Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / Beques Mobilitat / Ajuts per a estudiants Erasmus amb necessitats educatives especials - 3a convocatòria i Pràctiques

Ajuts per a estudiants Erasmus amb necessitats educatives especials - 3a convocatòria i Pràctiques

 

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) contempla un programa especial d'ajuts per a aquells estudiants amb necessitats especials: persones que per la seva situació física, psíquica o sensorial, necessiten un ajut financer superior per poder fer la seva estada de mobilitat

Per poder accedir a aquests ajuts, les persones sol·licitants han d'acreditar una discapacitat legalment reconeguda igual o superior al 33%. A més, han de reunir la resta de criteris d'elegibilitat per a ser beneficiaris d'una plaça de mobilitat dins el programa Erasmus+ (estudis 3a convocatòria o pràctiques).

 

Els estudiants amb beca zero no poden sol·licitar aquest ajut.

Suport a la inclusió

L'import cobrirà el 100% dels costos reals subvencionables que se sol·licitin, directament relacionats amb la seva discapacitat, i a condició que no estiguin coberts a través de les categories pressupostàries de “viatges” (si fos pertinent) i “suport individual”, inclosa l'ajuda addicional per a estudiants amb menys oportunitats (becaris)

 

Conceptes:

Transport especial/adaptat del participant en el país d'acollida

Despeses originades per desplaçaments des de la residència del participant durant la seva mobilitat fins a la institució on faci l'estada, en aquells casos en que la discapacitat del beneficiari afecti la seva autonomia per a realitzar aquests desplaçaments.

Acompanyants

Despeses originades per persones que acompanyin al participant en el seu desplaçament al país de destinació i/o d'origen i/o durant una visita preparatòria prèvia a l'activitat de mobilitat o durant l'estada per a dur a terme l'activitat.

Si fos necessari, es podrà acceptar que hi hagi més d'un acompanyant, sempre que siguin consecutius en el temps.

Es podran incloure les despeses del viatge d'anada i volta del país d'origen al país de destinació. Igualment, altres despeses de transport, puntuals o recurrents, de l'acompanyant, vinculats a les activitats de mobilitat del participant al país de destinació, sempre que no estiguin inclosos en el concepte a).

Es podran incloure les despeses d'allotjament que siguin específics de l'acompanyant o que incloguin al participant i a l'acompanyant. En cas que les despeses adduïdes incloguin al participant, es podrà rebre fins al 50% de la quantitat pressupostada.

Es podran incloure pagaments de compensació, inclosa la manutenció, a acompanyants com a assistents personals (no professionals) si es documenten adequadament..

Serveis professionals

Despeses originades per la contractació de serveis professionals que resultin imprescindibles per a la consecució de les funcions pròpies de l'activitat del participant al país d'acolliment..

Entre aquests serveis professionals es podrien incloure, per exemple, intèrprets de llengües de signes o uns certs serveis mèdics o terapèutics puntuals relacionats directament amb la discapacitat legalment reconeguda del participant.

Visites preparatòries

Despeses originades pel desplaçament del participant en una visita preparatòria prèvia a l'activitat de mobilitat. La visita preparatòria tindrà com a objectiu principal la preparació de les activitats del participant per a garantir que puguin desenvolupar-se amb qualitat. Si el participant necessita acompanyant per a realitzar la seva visita preparatòria les despeses d'aquest es consignaran en el concepte b).

Altres despeses específiques

Despeses no contemplades en els conceptes anteriors en els quals incorri el participant per a facilitar la seva activitat de mobilitat al país d'acolliment, derivats directament de la seva discapacitat legalment reconeguda.

Dins d'aquest concepte es podran incloure, adequadament documentats, altres despeses com:

  • Altres despeses de transport especial/adaptat del participant al país d'enviament i en el d'acolliment, diferents als recollits en  el concepte "Transport adaptat", com les despeses incorregudes en transport a/des d'aeroports. 
  • Despeses derivades de l'adaptació de l'habitatge del participant al país d'acolliment.
  • Despeses d'enviament d'objectes necessaris al participant des del país d'origen al d'acolliment i reintegrament d'aquests mateixos objectes des del país d'acolliment al d'origen. 
  • Pagaments de compensació en destinació a persones diferents als acompanyants que realitzin un servei no professional relacionat amb la necessitat especial de l'estudiant (per exemple, transcripció de notas de clase)

 

Ajut complementari al suport individual

Aquests ajuts no son acumulatius amb els que l'estudiant pugui rebre per ser també membre dels altres col·lectius que poden optar a l'ajut complementari (becaris i refugiats)

 

Tipus d'estadaImport
Mobilitat física de llarga durada 250€/mes Aquest import s'afegirà a l'ajut individual atorgat a l'estudiant
Mobilitat física de curta durada (actualment no hi ha cap convocatòria oberta per a aquestes modalitats d'estada)

Contribució única:

  • 100€ (5-14 dies)
  • 150€ (15-30 dies)

 

Suport per a despeses de viatge

Per a estudiants que realitzin estades físiques de de curta durada i en mobilitats internacionals (actualment no hi ha cap convocatòria oberta per a aquestes modalitats d'estada).

L'import variarà segons els trams de distància establerts a la Guia del programa Erasmus (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_es)

 

 

Sol·licitud

Cal solicitar els ajuts al Servei de Gestió Acadèmica mitjançant la Seu Electrònica de la UPC  https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Instanciagenerica

Terminis
AjutFi termini sol·licitud
Suport a la inclusió

 

La sol·licitud haurà de realitzar-se preferentment almenys un mes abans del començament de la mobilitat dels participants i, en cap cas una vegada finalitzada la mateixa. 

Ajut complementari
Despeses viatge

 

Documentació adjunta
DocumentSuport a la inclusióAjut complementariDespeses viatge

Certificat discapacitat

(document que informa sobre quin és el grau de discapacitat legalment reconegut)

Document pressupost word_icon  

(cal descriure el pressupost detallat de les despeses i la documentació que justifiqui aquestes) 

Bitllet transport

 


Justificació

Una vegada finalitzada l'estada, el beneficiari haurà de lliurar a la UPC tota la documentació justificativa de les despeses, abans de 30 dies des de la finalització de l¡estada . En cas de no lliurar aquesta documentació, l'ajuda serà revocada i la no devolució implicarà una suspensió temporal dels drets de l'estudiant.

 

Si es concedeix aquest ajut un cop signat el conveni financer, la persona beneficiària haurà de lliurar una addenda signada que reculli l’import concedit i no previst inicialment.

Més informació

Guia de Necessitats Especials de la SEPIE

Web Erasmus+ de la Comissió Europea

Web de la SEPIE - Inclusión

Servei d'Inclusió UPC

 

Logo Erasmus proj 2021