Vés al contingut (premeu Retorn)

Estructura i continguts

Format

Capçalera

 • Els impresos per a carta de la UPC preveuen que hi hagi els identificadors corporatius de la UPC: el símbol de la UPC i la marca, l'adreça, el telèfon, el fax, l'adreça de correu electrònic i la URL de la unitat que emet la carta.
 • En les cartes personalitzades, també es preveu la identificació de la persona, que inclou el nom i els cognoms, i el càrrec.
 • Més informació: Manual d'identitat corporativa.

Destinació. Adreces internes de la UPC

 • Inclou el nom, els cognoms, el càrrec, si cal, i l'adreça de la persona a qui va adreçada la carta.
 • Si la carta s'adreça a una persona de la mateixa Universitat, posa-hi solament el nom i els cognoms, el càrrec, si cal, i el nom de la unitat.

Sra Maria Font

Cap del Servei de Comunicació Institucional

 • Si la carta s'adreça a un organisme o una empresa i ha d'arribar a una persona o un càrrec en particular, pots fer servir la fórmula següent:

Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica

Jordi Girona, 1-3, mòdul D2

Campus Nord

08034 Barcelona

A l'atenció del Sr. Joan Munné

 

 • Si fas servir el paper de carta de la UPC, posa la identificació del destinatari a la part dreta, ja que la papereria de la Universitat preveu un sobre sense finestra i un altre amb finestra a la dreta, perquè sigui visible la informació que s'ha inclòs en la carta.

Destinació. Adreces externes a la UPC

 • A la destinació, ordena la informació de més concreta a més general.

  • Nom i cognoms de la persona destinatària
  • Càrrec de la persona destinatària
  • Unitat
  • Organisme o empresa

Josep M. Esteve Orriols

Responsable del Servei de Publicacions

Universitat Autònoma de Barcelona

 

M. Dolors Solé Díaz Degana

Facultat de Traducció i Interpretació

Universitat Pompeu Fabra

 

 • Quan les cartes s'adrecen a una institució o a una empresa, després del codi postal i la població pots especificar la persona o el càrrec a què s'adreça. Generalment se subratlla.

A l'atenció del Sr. J.M. Esteve Orriols


 • Domicili: via pública, número, pis, porta (o altres elements: edifici, aulari, etc.).

  • Pots escriure el tipus de via sencer o abreujat. L'abreviatura s'escriu amb majúscula perquè inicia una línia.
   Carrer o C.
   Avinguda o Av.
  • Tots els elements que constitueixen el domicili se separen amb comes, llevat del pis i la porta, que se separen amb un espai.
   C. Providència, 112-114, esc. B, 15è 2a

 • No has de posar cap signe entre el codi postal i la població.

08222 Terrassa

Al darrera de la població o a sota pots afegir entre parèntesis la comarca (o altres demarcacions territorials)

08222 Terrassa (Vallès Occidental)

 

 • En el cas de països estrangers, a sota d'aquests elements s'afegeix el nom del país.

Politecnico di Torino
Rettorato
C.so Duca degli Abruzzi, 24
10129 Torino
ITÀLIA

Referències i assumpte

 • És una informació opcional.
 • Pots indicar les referències amb les abreviatures següents:

R/n (referència nostra) R/n: OP núm. 00348

R/v (referència vostra) R/v: factura núm. 349

Ref. (referència) Ref.: tramesa núm. 640

 

 • L'assumpte serveix per resumir el contingut de la carta en poques paraules.

Assumpte: comanda d'un llibre

Salutació

 • Segons la formalitat de la carta pots fer servir diverses fórmules per a la salutació. En les trameses amb destinatari múltiple, s'han de recollir les formes masculina i femenina, separades per una barra inclinada, sense separacions i amb la puntuació solament al final.

Senyor/Senyora,

Benvolgut amic/Benvolguda amiga,

 • Evita abreujaments com ara els següents:

Senyor/a,

Benvolgut/uda,

Benvolgut company/companya,

 

 • Manté el mateix grau de formalitat en la fórmula de la salutació i la de comiat.

Salutació
Senyor/Senyora,
Benvolgut company/Benvolgut companya,

Comiat
Atentament,
Cordialment,

 

 • Fórmules més formals

Senyor,
Senyora,
Distingit senyor,
Distingida senyora,

 

 • Fórmules menys formals

Benvolgut amic,
Benvolguda amiga,
Benvolgut company,
Benvolguda companya,

 

 • Evita la barreja de nivells de formalitat diferents.

Benvolgut senyor,

 

 • No hi utilitzis els abreujaments.
Sr.,
Distingida Sra.,
Senyor
Distingida senyora,

Cos de la carta

 • El contingut de les cartes pot ser molt variat i s'hi pot tractar més d'un tema.
 • Els continguts s'estructuren preferentment seguint l'esquema lògic de presentació de la qüestió, nus (exposició dels fets) i conclusió.
 • Més informació: Fraseologia de la carta.

Comiat

 • Segons la formalitat de la carta pots fer servir diverses fórmules per al comiat. Manté el mateix grau de formalitat en la fórmula de la salutació i la de comiat.
Salutació
Senyor/Senyora,
Benvolgut company/Benvolgut companya,

Comiat
Atentament,
Cordialment,
  • Fórmules més formals

  Atentament,
  Ben atentament,
  Us saludo atentament.
  Us saludem atentament.
  Us saludo amb respecte.
  Us saludem amb respecte.


  • Fórmules menys formals

  Cordialment,
  Ben cordialment,
  Una salutació cordial,
  Una abraçada,
  Us/Et saludo cordialment.
  Us/Et saludem cordialment.
  Rebeu/Rep una salutació cordial.

   

  • Si la fórmula de comiat té un verb, hi has de posa un punt al final. Si no porta verb, hi has de posar una coma.

  Et saludo cordialment.
  Una salutació cordial,

   Signatura

   • Inclou els elemets següents:
   Signatura

   Nom i cognoms
   Càrrec
    (signatura)

    Joana Pinós
    Cap del Servei

      Datació

      • Inclou el lloc, el dia, el mes i l'any.

      Terrassa, 24 de maig de 2012

      Indicacions diverses: annex, còpia postdata

      • A continució de la data pots indicar que envies annexos dins el mateix sobre.

      Annex:
      Annexos:

       

      • A sota de la data també pots especificar el nom de la persona o l'entitat a la qual envies una còpia de la carta.

      Còpia:
      Còpies:

      També és pot fer servir l'abreviatura a. c. (amb còpia).

       

      • Pots indicar la postdata/post scriptum amb les abreviacions següents:

      PD o p. d.
      PS o p. s.

      Redacció

      • Fes servir un mateix model de llengua al llarg de tota la carta: les fórmules de salutació i de comiat, els tractaments personals i les expressions que usis han de coherents entre si i han de ser els adequats al grau o al tipus de relació que hi ha entre els comunicants.
      • Més informació: Recomanacions per millorar les frases.

      Tractaments personals

      • L'emissor fa servir la 1a. persona del singular (jo) o la 1a. persona del plural (nosaltres) si escriu en nom de l'organisme.
      • Per al destinatari fes servir la segona persona del plural (vós) o la segona persona del singular (tu) si té molta relació amb l'emissor.
      • Tingues cura a no barrejar tractaments diferents dins el mateix text.
      • Recorda que el tractament protocol·lari no es fa servir a la documentació administrativa.
      • Més informació: El tractament personal a la documentació administrativa.