Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / Beques Mobilitat / Recolzament a la inclusió

Recolzament a la inclusió

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) contempla un programa especial d'ajuts per a aquells estudiants amb menors oportunitats que els impedeixi accedir a les oportunitats que ofereix el programa, ja sigui per motius:

 • econòmics
 • socials
 • culturals
 • geogràfics
 • de salut
 • pel seu origen immigrant
 • discapacitat
 • dificultats d'aprenentatge
 • discriminació de qualsevol tipus

Aquests ajuts seran d'adjudicació directa en alguns casos i, en la resta, prèvia sol·licitud al SEPIE.

 

Adjudicació directa

S'adjudicarà automàticament aquest ajut addicional a les persones que tinguin concedida una beca Erasmus+ a un dels estats membres de la Unió Europea i, a més, acreditin alguna d'aquestes situacions:

 • Haver estat becari del Ministeri d'Educació o del Govern Basc durant el curs 2021/2022.
 • Tenir reconeguda legalment una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Tenir reconegut per algun organisme o administració l'estatus de refugiat

El reconeixement de la discapacitat, si no s'ha lliurat a l'escola o facultat per tal que consti al seu expedient, s'haurà de fer arribar juntament amb la sol·licitud de beca Erasmus.

El reconeixement de l'estatus de refugiat s'haurà de lliurar juntament amb la sol·licitud de beca Erasmus.

Els estudiants que hagin estat becaris del Ministeri d'Educació o del Govern Basc en una universitat diferent de la UPC, hauran d'adjuntar la credencial de beca juntament amb la sol·licitud de beca Erasmus.

Els estudiants amb beca zero (tenen plaça de mobilitat però no beca Erasmus) no poden gaudir d'aquest ajut.

Els imports dels ajuts d'adjudicació directa, que són addicionals als imports de la beca Erasmus, són:

Tipus d'estadaImport
Mobilitat física de llarga durada (mínim, 60 dies) 250€/mes

Mobilitat física de curta durada (entre 5 i 30 dies)

Es farà un pagament únic en funció de la durada de l'estada

 • 100€ (5-14 dies)
 • 150€ (15-30 dies)

 

Adjudicació prèvia sol·licitud al SEPIE basada en costos reals

Podran sol·licitar un ajut a la inclusió els participants que tinguin concedida una beca Erasmus+ a un dels estats membres de la Unió Europea i que acreditin que pertanyen a un dels col·lectius amb menors oportunitats per a cobrir el 100% de les despeses reals subvencionables en relació als seus problemes físics, mentals o de salut. Cal que la sol·licitud s'acompanyi de documents que justifiquin la situació (informes mèdics, assitents socials, etc.) i, si escau, del pressupost de les despeses per a les quals es reclama l'ajut.

Conceptes que es poden cobrir amb l'autorització del SEPIE:

Transport especial/adaptat del participant en el país d'acollida

Despeses originades per desplaçaments des de la residència del participant durant la seva mobilitat fins a la institució on faci l'estada, en aquells casos en que la discapacitat del beneficiari afecti la seva autonomia per a realitzar aquests desplaçaments.

Acompanyants

Despeses originades per persones que acompanyin al participant en el seu desplaçament al país de destinació i/o d'origen i/o durant una visita preparatòria prèvia a l'activitat de mobilitat o durant l'estada per a dur a terme l'activitat.

Si fos necessari, es podrà acceptar que hi hagi més d'un acompanyant, sempre que siguin consecutius en el temps.

Es podran incloure les despeses del viatge d'anada i volta del país d'origen al país de destinació. Igualment, altres despeses de transport, puntuals o recurrents, de l'acompanyant, vinculats a les activitats de mobilitat del participant al país de destinació, sempre que no estiguin inclosos en el concepte a).

Es podran incloure les despeses d'allotjament que siguin específics de l'acompanyant o que incloguin al participant i a l'acompanyant. En cas que les despeses adduïdes incloguin al participant, es podrà rebre fins al 50% de la quantitat pressupostada.

Es podran incloure pagaments de compensació, inclosa la manutenció, a acompanyants com a assistents personals (no professionals) si es documenten adequadament.

Serveis professionals

Despeses originades per la contractació de serveis professionals que resultin imprescindibles per a la consecució de les funcions pròpies de l'activitat del participant al país d'acolliment.

Entre aquests serveis professionals es podrien incloure, per exemple, intèrprets de llengües de signes o uns certs serveis mèdics o terapèutics puntuals relacionats directament amb la discapacitat legalment reconeguda del participant.

Visites preparatòries

Despeses originades pel desplaçament del participant en una visita preparatòria prèvia a l'activitat de mobilitat. La visita preparatòria tindrà com a objectiu principal la preparació de les activitats del participant per a garantir que puguin desenvolupar-se amb qualitat. Si el participant necessita acompanyant per a realitzar la seva visita preparatòria les despeses d'aquest es consignaran en el concepte b).

Altres despeses específiques

Despeses no contemplades en els conceptes anteriors en els quals incorri el participant per a facilitar la seva activitat de mobilitat al país d'acolliment, derivats directament de la seva discapacitat legalment reconeguda.


Sol·licitud

 

Les sol·licituds es poden presentar fins al 15 de novembre de 2022

 

Cal que emplenis aquest formulari:

 

Un cop emplenat, cal que el facis arribar, juntament amb la documentació acreditativa, a través de la instància genèrica de la seu electrònica de la UPC:

Justificació

Una vegada finalitzada l'estada, el beneficiari haurà de lliurar a la UPC tota la documentació justificativa de les despeses, abans de 30 dies des de la finalització de l¡estada . En cas de no lliurar aquesta documentació, l'ajuda serà revocada i la no devolució implicarà una suspensió temporal dels drets de l'estudiant.

Més informació

Web de la SEPIE - Inclusión

Guia de Apoyo a la Inclusión de la SEPIE

Web Erasmus+ de la Comissió Europea

Servei d'Inclusió UPC

 

Logo Erasmus proj 2021