Comparteix:

Com s'expressa el temps: 1 de gener de 2000 o del 2000?

Criteri general

 • L'expressió de la data s'ha fet tradicionalment sense l'article entre la preposició de i la xifra de l'any.

Arribaran el 15 de gener de 1999.

Al gener de 1999...

 

 • També es considera admissible afegir-hi l'article, que resulta de l'elisió de la paraula any.

Arribaran el 15 de gener de l'any 1999 15 de gener del 1999.

Al gener del 1999...

  A partir de l'any 2000

  • En la llengua oral, els parlants han afegit l'article el davant de l'any de manera espontània.

  Arribaran el 15 de gener del 2000.
  Al gener del 2000...


  • D'acord amb el criteri general, en la llengua escrita també s'admet la forma sense article, tot i que s'allunya de l'ús espontani dels parlants.

  Arribaran el 15 de gener de 2000.
  Al gener de 2000...

   Coherència dins de text

   • En la citació d'anys i dates dins d'un text, s’ha de procurar mantenir la coherència pel que fa a l’ús o l’omissió de l’article davant de l’any. Per exemple, en les enumeracions en què hi ha dates amb xifres diferents, s'ha de fer servir un mateix criteri.

   Dates de reunió: 29 de desembre de 1999 o 4 de gener del 2000.
   Dates de reunió: 29 de desembre de 1999 o 4 de gener de 2000.


   • A l'hora d'escriure els períodes acadèmics, es fa servir la forma sencera dels anys i no pas la resumida.

   Curs 99/00
   Curs 99-2000
   Curs 1999-2000

    La datació de documents

    • Malgrat que el criteri general admet les dues possibilitats en la llengua escrita, per a la datació de documents, que correspon a una convenció gràfica, s’ha fet servir amb caràcter general la forma sense article.

    Barcelona, 1 de gener de 1999


    • Per a la datació de documents a partir de l’any 2000, la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu (CALA), els acords de la qual són adoptats per l'Administració catalana, considera que s’ha de mantenir la convenció fixada.

    Barcelona, 1 de gener de 2000

     

    Llibre d'estil UPC

    A la UPC s'aplica el criteri recomanat per la CALA en la datació d'impresos. En els documents redactats pels membres de la comunitat universitària preval l'opcionalitat.

     Castellà

     • En la datació de documents no se sol fer servir l'article davant de l'any.
     • En la resta de contextos es pot triar de posar-hi l'article o no posar-l'hi, tot i que els usos majoritaris són els següents:

      • De l'any 1 al 1100 és més freqüent l'ús de l'article, especialment en la llengua oral.

       El 476
       es considerado el fin del Imperio Romano de Occidente.

      • Del 1101 al 1999 s'acostuma a no posar-hi l'article.

       En 1851
       fue creada la Escuela Industrial barcelonesa.

      • A partir del 2000 és més freqüent l'ús de l'article.

       En el 2010
       se concedieron 271 proyectos de transferencia de tecnología.