Comparteix:

Grups de treball

 

El Servei de Llengües i Terminologia és membre de les associacions, comissions i grups de treball següents:

 

Associacions catalanes i internacionals

 • Associació de Centres de Llengües d’Educació Superior, ACLES
  ACLES forma part de CercleS (Confederació Europea de Centres de Llengües d’Educació Superior), que agrupa associacions independents de centres d'aprenentatge de llengües modernes de més de 350 universitats europees. La UPC n’és membre a través de l’SLT. Més informació sobre els certificats CertAcles: CertAcles exams / Exámenes CertAcles.
 • Associación Española de Terminología, AETER
  Associació española creada per iniciativa de persones i institucions interessades en l'estudi de la terminologia i els llenguatges d'especialitat, i en l'elaboració i consulta de recursos terminològics principalment en espanyol i també en altres llengües com ara el gallec, el basc i el català. Anualment, AETER organitza una jornada sobre terminologia. L'SLT n'és membre des de l'any 2011.
 • European Confederation of Language Centres in Higher Education, CERCLES
  Confederació d'associacions europees de centres i serveis de llengües, escoles, facultats i departaments d'educació superior que es dediquen a l'aprenentatge de llengües.
 • Fundació Torrens-Ibern

  Fundació que promou l'ús de la llengua i la cultura catalanes en els àmbits tècnic i científic.

 • Grup de Lingüística Aplicada a les Telecomunicacions, GLAT
  Grup de treball dels departaments de llengües de les universitats franceses amb estudis de telecomunicació que organitza bianualment el Col·loqui Internacional GLAT sobre llenguatges d'especialitat. El primer col·loqui que es va celebrar fora de França va ser a la UPC l’any 2004 i es va organitzar conjuntament amb l’SLT.
 • Mediterranean Editors & Translators, MET
  Associació de traductors i correctors que treballen en diversos camps de la comunicació en llengua anglesa. Ofereix cursos de formació permanent i organitza una conferència anual.
 • Realiter

  Xarxa panllatina de terminologia que agrupa persones, institucions i organismes de països de llengües neollatines que treballen en l'àmbit de la terminologia. La cap de l'SLT, Marta de Blas, forma part del Comitè de Realiter com a representant per a la llengua catalana des de 2016 i és membre del Comitè Científic de les jornades que s'organitzen anualment.

 • Societat Catalana de Terminologia, SCATERM
  Associació que promou la terminologia en llengua catalana en els àmbits científic i tècnic, mitjançant activitats com ara l’organització de jornades, seminaris i publicacions.

 

Comissions i grups de treball interuniversitaris

 • Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya, CIFALC
  Comissió formada pels serveis lingüístics de les universitats públiques i privades de Catalunya, que coordina els exàmens oficials i els programes de formació de llengua catalana a les universitats. Som membres de la Comissió Permanent i del Ple de la CIFALC i participem en els grups de treball següents:
  - Grup de Treball d'Elaboració d'Exàmens de Català: nivell C1 i C1-PDI de Català
  - Grup de Dinamització Lingüística Universitària
 • Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d'Universitats, XVU
  Comissió formada pels responsables dels serveis lingüístics de les universitats catalanes, que impulsa objectius i actuacions vinculats a la formació i l’acreditació lingüístiques segons els convenis signats pels rectors de les universitats de Catalunya i la Generalitat de Catalunya. Participem en els grups de treball següents de la XVU:
  - Grup de Treball de Terminologia i Nomenclatura
  - Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Secció de Català
  - Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Secció d'Anglès

 

Treball col·laboratiu a la UPC

 • Landing at the UPC, equip Nexus24

  Projecte per millorar l’acollida i seguiment dels estudiants internacionals de doctorat UPC en els diferents àmbits que afecten la seva estada: informació acadèmica, de tràmits legals per a la seva estada i la dels seus familiars, aproximació cultural, idiomes, familiarització amb l’entorn més immediat, eines i informació de suport a la recerca, etc..

 • La recerca de la UPC en paraules, equip Nexus24

  Projecte per facilitar al PDI de la UPC col·laboracions internes entre grups de recerca, vincular millor les àrees temàtiques prioritàries dels organismes finançadors amb els grups de recerca de la UPC, identificar els grups de recerca més adients per a resoldre solucions d'empreses.

 • Grup de Recerca en Competències, GReCO

  Grup de treball i intercanvi d'experiències sobre competències genèriques i específiques a la universitat, que organitza cursos, jornades i tallers i participa en activitats interuniversitàries centrades en l'àmbit de les competències.

Convenis, contractes i altres acords

 • Universitat de Barcelona
  Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants del Postgrau d'Ensenyament de Català per a Persones Adultes. Tutora de les pràctiques: Berta Gaya, tècnica de l'SLT.

 • Acords de la UPC amb les escoles d'idiomes de les universitats catalanes
  Els membres de la UPC poden fer cursos amb condicions avantatjoses a les escoles d'idiomes UAB Idiomes, Escola d'Idiomes Moderns UB i Centre d'Iidomes Moderns UOC.
 • TERMCAT 
  Conveni per a la publicació d'obres terminològiques de l'SLT al Cercaterm.
  Conveni per a la publicació de la col·lecció de diccionaris enciclopèdics.
  Conveni TERMCAT i XVU per a la col·laboració en matèria de terminologia.
 • Institut d'Estudis Catalans
  Conveni per a la publicació en línia del Diccionari de matemàtiques.