Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió

El màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió (web del màster) (proporciona una especialització professional en les diverses àrees pròpies de l'òptica i l'optometria: còrnia i lents de contacte, optometria pediàtrica, teràpies visuals, optometria geriàtrica, baixa visió o aspectes optomètrics de la cirurgia refractiva. El màster permet la millora de les destreses clíniques aplicades i capacitar per a la recerca en el camp de les ciències de la visió.

Mostra el text complet
Amaga el text complet

Dades generals

Durada i inici
Un curs acadèmic, 60 crèdits ECTS. Inici: setembre-febrer
Horaris i modalitat
Matí i tarda (2-3 dies per setmana). Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
1.660 € (6.331 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Espanyol

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició

Aquest màster està organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). S'imparteix a la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa amb col·laboració amb diferents centres sanitaris públics i privats per a la realització de pràctiques externes.

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Accés

Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics
L'estudiant ha de tenir un nivell d'espanyol equivalent al nivell B2.2
Criteris d'admissió

Els elements que es tindran en compte per fer la valoració són els següents:

 • Ponderació de l’expedient acadèmic (60%)
 • Experiència professional i afinitat de la formació prèvia (30%)
 • Coneixement d'idiomes (10%)
Per a poder aplicar aquests barems caldrà que els candidats acreditin, en el moment de fer la preinscripció, els mèrits que creguin necessaris. S'hauran d'aportar documents oficials per a justificar-los. La puntuació serà de 0 punts per als apartats en què no hi hagi aportacions o aquestes no estiguin justificades degudament

60% nota accés al màster.  Si es tracta d’alumnes de s de la FOOT amb el TFG pendent de presentar, es prendrà com a nota la mitjana ponderada fins la darrera matrícula (febrer)

30% experiència professional y cursos de formació cursats. Puntuacions ponderades per a calcular aquest percentatge:

a) EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (70% del total)
•    Més  de 10 anys:  10
•    Entre 5 i 10 anys:  5
•    Entre 2 i 5 anys:    3
•    Entre 0 i 2 anys:    0

b) CURSOS DE FORMACIÓ (30% del total)
•    Màster oficial cursat i finalitzat: 10
•    Més de 4 cursos:   7
•    Entre 3 i 4 cursos: 5
•    Entre 0 i 2 cursos:    0

10% Coneixement idioma anglès.  Puntuacions ponderades per a calcular aquest percentatge:
•    Nivell superior a B2: 10
•    Nivell B2:   5
•    Nivell B1: 3
•    Inferior a B1: 0

Per a fer aquesta valoració cal adjuntar a la web de preinscripció, escanejats, els documents següents:

1. Currículum acadèmic i professional resumit.

2. Títol acadèmic de què es disposa o es preveu disposar en el moment de la matrícula. Si no s'ha obtingut, escanejar el resguard d'haver pagat les taxes d'expedició. L'original del títol o del resguard s'haurà de presentar, en qualsevol cas, en el moment de formalitzar la matrícula.

3. Certificat acadèmic (*) oficial expedit pel seu centre d'origen, en el que hi figuri la nota ponderada de l'expedient (NPE) amb escala de l'1 al 10.  Si el  candidat encara no ha finalitzat els estudis en el moment de fer la preinscripció, el certificat farà referència a les assignatures cursades i aprovades fins aquell moment. Si no s'adjunta la documentació justificativa, es considerarà que la seva NPE és 5.

(*) Si el centre és la FOOT, només s'ha de fer constar aquest fet, sense afegir cap certificat
Places
15 places setembre i 15 places al febrer
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 03/07/2024.
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Sortides professionals

Sortides professionals

Aquest títol amplia i reforça les competències professionals de l’òptic optometrista en els diferents camps d’especialització.

Algunes de les sortides professionals per a les quals es valora especialment la possessió d'un màster en òptica i optometria són:

 • La direcció tècnica d'establiments d'òptica i el treball com a òptic optometrista en centres sanitaris públics o privats (CAP, serveis d'oftalmologia, consultes o clíniques oftalmològiques, gabinets optomètrics).
 • La recerca en centres i institucions públics i privats.

Testimonis i experiències de l'estudiantat: http://foot.upc.edu/els-estudis/master-universitari-en-optometria-i-ciencies-de-la-visio-60-ects/sortides-professionals

Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada ha de saber o ha de ser capaç de fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent dels recursos d'informació.

Competències generals

 • Aprendre les bases i les tècniques òptiques sobre les quals es recolzen els mètodes avançats d’avaluació de la funció visual i els recents i els recents avenços de la  instrumentació utilitzada en el camp de la visió, adquirint un coneixement especialitzat sobre els principis operatius dels dispositius, l'enginyeria desenvolupada i l'abast de la seva aplicació.
 • Adquirir i aprendre a utilitzar els aspectes metodològics necessaris per a la recerca en visió, tant en l’àmbit clínic com a nivell experimental en el laboratori.
 • Proporcionar coneixements avançats i criteris específics d’actuació clínica per a l’avaluació, el diagnòstic diferencial i els tractaments de les diferents afeccions visuals i oculars pròpies de l'àmbit optomètric per tal d’ especialitzar l'estudiant en els diferents camps clínics propis de l'atenció visual.
 • Conèixer les característiques de les components i determinants implicats en Salud Pública en l’atenció sanitària primària i especialitzada.
 • Utilitzar els coneixements sobre les afectacions visuals produïdes per patologies sistèmiques i neurològiques, alteracions dels annexos oculars i procediments en cirurgia refractiva i ocular, les seves indicacions i contraindicacions així com en el seguiment visual dels pacients.
 • Implementar els coneixements de farmaco-vigilància i els criteris d'actuació clínica implementant-los en la pràctica clínica assistencial.
 • Aprofundir en els coneixements relacionats amb la percepció visual (visió espaial, temporal, del color i de moviment) i la percepció binocular.

Competències específiques

 • Aquirir habilitats clíniques especialitzades necessàries per atendre a diferents poblacions específiques.
 • Adquirir els coneixements necessaris per a la gestió optomètrica pre i post-quirúrgica del pacient de cirurgia refractiva o ocular.
 • Seguiment optomètric dels pacients  amb afectacions visuals i implicacions funcionals induïdes per malalties oculars, sistèmiques i neurològiques.
 • Identificar en les repercussions visuals de malalties sistèmiques i neurològiques.
 • Identificar la repercussió visual d’alteracions i patologies d’estructures veïnes a l’ull.
 • Conèixer els procediments quirúrgics en cirurgia refractiva i les cirurgies oculars més freqüents.
 • Conèixer les indicacions i contraindicacions d’aquests procediments i els aspectes visuals del seguiment i control postoperatori.
 • Identificar els mecanismes d’acció, l’afectació tissular i visual de les principals reaccions adverses oculars.
 • Conèixer les potencials aplicacions clíniques d’aquests models.
 • Comprendre els últims avenços en neurociències de la visió.
 • Aplicar els principis òptics d’operació i determinar el rang d’ús i les limitacions dels diferents instruments que s'empren en la pràctica optomètrica, oftalmològica i de cirurgia ocular avançades.
 • Comprendre el significat i aplicar les mètriques òptiques que s'utilitzen per avaluar la funció visual,  incorporant els recents progressos basats en la mesura del front d'ones, la caracterització de les aberracions i diverses mètriques de qualitat.
 • Aplicar la metodologia i els procediments propis de la investigació científica en l’àmbit de la visió.
 • Comprendre el comportament i enumerar els factors de risc relacionats amb la presentació de les diferents disfuncions visuals en la població,  així com la utilització de tècniques epidemiològiques en la seva investigació.
 • Aplicar les normes ètiques en els estudis científics amb éssers vius, especialment rellevant en el disseny i execució d'assaigs clínics.
 • Facilitar a l’estudiant l’especialització en les diverses àrees temàtiques relacionades amb el màster.
 • Aplicar i complementar els coneixements adquirits en la formació prèvia.
 • Facilitar al l’estudiant la pràctica de les competències en un entorn laboral real.
 • Facilitar a l’estudiant la transició al mon laboral.
 • Fomentar la capacitat emprenedora.
 • Integrar i avaluar les competències desenvolupades al llarg del màster.

 

Organització acadèmica: normatives, calendaris

Centre docent UPC
Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT)
Responsable acadèmic del programa
Juan Carlos Ondategui Parra
Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC
Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de màster de la UPC

Versió per imprimir Obre PDFSol·licita informació
Dono el meu consentiment a la UPC per al tractament de les dades de caràcter personal.

Les dades recollides es tractaran tal com es descriu a la taula d'informació i accés a les dades personals

Descarrega la publicació

diptic

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.