Vés al contingut (premeu Retorn)

Normatives acadèmiques

Títol Publicat
Accés a la universitat

Reial Decret 961/2012, de 22 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. [pdf]

BOE núm. 158, 03.07.2012

Reial Decret 558/2010, de 7 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. [pdf]

BOE núm. 113, 08.05.2010
Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel que regula les condicions per l'accés a les ensenyances universitàries oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. [pdf] BOE núm. 283, 24.11.2008
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, ensenyament en general. [pdf] BOE núm. 106,
04.05.2006
Règim d'estudis universitaris, plans d'estudis i títols
Real Decreto 195/2016, de 13 de mayo, por el que se establecen los requisitos para la expedición del Suplemento Europeo al Título Universitario de Doctor. [pdf] BOE núm.134, 03.06.2016

Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels estudis universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. [pdf]

BOE núm. 29,
03.02.2015
Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. [pdf] BOE núm. 35, 10.02.2011
Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. [pdf] BOE núm. 161, 03.07.2010
Reial Decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials. [pdf] BOE núm. 190, 06.08.2010
Reial Decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre d'Universitats, Centres i Títols. [pdf] BOE núm. 232, 25.09.2008
Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. [pdf] BOE núm. 260, 30.10.2007
Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. [pdf] BOE núm. 224, 18.09.2003
Reial Decret 1044/2003, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el procediment per a l'expedició per les universitats del Suplement Europeu al Títol. [pdf] BOE núm. 218, 11.09.2003
Estudiants i Pràctiques
Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris. [pdf] BOE núm. 184 30.07.2014
Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris. [pdf] Derogat BOE núm. 297 10.12.2011
Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Estudiant Universitari. [pdf] BOE núm. 318 31.12.2010
Programació i implantació d'ensenyaments
Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios. [pdf] BOE núm. 144, 17.06.2015
Decret 76/2007, de 27 de març, pel qual es crea i regula el Registre de Centres i Estudis Universitaris de Catalunya. [pdf] DOGC núm. 4852 29.03.2007
Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d'implantació d'ensenyaments. [pdf] DOGC núm. 2492
13.10.1997
Acreditació, diplomes i títols propis
Decret 406/1996, de 24 de desembre, pel qual es regula l'acreditació dels diplomes i títols propis de les universitats [pdf] DOGC núm. 2301 02.01.1997
Preus públics
http://universitats.gencat.cat/ca/beques_preus/preus_estudis/
Centres adscrits
Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d'adscripció a universitats públiques de centres docents d'ensenyament superior. [pdf] DOGC núm. 2291
11.12.1996
Reial Decret 557/1991, de 12 d'abril, pel qual s'estableixen unes normes bàsiques per a la creació i reconeixement d'Universitats i Centres Universitaris. [pdf] Derogat BOE núm. 95
20.04.1991
Departaments
Reial decret 2360/1984, de 12 de desembre, sobre departaments universitaris. [pdf] BOE núm. 12 14.01.1985