Comparteix:

Avaluació del professorat Lector

Procediments d'avaluació:

Hi ha dos procediments d'avaluació, l'ordinària i l'extraordinària 

  • Respecte l’avaluació ordinària, no cal que el professorat ho sol·liciti expressament, des del GPAQ s’iniciarà d’ofici l’avaluació dels contractes que en el moment de la convocatòria hagin assolit una durada d’almenys un any i tres mesos i restin pendents de renovació.
  • Respecte l’avaluació extraordinària el professorat lector que encara no s’hagi sotmès a l’avaluació ordinària (o estigui en procés) podrà sol·licitar al director o directora  de la seva unitat d’adscripció la seva avaluació extraordinària per a la renovació del seu contracte  si aquesta mesura li és necessària, per exemple, per accedir a projectes de recerca que requereixen que la durada del contracte sigui superior al previst en el contracte inicial de la UPC. 


Col·lectiu a qui va adreçat: 

D'acord amb els Estatus de la UPC, les figures de PDI laboral temporal estan sotmeses a avaluació prèvia a la renovació del contracte.

Periodicitat:

  • Avaluació ordinària: bianual
  • Avaluació extraordinària: a petició de la persona interessada i del seu departament


Informació d'interès:

Adreça de contacte: