Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Recursos de redacció / Models de documents / Acta de reunió / Apartats i continguts

Apartats i continguts

Identificació de la reunió

 • Fes-hi constar:
  • el nom de l'òrgan que es reuneix
  • el número de la sessió
  • la data
  • l'hora de començament i l'hora d'acabament
  • el lloc

Assistents i absents

 • Als encapçalats amb la paraula Assistents fes-hi constar el nom i els cognoms de les persones que han assistit a la reunió, amb el càrrec o la funció que acompleixen dins l'organisme que es reuneix.
 • Si hi ha alguna persona que assisteix a la reunió en representació d'algun organisme, fes-hi constar també el càrrec o l'organisme que representa.
 • Encapçalats amb la paraula Absents fes-hi constar el nom i els cognoms de les persones que hi han estat absents.
 • Pots fer-hi constar separadament les persones absents que han excusat l'assistència a la reunió. Encapçala aquests darrers amb la fórmula S'excusen.

Ordre del dia

 • Aquest apartat no és obligatori, però l'hi pots incloure de manera general. Si no l'hi inclous, afegeix cada un dels punts al Desenvolupament de la sessió com a títol d'apartat.
 • Pots reproduir-hi els punts previstos en la convocatòria de la reunió. Si hi ha alguna modificació respecte d'aquest, també la hi pots fer constar.

Desenvolupament de la sessió

 • Fes-hi constar l'evolució de la reunió de manera sintetitzada.
 • Posa cada un dels assumptes que es tracten en paràgrafs clarament diferenciats i numera'ls d'acord amb l'ordre del dia. Si ho has inclòs l'ordre del dia en l'acta, afegeix els punts corresponents com a títol d'apartat.

Acords

 • És obligatori fer-hi constar els acords; aquest apartat, però, es pot posar per separat o es pot incloure dins l'apartat Desenvolupament de la sessió. S'aconsella posar-lo de manera separada perquè facilita la identificació d'informació rellevant.
 • Fes-hi constar els acords presos i els desacords més importants. Inclou-hi també els resultats de les votacions que s'hagin fet.

  Expressa cada acord en un paràgraf separat i numera'ls segons l'ordre del dia.

Temes pendents

 • Aquest apartat no és obligatori, perquè ja es pot deduir de l'ordre del dia.
 • Detalla-hi els temes que s'ha acordat que quedin pendents. Per això també pots incloure'ls en l'apartat Acords o en l'apartat Desenvolupament de la sessió.
 • Numera cada un dels punts.

Annexos

 • Aquest apartat no és obligatori.
 • Inclou-hi la documentació a què s'ha fet referència dins el text de l'acta.
 • Numera cada un dels punts d'acord amb la numeració que s'indica en la remissió expressada a l'acta.

Signatura

 • Signen el secretari o secretària, que és qui l'ha redactada, i, a la dreta, el president o presidenta, a sota de la fórmula Vist i plau.
 • Els càrrecs s'escriuen amb l'article al davant i no porten cap puntuació al final.

  El secretari Vist i plau
  La presidenta
  (Signatura)

  (Signatura)

 • Tradicionalment, es feia servir una fórmula fixa per introduir aquest apartat; la tendència actual, però, és suprimir-la.