Comparteix:

Avaluació de la Recerca: Mèrits de recerca

El reconeixement dels mèrits de recerca es realitza per mitjà de quatre vies en funció del col·lectiu que hi opta i dóna lloc a l’obtenció de trams de recerca o sexennis que han estat prèviament avaluats per entitats externes a la UPC. 

Col·lectiu a qui va adreçat:

Funcionaris de carrera i interí de cossos docents universitaris a temps complet: 

 •     Catedràtic/a d'universitat
 •     Professorat titular d'universitat
 •     Catedràtic/a d'escola universitària
 •     Professorat titular d'escola universitària.

Aquells qui es trobin en situació de comissió de serveis o serveis especials podran sotmetre a avaluació la seva activitat investigadora, tot i que els corresponents efectes econòmics es generaran només a partir de la seva reincorporació a la universitat en règim de dedicació a temps complet.

Els qui prestin serveis a la Universitat en règim de dedicació a temps parcial podran presentar la sol·licitud d'avaluació de la seva activitat investigadora, tot i que els efectes econòmics es generaran a partir del moment en què passa a prestar serveis a la universitat en règim de dedicació a temps complet.

Personal docent i investigador contractat, fix o temporal/interinatge, a temps complet:

 •     Catedràtic/a
 •     Professorat agregat
 •     Professorat col·laborador permanent doctor
 •     Professorat lector

Aquells qui es trobin en situació de comissió de serveis o serveis especials podran sotmetre a avaluació la seva activitat investigadora, tot i que els drets econòmics no es retribuiran fins el moment de la seva incorporació a la universitat en règim de dedicació a temps complet.

El règim de dedicació ha de ser a temps complet. No obstant, el personal docent i investigador que presti serveis a la universitat en règim de dedicació a temps parcial podrà sotmetre a avaluació la seva activitat investigadora, tot i que els drets econòmics no es retribuiran fins el moment de la seva incorporació a la universitat en règim de dedicació a temps complet.

L'assignació del complement addicional de recerca permetrà assolir automàticament el complement bàsic de recerca.

Personal investigador doctor permanent que compleixi amb els següents requisits:

 • Possessió del títol de doctor.
 • Vinculació amb la UPC a temps complet.
 • Que pertanyi a una de les categories següents:investigador/a ordinari/ordinària o director/a d'investigació.

L’avaluació de l’activitat de recerca per part d’aquest col·lectiu només permetrà assolir el complement bàsic de recerca.


Periodicitat: Anual

Informació d'interès:

 • Normativa, procediment i calendari del complement bàsic (PDI F): Portal per al PDI
 • Normativa, procediment i calendari del complement addicional (PDI F): Portal per al PDI
 • Normativa, procediment i calendari del complement bàsic (PDI L)Portal per al PDI 
 • Normativa, procediment i calendari del complement addicional (PDI L)Portal per al PDI

Adreça de contacte: