Vés al contingut (premeu Retorn)

Taula de certificats acreditatius

Acord del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius.

 

Certificats d'idiomes

 

Es reconeixen com a acreditatius de la capacitació lingüística i comunicativa en llengües estrangeres:

  • Les certificacions i els títols de l’Escola Oficial d’Idiomes expedits a partir de la superació de les proves  corresponents que avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals, i comprensió i expressió escrites).
  • Les certificacions pròpies de les escoles d’idiomes universitàries de totes les universitats catalanes expedides a partir de la superació de les proves corresponents que avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals, i comprensió i expressió escrites).
  • Les certificacions, els títols i els diplomes amb el segell CertAcles expedits per les universitats de l’Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior (ACLES), com ara les proves del CLUC (Certificat de llengües de les universitats de Catalunya) que organitzen els serveis lingüístics i les escoles d’idiomes de les universitats catalanes, i altres certificacions admeses per ACLES.
  • Les certificacions, els títols i els diplomes indicats en la taula de certificats. Tots aquests certificats tenen una validesa indefinida, llevat que el mateix certificat n’especifiqui un període de vigència.

Titulacions universitàries i títols de batxillerat

 

Així mateix, s’accepten, als efectes exclusius d’eximir de l’acreditació del nivell B2 de coneixements d’una tercera llengua i amb validesa indefinida, les titulacions següents:

 • Titulacions universitàries que tenen per objecte l’estudi de terceres llengües, sempre que impliquin un mínim de 30 crèdits ECTS d’aprenentatge d’una tercera llengua i que en aquest aprenentatge s’avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals, i comprensió i expressió escrites).
 • Títols de batxillerat o assimilats i títols universitaris cursats a l’estranger. La llengua vehicular d’aquests estudis ha de ser una de les especificades per a l’acreditació del nivell B2. Quan la documentació aportada no permeti demostrar-ho, es podrà requerir la presentació d’un certificat d’estudis que n’indiqui la llengua vehicular, la qual ha de ser, en una proporció mínima del 50%, una de les establertes per a l’acreditació. En el cas de les titulacions universitàries, incloses les dobles titulacions i les titulacions de grau conjuntes amb una universitat estrangera, s’ha de presentar una certificació que acrediti que un mínim de 120 crèdits ECTS o equivalent s’han cursat en universitats estrangeres en què la llengua dels estudis és una de les establertes per a l’acreditació del nivell B2.
 • Títols de batxillerat o assimilats d’escoles autoritzades d’altres països cursats a l’Estat espanyol (en la taula 2 consten les escoles i centres acreditats pel Departament d’Ensenyament), com també dels centres educatius autoritzats a impartir currículums mixtos de batxillerat, com la doble titulació de batxiller i baccalauréat. La llengua vehicular d’aquests estudis ha de ser una de les especificades per a l’acreditació del nivell B2.

 

 

Consulta per idiomes la taula de certificats

Certificats d'idiomes de la UPC

Fins al curs 2016-2017, la UPC emetia certificats d'idiomes propis per la superació de cursos de Merit School i UniCor Languages, empreses proveïdores del Programa d'Idiomes de la UPC fins al juliol de 2017. Els certificats d'idiomes de la UPC emesos fins aquesta data continuen sent vàlids a l'efecte d'acreditació. A partir del curs 2017-2018, l'oferta d'ldiomes UPC es fa a través d'un acord amb les universitats catalanes i els certificats emesos per la superació de cursos i exàmens són els propis de cada universitat.


CLUC, Certificat de llengües de les universitats de Catalunya

S'obté per la superació d'un examen interuniversitari organitzat per les escoles d'idiomes de les universitats, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Els membres de la UPC poden inscriure's als exàmens organitzats per les universitats catalanes amb preu de membre intern.

Anglès

Institució/Organisme
B1 B2 C1 C2
Departament d’Ensenyament. EOI Certificat de nivell intermedi Certificat de nivell avançat Certificat de nivell C1
Universitats de Catalunya

CLUC B1

 

Certificats de nivell B1 propis de les universitats catalanes

CLUC B2

Certificats de nivell B2 propis de les universitats catalanes


Certificats de nivell C1 propis de les universitats catalanes
Universitats espanyoles - Certificats amb el segell CertAcles CertAcles B1 CertAcles B2 CertAcles C1 CertAcles C2

Cambridge English Language Assessment – ESOL Examinations

 

 

 


IDP IELTS AustraliaUniversity of Michigan (Cambridge Michigan Language Assessments)

PET (Pass or  Pass with Merit)

 

BEC Preliminary (Business English Certificate)

 

IELTS de 4 a 5 punts (International English Language Testing System)

 

 

FCE (First Certificate in English)

BEC Vantage (Business English Certificate)

 

 

IELTS de 5,5 a 6,5 punts (International English Language Testing System)

 

 

 

Certificate of Competency in English (ECCE)

CAE (Certificate in Advanced English)

 

BEC Higher (Business English Certificate)

 

 

 

IELTS de 7 a 8 punts (InternationalEnglish Language Testing System)

CPE (Certificate of Proficiency in English)

 

 

 

 

 

IELTS de 8,5 a 9 punts (International English Language Testing System)

 

Certificate of Proficiency in English (ECPE)

Trinity College London
ISE I (Integrated Skills in English Certificate) ISE II (Integrated Skills in English Certificate) ISE III (Integrated Skills in English Certificate) ISE IV (Integrated Skills in English Certificate)
Educational Testing Service (ETS) (*)

TOEFL iBT de 42 a 71 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test)

 

TOEIC de ≥790 punts (Test of English for International Communication)

TOEFL iBT de 72 a 94 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test)

TOEIC de ≥1095 punts (Test of English for International Communication)
TOEFL iBT de 95 a 120 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test)

TOEIC de ≥1345 punts (Test of English for International Communication)
British Council
APTIS B1 APTIS B2 APTIS C1
Pearson Test of English (PTE)

PTE General Level 2

 

PTE Academic 43 a 58

PTE General Level 3

 

PTE Academic 59 a 75

PTE General Level 4

PTE Academic 76 a 84
PTE General Level 5

PTE Academic >85
Pearson - LCCI LCCI English for Tourism 2/LCCI JETSET B1 / LCCI ELSA B1
Pearson - LCCI LCCI English for Business 2 LCCI English for Business 3 LCCI English for Business 4
Certificats europeus d’idiomes/The European Language Certificates (telc) telc English B1 telc English B2 telc English C1 telc English C2
CERTIUNI (Plataforma de Certificació Universitària)
BULATS 40-59 (Business Language Testing Service) BULATS 60-74 (Business Language Testing Service) BULATS 75-89 (Business Language Testing Service) BULATS 90-100 (Business Language Testing Service)
Certificats homologats UNIcert
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3/4
CLES (Certificat de Compétences en Langues de l'Enseignement Supérieur) CLES 1 CLES 2 CLES 3
University of Oxford - Oxford Test of English 81-110 111-140
(*) L'empresa TOEFL revisa les seves puntuacions cada trimestre i les acopla segons el nombre de candidats i resultats.
La puntuació vàlida definitiva serà la que consti a la pàgina oficial de TOEFL (enllaç). 

 

 

Francès

Institució/Organisme
B1 B2 C1 C2
Departament d’Ensenyament. EOI Certificat de nivell intermedi Certificat de nivell avançat Certificat de nivell C1

Universitats de Catalunya


 

 

Certificats de nivell B1 propis de les universitats catalanes

CLUC B2

Certificats de nivell B2 propis de les universitats catalanes


Certificats de nivell C1 propis de les universitats catalanes
Universitats espanyoles - Certificats amb el segell CertAcles CertAcles B1 CertAcles B2 CertAcles C1 CertAcles C2

CIEP (Centre International d'Études Pédagogiques)


DELF B1 (Diplôme d’Études en Langue Française)

 

TCF NIVEAU 3 (B1)

300-399 pts

(Test de connaissance du français)

DELF B2 (Diplôme d’Études en Langue Française)

 

TCF NIVEAU 4 (B2)

400-499 pts/ TCF-DAP

(Test de connaissance du français-Demande d'admission préalable)

DALF C1 (Diplôme Approfondi de Langue Française)

 

TCF NIVEAU 5 (C1)

500-599 pts/ TCF-DAP

(Test de connaissance du français)

DALF C2 (Diplôme Approfondi de Langue Française)

 

TCF NIVEAU 6 (C2)

600-699 pts/ TCF-DAP

(Test de connaissance du français)

Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris

DFP B1 (Diplôme de Français Professionnel)

 

 

TEF 3: 361-540 pts (Test d'evaluation du français)

DFP B2 (Diplôme de Français Professionnel)

 

 

TEF 4: 541-698 pts (Test d'evaluation du français)

DFP C1 (Diplôme de Français Professionnel)

 

 

TEF 5: 699-833 pts (Test d'evaluation du français)

DFP C2 (Diplôme de Français Professionnel)

 

TEF 5: 834-900 pts (Test d'evaluation du français)

DU (Diplôme Universitaire)

DUEF B1 (Diplôme Universitaire d’Études Françaises)

DUEF B2 (Diplôme Universitaire d’Études Françaises)

 

CPLF B2 (Certificat Pratique de Langue Française)

 

DEF B2 (Diplôme d’Études Françaises)

DUEF C1 (Diplôme Universitaire d’Études Françaises)

 

CPLF C1 (Certificat Pratique de Langue Française)

 

DAEF C1 (Diplôme Approfondi d’Études Françaises)

DSEF (Diplôme Supérieur d’Études Françaises)

 

DUEF C2 (Diplôme Universitaire d’Études Françaises)

Alliance Française
CEFP 2 (Certificat d'Etudes en Français Practique 2) DLF (Diplôme de Langue Française) DS (Diplôme Supérieur d’Études Françaises Modernes) DHEF (Diplôme de Hautes Études Françaises)
Certificats europeus d’idiomes/The European Language Certificates (telc) telc Français B1 telc Français B2


CLES (Certificat de Compétences en Langues de l'Enseignement Supérieur) CLES 1 CLES 2 CLES 3
Certificats homologats UNIcert Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3/4
CERTIUNI (Plataforma de Certificació Universitària)
BULATS 40-59 (Business Language Testing Service) BULATS 60-74 (Business Language Testing Service) BULATS 75-89 (Business Language Testing Service) BULATS 90-100 (Business Language Testing Service)

 

 

Alemany

Institució/Organisme
B1 B2 C1 C2
Departament d’Ensenyament. EOI Certificat de nivell intermedi Certificat de nivell avançat Certificat de nivell C1
Universitats de Catalunya

 

 

Certificats de nivell B1 propis de les universitats catalanes

CLUC B2

Certificats de nivell B2 propis de les universitats catalanes


Certificats de nivell C1 propis de les universitats catalanes
Universitats espanyoles - Certificats amb el segell CertAcles CertAcles B1 CertAcles B2 CertAcles C1 CertAcles C2

Goethe-Institut


Goethe-Zertifikat B1

 

Zertifikat Deutsch

Goethe-Zertifikat B2

 

ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf)

 

Zertifikat Deutsch Plus

Goethe-Zertifikat C1

 

PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International)

Goethe-Zertifikat C2: GDS

 

ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung)

 

KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom)

 

GDS (Großes DeutschesSprachdiplom)

TestDaF-Institut TDN 3 (TestDaf nivell 3) TDN 4 (TestDaf nivell 4) TDN 5 (TestDaf nivell 5)
Certificats europeus d’idiomes/The European Language Certificates (telc) telc Deutsch B1 telc Deutsch B2 telc Deutsch C1 telc Deutsch C2
Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Österreichisches Sprachdiplom B1 (B1 ZD/ZDÖ/ZB1) MD (Mittelstufe Deutsch) OD (Oberstufe Deutsch) WD (Wirtschaftssprache Deutsch)
CLES (Certificat de Compétences en Langues de l'Enseignement Supérieur) CLES1 CLES 2

CLES 3
Certificats homologats UNIcert Nivell1 Nivell 2 Nivell 3/4
CERTIUNI (Plataforma de Certificació Universitària)
BULATS 40-59 (Business Language Testing Service) BULATS 60-74 (Business Language Testing Service) BULATS 75-89 (Business Language Testing Service) BULATS 90-100 (Business Language Testing Service)
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) DSH-1 DSH-2 DSH-3
Deutsches  Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD) DSD I DSD II

 

 

Italià

Institució/Organisme
B1 B2 C1 C2
Departament d’Ensenyament. EOI Certificat de nivell intermedi Certificat de nivell avançat Certificat de nivell C1 Certificat de nivell C2
Universitats de Catalunya

 

 

Certificats de nivell B1 propis de les universitats catalanes

CLUC B2

Certificats de nivell B2 propis de les universitats catalanes


Certificats de nivell C1 propis de les universitats catalanes
Universitats espanyoles - Certificats amb el segell CertAcles CertAcles B1 CertAcles B2 CertAcles C1 CertAcles C2

Università per Stranieri di Perugia

CELI 2 (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana) CELI 3 (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana)

CELI 4 (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana)

 

CIC Avanzato C1 (Certificato di Italiano Commerciale)

CELI 5 (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana)

Università per Stranieri di Siena

CILS Uno-B1 (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) CILS Due-B2 (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) CILS Tre-C1 (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) CILS Quattro – C2 (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)
Università degli Studi di Roma Tre ele.IT (Certificato di Competenza Elementare in Italiano come Lingua Straniera) int.IT (Certificato di Competenza Intermedia in Italiano come Lingua Straniera) IT (Certificato di Italiano come Lingua Straniera)

Società Dante Alighieri PLIDA B1 (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) PLIDA B2 (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) PLIDA Commerciale B2 PLIDA C1 (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) PLIDA Commerciale C1 PLIDA C2 (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)
Certificats europeus d’idiomes (telc) telc Italiano B1 telc Italiano B2

CLES (Certificat de Compétences en Langues de l'Enseigment Supérieur) CLES 1 CLES 2 CLES 3
Certificats homologats UNIcert Nivell1 Nivell 2 Nivell 3/4
Accademia Italiana di Lingua (AIL)

DILI-B1 (Diploma di lingua italiana di livello intermedio I)

 

DILC-B1 (Diploma di lingua italiana commerciale - livello intermedio I)

DILI-B2 (Diploma di lingua italiana di livello intermedio II)

DALI-C1 (Diploma di lingua italiana di livello avanzato I)

 

DALC-C1 (Diploma di lingua italiana commerciale - livello avanzato)

DALI-C2 (Diploma di lingua italiana di livello avanzato II)

 

Taula amb la relació d'escoles i centres d'altres països acreditats pel Departament d'Ensenyament

Codi centre
Denominació completa Nom municipi
8003609 Scuola dell'Infanzia Italiana parif. M. Montessori Barcelona
8004432 Istituto Italiano Statale c.sc.el.e.sec. I e II gr Barcelona
8005357 Collège Ferdinand de Lesseps Barcelona

8035568

Kensington School

Barcelona

8040035

Oak House British School Barcelona
8040126 Lyceé Français de Barcelone Barcelona
8040217 Escuela Suiza Barcelona
8041829 The Benjamin Franklin International School

Barcelona
8065846 FEDA Formación Empresarial Dual Alemana Barcelona
8056894 École Française Bel Air Sant Pere de Ribes
8015892 The British School of Barcelona Castelldefels
8073983 ES International School El Prat de Llobregat
8035593 Colegio Alemán de Barcelona Esplugues de Llobregat
8041738 The American School of Barcelona Esplugues de Llobregat
8017426 Lycée Français de Gavà - Bon Soleil Gavà
8041544 Colegio Japonés de Barcelona Sant Cugat del Vallès
8072051 Terrassa Education Centre Vacarisses
8068860 The International School of Catalunya La Garriga
43006991 Collège Français de Reus Reus