Sorteig #TerritoriUPC

Com pots participar en el sorteig?

Fes la teva foto o vídeo #TerritoriUPC

Fes una foto o un vídeo dels cartells de la campanya #TerritoriUPC. Tingues en compte que no pot aparèixer cap persona identificable, de la qual no es tingui la seva autorització, ni publicitat d'altres marques, productes, serveis o d'institucions públiques o privades.

On trobaràs els cartells de la campanya #TerritoriUPC?

Comparteix-los a Instagram Stories

Publica la foto o el vídeo de la campanya #TerritoriUPC a Instagram Stories i indica on has fet la instantània o el vídeo. Recorda't d'afegir-hi la menció @la_upc i utilitzar l'etiqueta #TerritoriUPC. Tingues en compte que el teu perfil a Instagram ha de ser públic.

O piula a Twitter

Si ho prefereixes, també hi pots participar publicant la foto o el vídeo de la campanya #TerritoriUPC a Twitter. No t'oblidis d'afegir-hi la menció @la_UPC i el 'hashtag' #TerritoriUPC i indicar-hi el lloc on has trobat el cartell.

Participa-hi!

Pots participar-hi des de les 11:00 h del 12 de juny de 2023 a les 11:00 h del 26 de juny de 2023.

Guanya!

El 27 de juny de 2023 es farà un sorteig entre tots els participants a Instagram i Twitter a través de la plataforma Easypromos. S'escollirà de manera aleatòria la persona guanyadora i dues persones finalistes, que rebran un lot de marxandatge de la UPC.

On trobaràs els cartells de la campanya #TerritoriUPC?

Trobaràs els cartells publicitaris a diferents busos i estacions de metro de l'àrea metropolitana de Barcelona, al Trambaix i Trambesòs, als Ferrocarrils (FGC), a les estacions de tren de Renfe-Rodalies Catalunya, als autobusos de Sant Cugat del Vallès, de Vilanova i la Geltrú, de Manresa i de Terrassa, i en alguns espais publicitaris dels carrers de Vilanova i la Geltrú.

 

Bases del sorteig '#TerritoriUPC'

Organitzador i objecte de la promoció
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb domicili social al carrer Jordi Girona, 31, de Barcelona, i amb el NIF Q-0818003F, organitza, a través de les xarxes socials Instagram i Twitter, aquesta activitat de promoció anomenada Sorteig '#TerritoriUPC' (en endavant, el Sorteig), amb la finalitat de sortejar tres lots de productes de marxandatge de la UPC entre les persones participants que compleixin les bases.

Àmbit territorial
El Sorteig s’organitza per a tot el territori de Catalunya.

Àmbit temporal
Aquesta acció promocional es portarà a terme des de les 12:00 h del 12 de juny de 2023 fins a les 12:00 h del 26 de juny de 2023.

Caràcter gratuït del Sorteig
El Sorteig es durà a terme sota la modalitat de ‘sorteig gratuït’, la qual cosa vol dir que, per participar-hi, no cal abonar cap quantitat econòmica.

Participació
Poden participar en el Sorteig totes aquelles persones físiques més grans de 18 anys que disposin d'un compte públic a la xarxa social Instagram i/o a Twitter, amb una antiguitat mínima d'un mes abans de l'inici Sorteig.

Mecànica del concurs
La participació en el Sorteig es realitza a través de les xarxes socials Instagram i Twitter. Els participants hauran de publicar una història a Instagram o bé fer una piulada a Twitter amb una foto o un vídeo.

Condicions del concurs:

 • Els participants han de seguir el compte de la UPC a Instagram: @la_upc , en el cas que hi participin amb la xarxa social Instagram, o seguir la UPC a Twitter (@la_UPC), en el cas que hi participin a través de Twitter.

 • Hi han d'incloure la menció del perfil de la UPC a Instagram (@la_upc) o a Twitter (@la_UPC).

 • Hi han d'incloure l'etiqueta #TerritoriUPC.

 • Hi han d’indicar on han fet la foto o el vídeo (ubicació)

 • A les fotografies o vídeos no pot aparèixer la imatge de cap persona de la qual no es tingui autorització.

 • A les fotografies no pot aparèixer publicitat d'altres marques, productes o serveis ni imatges de campanyes publicitàries de qualsevol altra institució pública o privada.

 • S'accepten diferents piulades o històries d'un mateix usuari, amb diferents fotos, però en el Sorteig participarà com a únic perfil.

 • La realització de les fotografies o vídeos no ha d'alterar el trànsit habitual dels vianants o passatgers dins les instal·lacions dels diferents mitjans de transport en què es trobin els cartells #TerritoriUPC.Les fotografies o vídeos presentades al Sorteig han de ser d'autoria del participant i han de garantir que no infringeixen drets de propietat intel·lectual ni drets d'imatge.

Les fotografies o vídeos que incompleixen aquestes condicions s'exclouran automàticament del concurs i no participaran en el Sorteig.

Premi
Entre les persones participants que hagin realitzat la piulada a Twitter o a la història a Instagram d'acord amb la mecànica del Sorteig, i compleixin les condicions esmentades anteriorment, es farà un sorteig a través de la plataforma Easypromos.

El sorteig es farà el dia 27 de juny de 2023 i el resultat serà inapel·lable.

La UPC donarà a conèixer el nom de la persona guanyadora i de dues persones finalistes del Sorteig el mateix dia del sorteig, a través del perfil institucional de la UPC a Instagram (@la_upc) i Twitter (@la_UPC) i a altres canals de comunicació de la Universitat, a més d'enviar un missatge personal a les persones premiades.

Per recollir els premis, la persona guanyadora i les dues persones finalistes hauran de contactar telefònicament amb la UPC (telèfon 93 401 18 96), s'hauran de personar al Servei de Comunicació de la UPC, ubicat a la plaça Eusebi Güell, 6 (edifici Vèrtex, 2.ª planta, despatx 204), de Barcelona, i s'hauran d'acreditar com a propietari del perfil guanyador del concurs. L'horari per recollir el premi serà de 9:00 a 14:00 hores. Si els guanyadors o guanyadores no es personen a recollir el premi abans del dia 20 de juliol de 2023, s'entendrà que hi han renunciat.

La persona guanyadora i les dues persones finalistes rebran diferents lots de productes de marxandatge de la UPC.

Condicions del premi:

 • El premi no es pot bescanviar per diners en metàl·lic ni per qualsevol altra compensació.

 • La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es reserva el dret de declarar desert el premi en el cas que les persones participants premiades no compleixin els requisits esmentats en aquestes bases o que les dades facilitades per les persones guanyadores no siguin certes.

Protecció de dades

En compliment amb l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), els participants en aquest Sorteig són informats de que les dades personals facilitades per participar en el mateix seran tractades per la Universitat Politècnica de Catalunya i incorporades a l'activitat de tractament «F03.19 Gestió de premis, concursos, donacions o esdeveniments similars organitzats per la Universitat», la finalitat és la gestió i resolució de la convocatòria del Sorteig “#TerritoriUPC”. Finalitat basada en l'interès públic del Sorteig i en la participació en el mateix.

Les dades dels participants només es comunicaran a l’empresa EASYPROMOS, S.L., amb NIF B-65576878, plataforma que s’utilitzarà a efectes de realitzar el Sorteig.

Les dades relatives a la persona guanyadora i les dues persones finalistes es publicaran al web de la UPC i en xarxes socials.

Les dades seran conservades durant la tramitació del procediment de concessió del premi i de les reclamacions que es puguin formular, sent d'aplicació la normativa d'arxius i patrimoni documental.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan siguin procedents, davant el Delegat de Protecció de Dades de la UPC. Més informació https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/drets.

Cessió de drets

Pel simple fet de participar en el Sorteig, els participants consenten expressament que la UPC en qualitat d’organitzadora, pugui utilitzar les fotografies o vídeos amb els quals han participat per informar i fer públic el resultat del Sorteig, així com per a fins publicitaris, sense cap limitació territorial ni temporal, i sense que es generi cap remuneració o qualsevol altre dret a favor del participant.

Les persones que hi participen accepten que, si guanyen el Sorteig, en el moment del lliurament del premi, se’ls pugui fotografiar. La persona guanyadora i les dues persones finalistes cediran, de manera gratuïta, els drets d’imatge per difondre la fotografia a través de les xarxes socials de la UPC i de la pàgina web de la UPC: www.upc.edu.

En el cas que alguna altra persona es vulgui fotografiar amb la persona guanyadora i/o les persones finalistes caldrà que abans de fotografiar-se s'hi presti el seu consentiment per escrit, signat i el lliuri al Servei de Comunicació de la UPC. En el seu consentiment també haurà d'especificar que cedeix, de manera gratuïta, els drets d'imatge per difondre la fotografia a través de les xarxes socials de la UPC i de la pàgina Web de la UPC. En el cas que siguin menors d'edat, caldrà el consentiment previ del pare o la mare o el tutor o tutora.

Reserves i limitacions

Els organitzadors del Sorteig es reserven el dret a:

 • Revisar falsificacions, usuaris ficticis, bots, sistemes d’automatització, entre d’altres. Al mateix temps, també es revisaran els comptes no legítims i creats expressament pel Sorteig.

 • Descartar els participants que impedeixin el bon funcionament del Sorteig, així com els que no reuneixin les condicions o requisits per participar-hi o no acceptin aquestes bases i condicions.

 • Eliminar del Sorteig les publicacions que no estiguin vinculades al Sorteig, així com les que no compleixin el que estableixen aquestes bases.

Està completament prohibit fer comentaris que desqualifiquin les persones participants.

Acceptació de les bases
La participació en el Sorteig suposa la plena i total acceptació d’aquestes bases i el compromís de portar-les a terme. Davant possibles dubtes en la interpretació de les bases, prevaldran els criteris dels organitzadors.

Exempció de responsabilitats
La UPC es reserva el dret d'ampliar o modificar aquestes bases, i fins i tot d'anul·lar el Sorteig o deixar-lo sense efecte, sempre que hi hagi una causa justificada apreciada lliurament per la UPC. Les modificacions de les bases serien efectives a partir de l'endemà de la data de publicació. La UPC quedarà exempta de tota obligació o compensació als participants si, per causes de força major, imperatius legals o altres criteris de l'organització, el Sorteig s'hagués d'anul·lar o suspendre. L'organització no es responsabilitzarà dels errors a Internet o del mal funcionament de la xarxa social Instagram i/o Twitter.

L'organització es reservarà el dret de desqualificar i deixar fora de Sorteig qualsevol participant que hi incorpori comentaris ofensius o violents que atemptin contra la dignitat o el decòrum, o que puguin ferir sensibilitats. La UPC no es fa responsable per reclamacions de drets de cap tipus, inclosos drets d'imatge ni de propietat intel·lectual i industrial.

 

Resultat del sorteig '#TerritoriUPC'


Guanyador 

Perfil d'Instagram @a_ceca

Finalistes

Perfils de Twitter @alexxberrocal i @carlesg98