Vés al contingut (premeu Retorn)

Ajuts per a estudiants Erasmus amb necessitats educatives especials

 

CofinanciadoEN.png

 

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) contempla un programa especial d'ajuts per a aquells estudiants amb necessitats especials: persones que per la seva situació física, psíquica o sensorial, necessiten un ajut financer superior per poder fer la seva estada de mobilitat

Per poder accedir a aquests ajuts, les persones sol·licitants han d'acreditar una discapacitat legalment reconeguda igual o superior al 33%. A més, han de reunir la resta de criteris d'elegibilitat per a ser beneficiaris d'una plaça de mobilitat dins el programa Erasmus+.

 

Els estudiants amb beca zero no poden sol·licitar aquest ajut, però si els beneficiaris de la beca Erasmus+ pràctiques i els beneficiaris dels complements per a estudiants amb situacions econòmiques desfavorables.

 

  • Acció KA103 hi ha dos tipus d'ajuts: les ajudes especials (l'import de les quals inclou l'ajuda de mobilitat ordinària) i les ajudes addicionals (finançades sobre la base de costos reals del participant).
  • Acció KA107 només hi ha un tipus d'ajuda: les ajudes addicionals (finançades sobre la base de costos reals del participant).

 

Amplia la informació sobre els ajuts a la Guia de Necessitats Especials de la SEPIE

Ajuts especials

Per a estades dins l'acció KA103.

Es concedeixen en funció del grau de discapacitat legalment reconegut.

Els imports de la taula ja inclouen la ajuda Erasmus+.

 
Grau de discapacitat   

Països
Grup 1 Grup 2 Grup 3
Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia Alemanya, Àustria, Bèlgica,  França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal,  Xipre Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Macedònia del Nord, Polònia, República Txeca, Romania, Sèrbia, Turquia
Del 33% al 49% 420€ 370€ 320€
Del 50 al 70% 470€ 420€ 370€
Més del 70% 520€ 470€ 420€

 

Ajuts addicionals

Tenen com a objectiu sufragar despeses complementàries directes que puguin tenir durant la seva estada de mobilitat. Podran rebre ajudes addicionals:

  • Acció KA103: participants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que requereixin ajudes superiors a les establertes en les especials. A la sol·licitud s'ha de marcar la casella corresponent.
  • Acció KA107: participants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o equivalent en el cas de participants de països associats i que requereixin ajudes per necessitats especials.

L'import d'aquests ajuts dependrà de la durada de l'estada i de les despeses complementaries directes previstes.

En el cas de la KA103, els ajuts addicionals seran compatibles amb els ajuts especials.

L'import màxim d'ajut per estudiant serà de 1500€/mes.

Conceptes:

Transport

Despeses originades per desplaçaments des de la residència del participant durant la seva mobilitat fins a la institució on faci l'estada, en aquells casos en que la discapacitat del beneficiari afecti la seva autonomia per a realitzar aquests desplaçaments.

Acompanyants

Despeses originades per persones que acompanyin als participants en el seu desplaçament al país de destinació i/o d'origen i/o durant la seva estada.

Serveis professionals

Despeses originades per la contractació de serveis professionals diferents dels anteriors, que siguin imprescindibles per a l'assoliment de les funcions pròpies de l'activitat del participant.

Altres despeses específiques

Despeses no contemplades en els conceptes anteriors en els quals incorri el participant, derivats de la seva necessitat especial.

Sol·licitud

 

Termini presentació: 15 abril 2020

Termini presentació: 30 abril 2021

 

  • La sol·licitud de suport financer a la SEPIE haurà de realitzar-se preferentment almenys un mes abans del començament de la mobilitat dels participants i, en cap cas una vegada finalitzada la mateixa. Les sol·licituds que indiquin períodes de mobilitat ja finalitzats es desestimaran en tots els casos
  • En la sol·licitud cal descriure el pressupost detallat de les despeses i la documentació que justifiqui aquestes.
  • El Servei de Gestió Acadèmica s'encarregarà de la signatura per part del representant legal de la Institució i del registre electrònic al SEPIE.

 

Justificació

Una vegada finalitzada l'estada, el beneficiari haurà de lliurar a la UPC tota la documentació justificativa de les despeses. En cas de no lliurar aquesta documentació, l'ajuda serà revocada i la no devolució implicarà una suspensió temporal dels drets de l'estudiant.

Més informació

Web Erasmus+ de la Comissió Europea

Web de la SEPIE - Inclusión

Servei d'Inclusió UPC

Informació complementària

Fundació Universia

Fundació ONCE

 

Agència Europea de Necessitats Especials i Educació Integradora

ExchangeAbility - ESN

Link - Learning Inclusively Network + Knou-how