Vés al contingut (premeu Retorn)

Consell de govern

Consell de Govern · 21/07/2014

Punt
Titol punt
1.
Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2.
Informe del rector (accés al document 1) (accés al document 2)
3. Temes informatius
3.01
Nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació (accés al document)
4. Acord 133/2014 del Consell del Govern pel qual s'aproven les bases per un acord entre la Secretaria d'Universitats i Recerca (SUR) i la UPC sobre el model de projecte acadèmic Enginyeria-Besòs (accés al document)
5. Ratificació d'acords i informació de les comissions del Consell de Govern
Comissió d'Economia i Infraestructures
5.01 Informe sobre l'estat de la Tresoreria a 2 de juliol de 2014 (accés al document)
5.02 Acord 134/2014 del Consell de govern pel qual s'aprova l'informe d'auditoria i comptes anuals de les entitats del Grup UPC, exercici 2013 (accés al document)
5.03 Acord 135/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació de tarifes acadèmiques per al curs 2014-2015 (accés al document)
5.05 Acord 136/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la formalització de la despesa pluriennal per a la contractació conjunta consorciada (CSUC) del servei de telecomunicacions corporatives per a tota la UPC (accés al document)
5.06 Acord 137/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la formalització de la despesa pluriennal per a la contractació del servei de correu intern de la UPC (accés al document)
5.07 Acord 138/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació dels estatuts de la Fundació Miquel Agustí (accés al document)
5.08 Acord 139/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la distribució de romanents subjecte a les limitacions pressupostàries (accés al document)
Comissió de Recerca
5.09 Informe d'indicadors de l'activitat de recerca PAR i PATT 2013 (accés al document)
5.10 Acord 140/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la creació d'un centre específic de recerca (accés al document)
5.11 Acord 141/2014 del Consell de Govern pel qual s'aproven nous grups de recerca (accés al document)
5.12 Acord 142/2014 del Consell de Govern pel qual es resolen les sol·licituds per pertànyer a dos grups de recerca de la UPC
Comissió de Desenvolupament Estatutari
5.14 Acord 143/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la regulació de les seccions departamentals (accés al document)
5.15 Acord 144/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el canvi de denominació del departament de LLenguatges i Sistemes Informàtics (accés al document)
5.16 Acord 145/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics (accés al document)
5.17 Acord 146/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (accés al document)
5.18 Acord 147/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Departament d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica (accés al document)
5.19 Acord 148/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Departament de Matemàtica Aplicada IV (accés al document)
5.20 Acord 149/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (accés al document)
Comissió de Personal i Acció Social
5.21 Acord 150/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’actualització del sistema de punts d’activitat acadèmica del PDI (accés al document)
5.22 Acord 151/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’assignació de complements bàsics docents del PDI (convocatòria 2013) (accés al document)
5.23 Acord 152/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’assignació de complements bàsics de recerca del PDI-F (Sexennis CNEAI convocatòria 2013) (accés al document)
5.24 Acord 153/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la proposta d’assignació de complements addicionals de recerca del PDI-F (2a convocatòria 2013) (accés al document)
5.25 Acord 154/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la proposta d’assignació de complements addicionals de recerca del PDI-L (1a convocatòria 2014) (accés al document)
5.26 Acord 155/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’assignació de complements bàsics de recerca del PDI-L (convocatòria 2014) (accés al document)
5.27 Acord 156/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la proposta d’assignació de complements addicionals de gestió del PDI (convocatòria 2013) (accés al document)
5.28 Acord 157/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la proposta d’assignació de complements addicionals de docència del PDI (convocatòria 2013) (accés al document)
5.29 Acord 158/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el nomenament de professorat emèrit (accés al document)
5.30 Acord 159/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la resolució de la convocatòria de permisos de mobilitat externa del PDI 2014 (accés al document)
Comissió de Docència i Estudiantat
5.32 Acord 160/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la revisió de l’oferta de màsters universitaris per al curs 2014-2015 (accés al document)
5.33 Acord 161/2014 del Consell de Govern pel qual s'aproven les propostes de modificacions de títols existents i de nous títols de grau i màster universitari per al curs 2015-2016 (accés al document)
5.34 Acord 162/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el canvi de pla d’estudis del màster universitari en Enginyeria de materials fibrosos a partir del curs 2014-2015 (accés al document)
5.35 Acord 163/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el canvi de pla d’estudis del grau en Recursos energètics i miners (accés al document)
5.36 Acord 164/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació de la memòria de dobles titulacions de l’EET (accés al document)
5.38 Acord 165/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’informe d’universitat 2014 (ISU) de seguiment de grau i màster universitari (accés al document)
5.39 Acord 166/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’assignació definitiva de docència per al curs 2014-2015 (accés al document)
5.40 Informació de la distribució de beques de col·laboració per al curs 2014-2015 (accés al document)
5.41 Acord 167/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’alta en el registre d’associacions de l’Associació d’estudiants xinesos de la UPC i de l’Associació d’amics de la universitat pública – AMICAL (accés al document)
5.42 Acord 168/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’oferta de formació permanent del curs 2013-2014 (cursos pendents) (accés al document)
5.43 Acord 169/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’oferta de formació permanent del curs 2014-2015 (accés al document)
5.44 Acord 170/2014 del Consell de Govern pel qual s'aproven els preus i modalitats de pagament del programes de formació permanent per al curs 2014-2015 (accés al document)
6. Assumptes de tràmit
6.01 Actualització del calendari de reunions dels òrgans d govern, representació i consulta 2014
6.02 Acord 171/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'esmena a l'Acord núm. 126/2014 del Consell de Govern de 3 de juny, pel qual s'aprova la convocatòria de concursos de professorat associat a temps parcial (accés al document)