures de grau.

[Índex]

ACOLLIDA I INTERCULTURALITAT
7. ACOLLIDA LINGÜÍSTICA I CULTURAL
Acollida lingüística i cultural de l'estudiantat internacional

Material de referència:
 • 16 738 participants en el conjunt d’activitats d’acollida i interculturalitat organitzades per l’SLT [2010 i 2020].
 • 12 760 participants en el programa Hola!, que inclou tallers i cursos de català inicial [2010-2020].
 • 6 282 participants en els tallers d’acollida lingüística i cultural, dins l’Orientation Week del Gabinet de Relacions Internacionals (GRI).
 • 50,85 % d’estudiants incoming de la UPC [2010 i 2020].
 • Increment del 211,19 % de la participació el curs 2019-2020 respecte del curs 2010-2011.
 • 6 478 participants en cursos de català inicial.
 • Disminució del 65,8 % d’inscripcions el curs 2019-2020 respecte del curs 2010-2011.
 • 1 500 tiquets anuals amb consultes sobre cursos de català, gestionades per l’SLT.
8. ACTIVITATS INTERCULTURALS
Activitats interculturals i programa de mentories

Material de referència:
 • 3 854 participants en el programa Salsa’m de mentories UPC [2015-2020].
 • 2 467 estudiants incoming en el programa Salsa’m.
 • 31,31 % dels estudiants incoming de la UPC participen en el programa Salsa’m.
 • Increment del 50,5 % de la participació el curs 2020-2021 respecte del curs 2014-2015.
 • 1 318 estudiants locals hi han participat.
 • 299 estudiants locals han demanat el reconeixement d’ECTS; 21,55 % dels participants.
 • 1 740 participants en intercanvis lingüístics, 870 parelles lingüístiques i 7 947 assistències.
 • 69 beques de coordinació, unes 12 anuals, finançades pel GRI.
9. COMPETÈNCIA INTERCULTURAL
Competències interculturals

Material de referència:
 • 124 participants en tallers d’interculturalitat adreçats a estudiantat i PAS [2013-2020].
 • 2 tallers oferts per l’SLT a l’estudiantat (amb reconeixement d’ECTS) i a través del Pla de formació del PAS.
 • 4 grups de treball Unite! sobre multilingüisme i interculturalitat, SLT i GRI.
 • 15 recursos d’acollida i interculturalitat elaborats per l’SLT disponibles.
 • Recursos destacats: Un món divers; Catalonia at a Click; Les meves primeres paraules en català / Mis primeras palabras en español; Conversem?; Guia de suport a l’intercanvi lingüístic.

 [Índex]

QUALITAT LINGÜÍSTICA
10. SERVEIS DE SUPORT LINGÜÍSTIC
Serveis multilingües de suport per a les unitats i el PDI

Material de referència:
Àmbit acadèmic
 • 7 convocatòries de revisió i traducció de material docent en anglès adreçades al PDI: 98 assignatures, 9 132 fulls [2010-2020].
 • 16 convocatòries de revisió i ajuts per a tesis doctorals: 6 en anglès i 10 en català (3.893 fulls i 49 sol·licituds) [2010-2020].
 • 2 674 fulls de revisió de material docent i guies docents en català [2009-2020].
 • 1 964 fulls de revisió de textos de recerca en català [2009-2020].
Àmbit institucional
 • Versions en català, castellà i anglès del web institucional, l’oferta d’estudis de grau, màster i doctorat, l’e-Secretaria, PRISMA i els portals de PAS i PDI.
 • 21 348 denominacions d’assignatures de grau revisades i traduïdes [2012, 2013, 2015 i actualitzacions].
 • 94 % d’assoliment de l’indicador de qualitat lingüística del web en català, indicador 2019 avaluat pel Departament de Recerca i Universitats (DREU) (assoliment més alt del sistema universitari).
 • 95 % d’assoliment de l’indicador de qualitat lingüística del web en anglès, indicador 2019 avaluat pel DREU (assoliment més alt del sistema universitari).
Indicadors globals de correccions i traduccions de l’SLT
 • 1 000 encàrrecs anuals.
 • 44 879 fulls corregits i traduïts en total en català, castellà, anglès i altres llengües [2010-2019]:
 • 18 927 fulls corregits i traduïts en català.
 • 17 685 fulls corregits i traduïts en anglès.
 • 8 165 fulls corregits i traduïts en castellà.
 • 102 fulls corregits i traduïts en altres llengües.
 • 500 fulls en català del nou web de doctorat [2020].
 • 100 consultes lingüístiques anuals.
 • Disminució del 50 % del volum d’encàrrecs de traduccions i correccions el 2019 respecte del 2010*.
 • Disminució del 95 % d’encàrrecs de pagament de traduccions i correccions el 2019 respecte del 2010*.
 • 78,73 % d’encàrrecs de pagament el 2010 i 7,44 % d’encàrrecs de pagament el 2019*.
 • *Arran de l’aprovació del Pla de llengües, el 2010 s’estableixen prioritats: els encàrrecs de l’àmbit institucional i de suport a la docència són gratuïts i el 2011 es deixa de corregir/traduir articles de recerca i tesis en anglès.
11. RECURSOS DE SUPORT LINGÜÍSTIC
Recursos multilingües de suport i criteris lingüístics de la UPC

Material de referència:
 • Acord CG 272/2005, sobre el tractament del gènere en els documents de la UPC, recollit el 2011 per la Comissió d’Igualtat d’Oportunitats i en l’Acord CG 145/2016, pel qual s’aprova el III Pla d’igualtat de gènere.
 • Acord CG 56/2011, pel qual s'aprova la Nomenclatura multilingüe de la UPC.
 • Acord CG 212/2014, d’actualització de la Nomenclatura multilingüe de la UPC.
 • 2 apartats i 12 subapartats del web de serveis i recursos lingüístics sobre redacció en català, castellà i anglès.
 • 24 apartats sobre criteris lingüístics de la UPC (llibre d’estil).
 • 51 apartats sobre dubtes més freqüents en català.
 • 19 apartats sobre dubtes més freqüents en castellà.
 • 12 apartats sobre models de documents de la UPC en català.
 • 9 apartats amb criteris per redactar documents de gestió: Writing for university management.
 • 5 apartats amb criteris per redactar textos tècnics i científics: Writing for science.
 • 37 post-tips per resoldre dubtes (català, castellà i anglès).
 • 176 posts/entrades sobre recursos al Writer’s Toolbox (català, castellà i anglès).
 • En total, 157 apartats al web de serveis i recursos lingüístics amb criteris lingüístics (català, castellà i anglès).
 • Últimes publicacions destacades: Guia de redacció científica, Guía de redacción científica, Guide to Scientific Writing, Interuniversity Stile Guide, Attention to Diversity. Portals de serveis i recursos lingüístics per a la docència en català i per a la docència en anglès.
12. TERMINOLOGIA MULTILINGÜE
Terminologia multilingüe de les àrees de coneixement de la UPC

Material de referència:
 • 100 000 termes en català, castellà i anglès a l’UPCTERM, terminologia tècnica i científica UPC.
 • 20 000 termes en català, castellà i anglès al Lèxic d’educació superior i la Nomenclatura multilingüe UPC.
 • 25,33 % d’increment de termes incorporats el 2019 respecte del 2010.
 • 29 diccionaris multilingües dels àmbits de coneixement de la UPC publicats.
 • 200 PDI han participat en la publicació de diccionaris de la UPC en col·laboració amb l’SLT.
 • 8 272 termes de l’UPCTERM s’han bolcat al Cercaterm del Termcat fins al 2019, pel conveni UPC-TERMCAT (Centre de Terminologia de la Llengua Catalana).
 • 8,52 % de l’UPCTERM està bolcat al Cercaterm del Termcat.
 • Augment del 25,48 % de les assignatures amb informació el curs 2019-2020 respecte del curs 2010-2011.