Comparteix:

Referència a plans de govern anteriors

El compromís social de la UPC es recull, en bona mesura, en les diverses polítiques, programes i plans sectorials estructurats entorn les diferents dimensions de la Responsabilitat Social que tenen una llarga trajectòria.

El Pla Impulsor del Compromís Social té com a finalitat principal reforçar aquestes polítiques, dotar-les de més coherència i millorar l’impacte de les seves accions, per donar aquest impuls a l’impacte social de la universitat.

Plans estratègics institucionals

El febrer de 1994 es va presentar al Claustre General un document sota el títol Universitat Politècnica de Catalunya: qualitat al servei de la societat. El subtítol, que també apareixia a la portada del document, deia: Servim les necessitats de la societat promovent el sentit emprenedor de les unitats docents i de recerca per fomentar l’excel·lència tècnica, científica i artística. S’estava presentant la missió de la UPC, que encapçalava la proposta de Planificació estratègica. 

Des de llavors, cada equip de direcció ha plasmat les seves línies d'actuació amb la definició dels corresponents objectius estratègics mitjançant l'elaboració dels corresponents plans estratègics.

 

Plans estratègics de les unitats acadèmiques

El procés de planificació estratègica de les unitats acadèmiques de la Universitat pretén donar compliment a la missió de la Universitat, ja que l’objectiu de qualitat al servei de la societat s’ha d’assolir promovent el sentit emprenedor de les unitats docents i de recerca per fomentar la qualitat i l’excel·lència tècnica, científica i artística. Així, tant l’estratègia interna com els requisits d’un entorn universitari cada cop més canviant i dinàmic comporten la necessitat de planificar el futur de la institució i el de cada una de les unitats amb la màxima responsabilitat. La planificació de les unitats acadèmiques, com a autèntics motors de l’activitat docent i de recerca, ens ha de permetre consolidar la Universitat emprenedora que tots volem, una universitat tecnològica de qualitat, homologable a les institucions d’ensenyament superior més dinàmiques i prestigioses d’Europa.

Cronograma de processos de planificació institucional

Els diferents Consells de Direcció, des del curs 1995-1996 fina l'actualitat, han impulsat eines de planificació de l’activitat institucional, estructurada en objectius estratègics i específics, establint actuacions i accions per assolir-los i, en general, identificant els diferents nivells de responsabilitat, la temporalització, els indicadors de resultats i l’estat de cada proposta, en termes d’assoliment i han impulsat mecanismes d’avaluació i planificació de l’activitat acadèmica i de les persones, tal com s’aprecia al cronograma adjunt.

 Cronograma de processos de planificació institucional.