Comparteix:

Reconeixement de crèdits

 

Des de la NAGRAMA 2022-2023 amb menys hores pots reconèixer els crèdits ECTS. A més són una opció per assolir la competència en una tercera llengua. Recorda que si el certificat oficial de nivell B2 o superior que has utilitzat per assolir la competència en una tercera llengua l'has obtingut durant els estudis de grau, també el pots fer servir per al reconeixement d'ECTS.

Normativa sobre idiomes i crèdits ECTS

 

Crèdits per anglès, alemany, francès i italià

 

Crèdits per altres idiomes

 

Crèdits per català, aranès, llengua de signes catalana o llengua de signes espanyola

 

Crèdits per altres activitats

 

Crèdits per programes de mobilitat

 

Procediment

Normativa sobre idiomes i crèdits ECTS

 
Quina és la normativa acadèmica de la UPC de referència

Pel que fa al reconeixement de crèdits per idiomes, la normativa de referència a la UPC és la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster, NAGRAMA, del curs acadèmic 2023-2024Per als cursos acadèmics anteriors, consulta la normativa corresponent a cada curs.

En el punt 8.4 del document Procediments administratius i de gestió econòmica vinculats a la normativa acadèmica dels estudis de grau i màster, s'especifica el procediment per al reconeixement de crèdits per coneixement d'idiomes.


La UPC reconeix crèdits ECTS per certificats d’idiomes?

Sí. El reconeixement de crèdits ECTS per certificats d’idiomes està aprovat pel Consell de Govern. El document Activitats objecte de reconeixement als estudis de grau, curs 2023-2024, (Acord CG/2023/07/18 del Consell de Govern), de 5 de juliol de 2023, n’estableix els criteris i procediments. Per a altres cursos acadèmics, consulta els acords de cursos anteriors.


Els ECTS per idiomes serveixen també per a l’assoliment d’una tercera llengua?

Si el certificat oficial de nivell B2 o superior que has utilitzat per assolir la competència en una tercera llengua (alemany, anglès, francès o italià) l'has obtingut durant els estudis de grau, també el pots fer servir per al reconeixement de 4 ECTS. Els certificats vàlids són els que estableix la Taula de certificats aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i publicada al DOGC.

Quan la competència s'assoleix per la via del certificat de nivell B2 o superior d'una llengua, no es podran reconèixer ECTS per un certificat de nivell inferior de la mateixa llengua. En canvi sí que es poden reconèixer ECTS des del nivell A1 si el certificat és d'una llengua diferent.

D'acord amb la NAGRAMA 2023-2024, per assolir la competència en una tercera llengua, entre altres opcions, pots obtenir 9 ECTS amb una o la combinació de més d’una de les opcions següents:

  • Cursar assignatures d’estudis de la UPC impartides completament en una tercera llengua, preferentment en anglès, en què l’estudiant ha d’haver utilitzat oralment i per escrit aquesta llengua.

  • Fer una estada en una universitat o empresa a l’estranger en el marc d’un programa de mobilitat o d’un conveni de cooperació educativa en què l’activitat es faci en una tercera llengua.

  • Cursar i superar durant els estudis activitats amb reconeixement de crèdits de l’itinerari de llengües i comunicació, centrades en l’aprenentatge dels idiomes alemany, anglès, francès o italià. Aquestes activitats han d’estar reconegudes a l’expedient de grau corresponent.

D’acord amb el que estableix la normativa sobre activitats amb reconeixement de crèdits, es poden obtenir fins a un màxim de 6 ECTS. Hi ha les opcions següents:

  • Cursos d’idiomes (alemany, anglès, francès o italià) de tots els nivells del MECR, la superació dels quals s’acredita amb els certificats reconeguts pel CIC, corresponents a les universitats catalanes (vegeu també Idiomes UPC) i l’Escola Oficial d’Idiomes. Cada 10 hores, 1 ECTS. Consulta l'oferta de cursos i els ajuts per a cursos i exàmens.

  • Exàmens d’acreditació de coneixements (alemany, anglès, francès o italià), la superació dels quals s’acredita amb els certificats de tots els nivells del MECRL reconeguts pel CIC i, en el cas dels nivells inferiors al B1, per l’Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior (ACLES). 4 ECTS per certificat. Consulta la Taula de certificats i les convocatòries d'exàmens d'acreditació.

  • Activitats de pràctica i millora del coneixement de l’anglès incloses en l’itinerari de llengües i comunicació, la superació de les quals s’acredita per mitjà de certificats emesos per la UPC o altres universitats, corresponents a activitats de 20 hores, com a mínim, i que inclouen avaluació. Cada 20 hores, 1 ECTS. Consulta l'oferta d'activitats.-


Quan he d’haver fet els cursos o exàmens d’idiomes?

Els cursos o exàmens d’idiomes els has d’haver fet durant els estudis de grau, en algun moment des de l'ingrés a la UPC fins a la finalització del grau.

Crèdits per anglès, alemany, francès o italià

També serveixen per a l'assoliment de la competència en una tercera llengua.


Quants crèdits puc reconèixer com a màxim? 

En total pots reconèixer fins a un màxim 6 crèdits ECTS.


Quants crèdits puc reconèixer per cursos d’anglès, alemany, francès o italià? 

Amb la superació de cursos d’idiomes (alemany, anglès, francès o italià) de tots els nivells del MECR, des de l'A1 fins al C2, de les universitats catalanes i l’EOI, pots reconèixer 1 ECTS per cada 10 hores.


Quants crèdits puc reconèixer per cada certificat d’exàmens d'anglès, alemany, francès o italià?

Amb la superació d’exàmens d’acreditació de coneixements (alemany, anglès, francès o italià) dels tots els nivells del MECR, amb certificat oficial, inclosos a la Taula oficial del CIC, pots obtenir 4 ECTS per nivell.


Quants crèdits puc conèixer per activitats de pràctica i millora d’anglès? 

Amb la superació d’activitats de pràctica i millora del coneixement de l’anglès incloses en l’itinerari de llengües i comunicació, amb certificat emès per la UPC o altres universitats, pots obtenir 1 ECTS per cada 20 hores.

Crèdits per altres idiomes

No serveixen per a l'assoliment de la competència en una tercera llengua.


Quants crèdits puc reconèixer com a màxim?
 

En total pots reconèixer fins a un màxim 6 crèdits ECTS.


Quants crèdits es reconeixen per cursos d’idiomes que no siguin l'anglès, l'alemany, el francès o l'italià? 

Amb la superació de cursos d’altres idiomes que no siguin l’alemany, l’anglès, el francès o l’italià, com per exemple l'espanyol, el xinès o el japonès, de tots els nivells del MECR, des de l'A1 fins al C2, de les universitats catalanes, l’EOI i organismes reconeguts, pots obtenir 1 ECTS per cada 25 hores.


Quants crèdits es reconeixen per cada certificat d’exàmens d'idiomes que no siguin l'anglès, l'alemany, el francès o l'italià? 

Amb la superació d’exàmens d’acreditació amb certificat oficial d’altres idiomes que no siguin l’alemany, l’anglès, el francès o l’italià, dels tots els nivells del MECR, des de l'A1 fins al C2, inclosos a la Taula ACLES i d’altres organismes, pots obtenir 4 ECTS per nivell.

 

Crèdits per català, aranès, llengua de signes catalana o llengua de signes espanyola

 

Quants crèdits puc reconèixer com a màxim? 

En total es poden reconèixer fins a un màxim 6 crèdits ECTS.


Si he cursat la secundària en una comunitat autònoma de l'Estat espanyol en què el català no és llengua oficial, puc obtenir reconeixement d’ECTS per coneixements de català?

Sí, les persones que han cursat la secundària en una comunitat autònoma de l'Estat espanyol en què el català no és llengua oficial poden reconèixer crèdits ECTS per certificats de català amb validesa acreditativa de tots els nivells.


Si tinc un títol d’ensenyament reglat no universitari amb l’assignatura de llengua catalana superada en tot l’itinerari formatiu (secundària, Batxillerat, FP2), puc obtenir reconeixement d’ECTS per coneixements de català? 

Sí, en aquest cas es poden reconèixer ECTS només per al nivell C2 del MECR.


Quants crèdits puc reconèixer per cada curs de català, aranès o llengua de signes catalana o llengua de signes espanyola? 

Amb la superació de cursos de tots els nivells de MECR, amb certificat oficial de les universitats catalanes, CPNL, EOI i IOC, pots reconèixer 1 ECTS per cada 25 hores.


Quants crèdits puc reconèixer per cada examen de català?  

Amb la superació d’exàmens de tots els nivells de MECR, amb certificat oficial de les universitats catalanes, CPNL, EOI i IOC, pots reconèixer 4 ECTS per nivell.


Quins són els certificats de català vàlids a la UPC per reconèixer crèdits ECTS? 

Pots consultar els certificats vàlids a la nostra universitat per reconèixer crèdits ECTS al DOGC 5511.

 

Crèdits per altres activitats

 

Es poden obtenir crèdits per altres activitats susceptibles de reconèixer ECTS? 

Sí, també es poden reconèixer crèdits amb cursos d’interculturalitat, comunicació eficaç oral i escrita i mentories per a l’acollida d’estudiantat internacional.


Quants crèdits es poden reconèixer per aquestes activitats? 

Es pot reconèixer 1 ECTS per cada 25 hores i fins a un màxim de 6 crèdits ECTS.

 

Crèdits per programes de mobilitat

 

Es poden reconèixer crèdits per cursos d'idiomes fets en un programa de mobilitat? 

Sí. Els estudiants de la UPC que hagin participat en un programa de mobilitat i puguin acreditar que han fet a la universitat de destinació un curs d'idiomes, poden sol·licitar-ne el reconeixement de crèdits. Independentment del nombre d'hores que consti en el certificat, a la UPC es pot reconèixer 1 ECTS per cada 25 hores de formació superada.

El certificat acreditatiu de la universitat de destinació ha d'incloure les dades següents: a) centre de llengües on s'ha fet el curs, logo de la universitat i signatura del càrrec universitari; b) nombre d'hores de formació rebuda; nivell del MECR assolit; c) data d'impartició del curs; d) qualificació obtinguda; i e) tipus d'avaluació o destreses que s'han avaluat.


Quin és el procediment que he de seguir per al reconeixement de crèdits per cursos i exàmens d'idiomes dins un programa de mobilitat?

Per sol·licitar el reconeixement de crèdits per cursos d'idiomes dins un programa de mobilitat, cal que presentis al teu centre la sol·licitud i el corresponent certificat acreditatiu. En cas de dubte, el centre enviarà el certificat al Servei de Llengües i Terminologia perquè valori si compleix els requisits.

 

Procediment

 

En quin moment puc sol·licitar el reconeixement de crèdits ECTS per certificats d’idiomes?  

Els certificats s'han d'haver obtingut durant els estudis.


Puc sol·licitar el reconeixement de crèdits ECTS per certificats d’idiomes si no he acreditat la competència en una tercera llengua?  

D’acord amb la NAGRAMA del curs vigent, les activitats objecte de reconeixement han d’estar reconegudes a l’expedient de grau.


Quin és el procediment que he de seguir per al reconeixement de certificats d’idiomes? 

Per sol·licitar el reconeixement de crèdits ECTS per certificats d’idiomes, t’has d’adreçar a la secretaria acadèmica del teu centre, responsable d'introduir les dades al teu expedient acadèmic. Pots fer la sol·licitud d'acreditació a través de la Seu Electrònica. Al formulari de sol·licitud hi ha un camp en què has de seleccionar el centre d'estudis perquè arribi la instància directament a la seva secretaria acadèmica.