Comparteix:

Tercera llengua en els graus

Per obtenir el títol de grau has d'assolir la competència en una tercera llengua. D'acord amb la NAGRAMA 2023-2024, tens les opcions següents:

  • Acreditar el coneixement d’una tercera llengua (alemany, anglès, francès o italià) amb un certificat del nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECRL). Els certificats vàlids són els que estableix la taula de certificats de certificats aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i publicada al DOGC. El certificat es pot haver obtingut abans d’iniciar els estudis o durant els estudis. En aquest darrer cas, se’n pot demanar també reconeixement d’ECTS.

  • Redactar de manera completa i defensar íntegrament el treball de fi de grau en anglès, preferentment, o, si es compta amb la conformitat prèvia del professorat que forma part del tribunal i de la direcció del centre, en una altra tercera llengua.

  • Obtenir com a mínim 9 ECTS corresponents a una o a la combinació de més d’una de les opcions següents:

a) Cursar assignatures d’estudis de la UPC impartides completament en una tercera llengua, preferentment en anglès, en què l’estudiant ha d’haver utilitzat oralment i per escrit aquesta llengua.

b) Fer una estada en una universitat o empresa a l’estranger en el marc d’un programa de mobilitat o d’un conveni de cooperació educativa en què l’activitat es faci en una tercera llengua.

c) Cursar i superar durant els estudis activitats amb reconeixement de crèdits de l’itinerari de llengües i comunicació, centrades en l’aprenentatge dels idiomes alemany, anglès, francès o italià. Aquestes activitats han d’estar reconegudes a l’expedient de grau corresponent. D’acord amb el que estableix la normativa sobre activitats amb reconeixement de crèdits, es poden obtenir fins a un màxim de 6 ECTS. Hi ha les opcions següents:

  • Cursos d’idiomes (alemany, anglès, francès o italià) de tots els nivells del MECRL, la superació dels quals s’acredita amb els certificats reconeguts pel CIC, corresponents a les universitats catalanes (vegeu també Idiomes UPC) i l’Escola Oficial d’Idiomes. Cada 10 hores, 1 ECTS.
  • Exàmens d’acreditació de coneixements (alemany, anglès, francès o italià), la superació dels quals s’acredita amb els certificats de tots els nivells del MECRL reconeguts pel CIC i, en el cas dels nivells inferiors al B1, per l’Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior (ACLES). 4 ECTS per certificat.
  • Activitats de pràctica i millora del coneixement de l’anglès incloses en l’itinerari de llengües i comunicació, la superació de les quals s’acredita per mitjà de certificats emesos per la UPC o altres universitats, corresponents a activitats de 20 hores, com a mínim, i que inclouen avaluació. Cada 20 hores, 1 ECTS.