Comparteix:

Taula de certificats acreditatius

Normativa

  • Resolució EMC/3414/2020, de 18 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord de la Comissió de Política Lingüística de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), de modificació de l'Acord de 24 d'abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres.
  • Resolució EMC/122/2017, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació de l'Acord de 24 d'abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres.

Certificats d'idiomes

Es reconeixen per acreditar la competència en tercera llengua a les universitats catalanes els certificats d'idiomes inclosos en la Taula oficial, aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya.

La Taula recull els certificats de les escoles oficials d'idiomes, els certificats de les escoles d'idiomes de les universitats catalanes, els certificats de les universitats espanyoles amb segell CertACles i altres certificats admesos per ACLES (Associació de Centres de Llengües d'Educació Superior). 

Tots aquests certificats tenen una validesa indefinida, llevat que el mateix certificat n'especifiqui un període de vigència.

Titulacions universitàries i títols de batxillerat

Així mateix, s’accepten, als efectes exclusius d’eximir de l’acreditació del nivell B2 de coneixements d’una tercera llengua i amb validesa indefinida, les titulacions següents:

  • Titulacions universitàries que tenen per objecte l’estudi de terceres llengües, sempre que impliquin un mínim de 30 crèdits ECTS d’aprenentatge d’una tercera llengua i que en aquest aprenentatge s’avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals, i comprensió i expressió escrites).
  • Títols de batxillerat o assimilats i títols universitaris cursats a l’estranger. La llengua vehicular d’aquests estudis ha de ser una de les especificades per a l’acreditació del nivell B2. Quan la documentació aportada no permeti demostrar-ho, es podrà requerir la presentació d’un certificat d’estudis que n’indiqui la llengua vehicular, la qual ha de ser, en una proporció mínima del 50%, una de les establertes per a l’acreditació. En el cas de les titulacions universitàries, incloses les dobles titulacions i les titulacions de grau conjuntes amb una universitat estrangera, s’ha de presentar una certificació que acrediti que un mínim de 120 crèdits ECTS o equivalent s’han cursat en universitats estrangeres en què la llengua dels estudis és una de les establertes per a l’acreditació del nivell B2.
  • Títols de batxillerat o assimilats d’escoles autoritzades d’altres països cursats a l’Estat espanyol (en la taula 2 consten les escoles i centres acreditats pel Departament d’Ensenyament), com també dels centres educatius autoritzats a impartir currículums mixtos de batxillerat, com la doble titulació de batxiller i baccalauréat. La llengua vehicular d’aquests estudis ha de ser una de les especificades per a l’acreditació del nivell B2.

Consulta per idiomes la taula de certificats

 

Certificats d'idiomes de la UPC

Fins al curs 2016-2017, la UPC emetia certificats d'idiomes propis per la superació de cursos de Merit School i UniCor Languages, empreses proveïdores del Programa d'Idiomes de la UPC fins al juliol de 2017. Els certificats d'idiomes de la UPC emesos fins aquesta data continuen sent vàlids a l'efecte d'acreditació. A partir del curs 2017-2018, l'oferta d'ldiomes UPC es fa a través d'un acord amb les universitats catalanes i els certificats emesos per la superació de cursos i exàmens són els propis de cada universitat.

Anglès

Institució/Organisme
B1

B2

C1 C2

Competència en tercera llengua de l'estudiantat de grau i acreditació de coneixements del PDI i PAS.

Competència en tercera llengua de l'estudiantat de grau i acreditació de coneixements del PDI i PAS.

Competència en tercera llengua de l'estudiantat de grau i acreditació de coneixements del PDI i PAS.

Escoles Oficials d'Idiomes
Nivell intermedi B1

Nivell intermedi B2

Nivell avançat C1 Nivell avançat C2
Universitats de Catalunya

CLUC B1

 

Certificats de nivell B1 propis de les universitats catalanes

CLUC B2

 

Certificats de nivell B2 propis de les universitats catalanes

 CLUC C1

 

Certificats de nivell C1 propis de les universitats catalanes

 

 

Certificats de nivell C2 propis de les universitats catalanes

Universitats espanyoles CertAcles B1 CertAcles B2 CertAcles C1 CertAcles C2

Cambridge: General English Exams

PET (Preliminary English Test)

FCE (First Certificate in English)

CAE (Certificate in Advanced English)

CPE (Certificate of Proficiency in English)

Cambridge: Business English Certificates

BEC Preliminary

BEC Vantage

BEC Higher

 

Cambridge: International Certificate in Financial English

 

ICFE Vantage

ICFE: Effective Operational Proficiency

 

Cambridge: British Council; IDP Education

IELTS de 4 a 5 punts (International English Language Testing System)

IELTS de 5,5 a 6,5 punts (International English Language Testing System)

IELTS de 7 a 8 punts (International English Language Testing System)

IELTS de 8,5 a 9 punts (International English Language Testing System)

Cambridge Assessment: Linguaskill

140-159

160-179

180+

Universitat de Michigan (Cambridge Michigan Language Assessments)

 

ECCE (Certificate of Competency in English) ECPE (Certificate of Proficiency in English)
Trinity College London: Integrated Skills in English (ISE)
ISE I ISE II ISE III ISE IV

Educational Testing Service (ETS)

 

TOEFL iBT de 42 a 71 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based) TOEFL iBT de 72 a 94 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based) TOEFL iBT de 95 a 120 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based)
Educational Testing Service (ETS)

Test of English for International Communications (TOEIC)

Listening: 275-395

Reading: 275-380

Speaking: 120-150

Writing: 120-140

Test of English for International Communications (TOEIC)

Listening: 400-485

Reading: 385-450

Speaking: 160-170

Writing: 150-170

Test of English for International Communications (TOEIC)

Listening: 490-495

Reading: 455-495

Speaking: 180-200

Writing: 180-200

British Council

APTIS B1

APTIS B2

APTIS C

 

APTIS for teachers B1

APTIS for teachers B2

APTIS for teachers C

 

APTIS for teens B1

APTIS for teens B2

APTIS for teens C

 

APTIS Advanced C1 APTIS Advanced C2
Pearson Test of English (PTE)

PTE General Level 2

PTE General Level 3

PTE General Level 4

PTE General Level 5

PTE Academic 43 a 58

PTE Academic 59 a 75

PTE Academic 76 a 84

PTE Academic >85
Pearson - London Chamber of Commerce and Industry (LCCI)

LCCI English for Tourism 2/LCCI JETSET B1 / LCCI ELSA B1

 

 

LCCI English for Business 2

LCCI English for Business 3

LCCI English for Business 4

The European Language Certificates (telc) telc English B1 telc English B2 telc English C1 telc English C2
Business Language Testing Service (BULATS)
BULATS 40-59 BULATS 60-74 BULATS 75-89 BULATS 90-100
UNIcert
UNIcert I UNIcert II UNIcert III UNIcert IV
CLES (Certificat de Compétences en Langues de l'Enseignement Supérieur) CLES 1 CLES 2 CLES 3
University of Oxford Oxford Test of English B1 81-110 Oxford Test of English B2 111-140
Anglia Examinations

Intermediate

Intermediate Business English

Advanced

Advanced Business English

Accept Proficiency Masters Proficiency in Business English
LanguageCert International ESOL: Listening, Reading, Writing, Speaking

Achiever B1

Communicator B2

Expert C1 Mastery C2
Certificate in ESOL
International Four Skills
LRN Entry
Level (Entry 3)

 

LRN Level 1

 

LRN Level 2 LRN Level 3

 

 Francès

Institució/Organisme
B1 B2 C1 C2

Competència en tercera llengua de l'estudiantat de grau.

Competència en tercera llengua de l'estudiantat de grau.

Competència en tercera llengua de l'estudiantat de grau.

Escoles Oficials d'Idiomes Nivell intermedi B1

Nivell intermedi B2

Nivell avançat C1 Nivell avançat C2

Universitats de Catalunya

 

 

 

Certificats de nivell B1 propis de les universitats catalanes

CLUC B2

 

Certificats de nivell B2 propis de les universitats catalanes

 

 

Certificats de nivell C1 propis de les universitats catalanes

Universitats espanyoles CertAcles B1 CertAcles B2 CertAcles C1 CertAcles C2

Ministère de l'éducation nationale français


DELF B1

(Diplôme d’Études en Langue Française)

DELF B2

(Diplôme d’Études en Langue Française)

DALF C1

(Diplôme Approfondi de Langue Française)

DALF C2

(Diplôme Approfondi de Langue Française)

Centre International d'études Pédagogiques (CIEP)

TCF NIVEAU 3 (B1)

300 a 399 punts

(Test de connaissance du français)

TCF NIVEAU 4 (B2)

400 a 499 punts/TCF-DAP (Test de connaissance du français - Demande d'admission préalable)

TCF NIVEAU 5 (C1)

500 a 599 punts (Test de connaissance du français)

TCF NIVEAU 6 (C2)

600 a 699 punts (Test de connaissance du français)

Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris

DFP B1 (Diplôme de Français Professionnel)

 

DFP Secrétariat B1/

DFP Tourisme B1/

DFP Scientifique B1

 

DFP Diplomatie B1

DFP B2 (Diplôme de Français Professionnel)

 

 

DFP Secrétariat B2/

DFP Médical B2/

DFP Juridique B2

 

 

 

DFP Affaires B2

DFP C1 (Diplôme de Français Professionnel)

 

 

 

 

 

 

 

DFP Affaires C1

DFP C2 (Diplôme de Français Professionnel)

 

 

Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris: Test d'évaluation de français

TEF 3: 361 a 540 punts

TEF 4: 541 a 698 punts

TEF 5: 699 a 833 punts

TEF 6: 834 a 950 punts

Universitats franceses

DUEF B1 (Diplôme Universitaire d’Études Françaises)

DUEF B2 (Diplôme Universitaire d’Études Françaises)

 

 

 

CPLF B2 (Certificat Pratique de Langue Française)

 

 

DEF B2 (Diplôme d’Études Françaises)

DUEF C1 (Diplôme Universitaire d’Études Françaises)

 

 

CPLF C1 (Certificat Pratique de Langue Française)

 

 

DAEF C1 (Diplôme Approfondi d’Études Françaises)

DUEF C2 (Diplôme Universitaire d’Études Françaises)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSEF (Diplôme Supérieur d’Études Françaises)

Alliance Française
CEFP 2 (Certificat d'Etudes en Français Practique 2) DLF (Diplôme de Langue Française) DS (Diplôme Supérieur d’Études Françaises Modernes) DHEF (Diplôme de Hautes Études Françaises)
The European Language Certificates (telc) telc Français B1 telc Français B2


Centre CLES (Certificat de Compétences en Langues de l'Enseignement Supérieur) CLES 1 CLES 2 CLES 3
UNIcert UNIcert I UNIcert II UNIcert III UNIcert IV
Business Language Testing Service (BULATS)
BULATS 40-59 BULATS 60-74 BULATS 75-89 BULATS 90-100

Alemany

Institució/Organisme
B1 B2 C1 C2

Competència en tercera llengua de l'estudiantat de grau.

Competència en tercera llengua de l'estudiantat de grau.

Competència en tercera llengua de l'estudiantat de grau.

Escoles Oficials d'Idiomes Nivell intermedi B1 Nivell intermedi B2 Nivell avançat C1 Nivell avançat C2
Universitats de Catalunya

 

 

Certificats de nivell B1 propis de les universitats catalanes

CLUC B2

 

Certificats de nivell B2 propis de les universitats catalanes

 

 

Certificats de nivell C1 propis de les universitats catalanes

Universitats espanyoles CertAcles B1 CertAcles B2 CertAcles C1 CertAcles C2

Goethe-Institut


Goethe-Zertifikat B1

 

 

 

 

 

Zertifikat Deutsch

Goethe-Zertifikat B2

 

Zertifikat Deutsch Plus

 

 

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

Goethe-Zertifikat C1

 

 

 

 

 

 

Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)

Goethe-Zertifikat C2

 

 

Großes DeutschesSprachdiplom (GDS)

 

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)

 

 

 

Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)

TestDaF TDN 3 TDN 4 TDN 5
Certificats europeus d’idiomes/The European Language Certificates (telc)

telc Deutsch B1

 

 

telc B1 + Beruf

telc Deutsch B2

 

telc B2+ Beruf

telc Deutsch C1 telc Deutsch C2
Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

Zertifikat Deutsch (ZD)

 

Österreichisches Sprachdiplom B1 (B1 ZD/ZDÖ/ZB1)

Mittelstufe Deutsch (MD) Oberstufe Deutsch (OD) Wirtschaftssprache Deutsch (WD)
CLES (Certificat de Compétences en Langues de l'Enseignement Supérieur) CLES1 CLES 2

CLES 3
UNIcert UNIcert I UNIcert II UNIcert III UNIcert IV
Business Language Testing Service (BULATS)
BULATS 40-59 BULATS 60-74 BULATS 75-89 BULATS 90-100
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) DSH-1 DSH-2 DSH-3
Deutsches  Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (KMK)

DSD I

(Deutsches  Sprachdiplom Stufe 1)

DSD II

(Deutsches  Sprachdiplom Stufe 2)

Italià

Institució/Organisme
B1 B2 C1 C2

Competència en tercera llengua de l'estudiantat de grau.

Competència en tercera llengua de l'estudiantat de grau.

Competència en tercera llengua de l'estudiantat de grau.

Escoles Oficials d'Idiomes Nivell intermedi B1 Nivell intermedi B2 Nivell avançat C1 Nivell avançat C2
Universitats de Catalunya

 

 

Certificats de nivell B1 propis de les universitats catalanes

CLUC B2

Certificats de nivell B2 propis de les universitats catalanes


Certificats de nivell C1 propis de les universitats catalanes
Universitats espanyoles
CertAcles B1 CertAcles B2 CertAcles C1 CertAcles C2

Università per Stranieri di Perugia

CELI 2 (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana)

 

CIC 1 (Certificato di Italiano Commerciale)

CELI 3 (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana)

CELI 4 (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana)

 

CIC A (Certificato di Italiano Commerciale)

CELI 5 (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana)

Università per Stranieri di Siena

 

 

 

 

CILS Uno B1 (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) CILS Due B2 (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) CILS Tre C1 (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) CILS Quattro C2 (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)
Università degli Studi di Roma Tre

Cert.it Livello B1 (Certificato di Competenza Elementare in Italiano come Lingua Straniera)

 

ele.IT (Certificato di Competenza Elementare in Italiano come Lingua Straniera)

Cert.it Livello B2 (Certificato di Competenza Intermedia in Italiano come Lingua Straniera)

 

int.IT (Certificato di Competenza Intermedia in Italiano come Lingua Straniera)

Cert.it Livello C2 (Certificato di Italiano come Lingua Straniera)

 

 

IT (Certificato di Italiano come Lingua Straniera)

Società Dante Alighieri

PLIDA B1 (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

 

PLIDA Commerciale B1

PLIDA B2 (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

 

PLIDA Commerciale B2

PLIDA C1 (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

 

PLIDA Commerciale C1

PLIDA C2 (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)
The European Language Certificates (telc)
telc Italiano B1 telc Italiano B2

Centres CLES (Certificat de Compétences en Langues de l'Enseigment Supérieur) CLES 1 CLES 2 CLES 3
UNIcert UNIcert I UNIcert II UNIcert III UNIcert IV
Accademia Italiana di Lingua (AIL)

DILI-B1 (Diploma di lingua italiana di livello intermedio I)

 

DILC-B1 (Diploma di lingua italiana commerciale - livello intermedio)

DILI-B2 (Diploma di lingua italiana di livello intermedio II)

DALI-C1 (Diploma di lingua italiana di livello avanzato I)

 

DALC-C1 (Diploma di lingua italiana commerciale - livello avanzato)

DALI-C2 (Diploma di lingua italiana di livello avanzato II)

 

  • Nota: per obtenir l’acreditació d’un nivell de competència lingüística determinat, s’haurà d’haver completat un examen que avaluï les quatre destreses o habilitats lingüístiques (comprensió i expressió orals, i comprensió i expressió escrites).

    En el cas que la institució avaluadora indiqui un nivell global, s’acceptarà aquest nivell.

    En absència d’una qualificació global, quan les destreses s’avaluïn agrupades o per separat, es reconeixerà com a nivell del certificat el mínim obtingut en qualsevol de les destreses o grup de destreses.

Taula d'escoles i centres d'altres països acreditats pel Departament d'Educació

Codi centre
Denominació completa Nom municipi
8003609 Scuola dell'Infanzia Italiana parif. M.  Montessori Barcelona
08004432 Istituto Italiano Statale c.sc.el.e.sec. I e II gr Barcelona
08005357 Collège Ferdinand de Lesseps Barcelona

08035568

Kensington School

Barcelona

08040126 Lyceé Français de Barcelone Barcelona
08040217 Escuela Suiza Barcelona
08041829 The Benjamin Franklin International School Barcelona
8065846 FEDA Formación Empresarial Dual Alemana Barcelona
08056894 École Française Bel Air Sant Pere de Ribes
0015892 The British School of Barcelona Castelldefels
08073983 ES International School El Prat de Llobregat
08035593 Colegio Alemán de Barcelona Esplugues de Llobregat
08041738 The American School of Barcelona Esplugues de Llobregat
08017426 Lycée Français de Gavà - Bon Soleil Gavà
8041544 Colegio Japonés de Barcelona Sant Cugat del Vallès
8072051 Terrassa Education Centre Vacarisses
8068860 The International School of Catalunya La Garriga
043006991 Collège Français de Reus - Marguerite Yourcenar Reus
(1) S’està tramitant la renovació de l’autorització que va finalitzar l’1 desembre de 2019.
(2) S’està tramitant la renovació de l’autorització que va finalitzar el 13 d’abril de 2020.