Comparteix:

Convocatòria d'ajuts Erasmus+ per a estades intensives mixtes de curta durada (Blended Intensive Programs - BIPS). Curs 2023-2024.

Informació general

 • Organisme responsable:

 • Destinataris:

  Estudiants de grau o màster de la UPC que vulguin fer una estada de mobilitat de curta durada en una institució europea dins el programa Erasmus+, participant en un Blended Intensive Program (BIP).

  Els BIPs són programes breus i intensius que utilitzen formes innovadores d’aprenentatge i ensenyament, inclòs l’ús de la cooperació en línia, en els que els estudiants faran una mobilitat física de curta durada (entre 5 i 30 dies) a una institució en un dels països que participa en el Programa Erasmus+. A banda de la mobilitat física, els programes BIP inclouen un component d'aprenentatge virtual obligatori.

  Els BIPs són programes intensius amb reconeixement en l'expedient acadèmic de l'estudiant, per un mínim de 3 crèdits ECTS.

Característiques de l'estada

 • Es concediran ajuts per a estades de curta durada (mínim 5 dies, màxim 30 dies).

 • Les estades de mobilitat s'han de realitzar entre l'1 d'octubre de 2023 i el 31 de juliol de 2024.

 • Es poden sol·licitar també ajuts amb caràcter retroactiu per a estades ja realitzades, si estan dins del període elegible d’aquesta convocatòria, els candidats compleixen tots els requisits de la convocatòria, s’aporta la documentació requerida per la convocatòria i hi ha disposició pressupostària.

 • La contractació del transport i de l’allotjament, així com la concreció dels detalls de l’estada seran responsabilitat del les persones beneficiaries.

 • Les estades físiques del BIP han de tenir com a destinació qualsevol dels països participants en el programa Erasmus: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Macedònia del Nord, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Sèrbia, Suècia, Turquia i Xipre.

 • Els estudiants poden sol·licitar ajuts per qualsevol dels BIPs que es trobi en el cens de BIPs del seu pla d’estudis, que sigui reconegut pel seu centre i que estigui publicat en el següent enllaç: cens de BIPs.

Requisits

Generals:

 • Tenir la ciutadania d’un estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència a Espanya vigent durant el període de l’estada. Per tant, els candidats han de tenir NIF o NIE (Número d’Identificació d’Estrangers).

 • Estar matriculat/da, amb el seu expedient obert i al corrent de pagament durant el curs acadèmic en què tingui lloc l’estada BIP, en una titulació oficial de la UPC de grau o màster universitari d’un nombre de crèdits mínim segons la normativa de matrícula i permanència de la UPC.

 • Les persones beneficiàries d’un ajut Erasmus+ hauran de mantenir la condició d’estudiant/a a nivell de grau o màster vinculat a la UPC durant tot el període de l’estada. En conseqüència, a la UPC no es donaran ajuts a les persones que tinguin previst realitzar les estades un cop titulades.

 • En tots els casos, cal que:

Els/les estudiants estiguin admesos a algun dels BIPs oferts que consten en el cens de BIPs del seu pla d’estudis; el centre en el qual estiguin matriculats/des disposi dels acords d’intercanvi corresponents; es compti amb el vistiplau de la persona coordinadora d’intercanvis del centre per a la realització de l’estada intensiva mixta de curta durada.

Específics del programa Erasmus+:

 • No superar dotze mesos de mobilitat Erasmus en el mateix nivell d'estudis, incloent-hi les estades prèvies.

Incompatibilitats:

La percepció dels ajuts establerts en aquesta convocatòria és incompatible amb la percepció, de manera simultània, de qualsevol altre ajut o beca finançada amb fons europeus (Erasmus Mundus, Marie Curie, MINIMI, Erasmus+ Staff Teaching Assignement (STA), KA203, etc.).

És responsabilitat de la persona sol·licitant informar-se sobre la possible incompatibilitat entre ajuts, en cas que estigui gaudint d’un altre ajut o beca no inclosa en l’apartat anterior.

L’incompliment del règim d’incompatibilitats establert pot implicar el reintegrament dels ajuts, sens perjudici de les responsabilitats que escaiguin.

Per a tot allò no contemplat en aquesta convocatòria, s’atendrà les indicacions i normatives del SEPIE en el marc general de la convocatòria Erasmus+.per a estudiants.

Sol·licitud

 • Data d'inici de presentació de sol·licituds: 01/10/2023

 • Data fi: 10/06/2024

 • Presentació:

  La 
  sol·licitud s'ha de presentar mitjançant aquest formulari de la seu electrònica de la UPC.

  Cal adjuntar a la seu electrònica, a més, la següent documentació:
  1. Learning Agreement - Contacta amb la Sotsdirecció de Relacions Internacionals de la teva escola o facultat UPC, per tal d'iniciar-ne la tramitació, seguint les seves indicacions.
  2. Carta d'acceptació en el BIP corresponent.

Un cop tramitada, la seu retornarà un document justificatiu que caldrà lliurar a través de l’e-Secretaria, a l'apartat: Mobilitat - Estada de mobilitat - Pestanya Documentació - fer clic a afegir sol·licitud ajut Erasmus+.

El Gabinet de Relacions Internacionals informarà, via e-mail, de la recepció de la sol·licitud, així com de la incorrecció o manca de documentació o informació, si escau.

Import de l'ajut

 • Import general:
  Finançament segons tipus d'estada:

  Tipus d'estada

  Finançament

  Mobilitat de curta durada (5-14 dies)

  70€/dia

  Mobilitat de curta durada (15-30 dies)

  70 €/dia des de el dia 5 al 14

  50 € dia des de el dia 15 al 30

  Addicionalment, els/les beneficiaris/àries poden tenir fins a 2 dies d'ajut per viatge (un d'anada i un de tornada). En aquest cas s'hauran de presentar les targetes d'embarcament o similar del mitjà de transport emprat.

 • Import addicional:

  - Així mateix, els estudiants amb menors oportunitats rebran un ajut únic addicional de 100-150 €, variable en funció de la durada de l'estada; i un ajut de viatge, variable en funció de la distància a la seu de l'activitat.

  - Ajuts per a persones amb necessitats especials
  Els beneficiaris afectats per una discapacitat legalment reconeguda podran beneficiar-se dels ajuts complementaris que la SEPIE disposa per a aquest col·lectiu. Consulta el procediment i els requisits per poder accedir a aquests ajuts.

  (Per més detalls, consultar els apartats 3 i 4 del text de la convocatòria, disponible al final d'aquesta pàgina web.)

Pagament de l'ajut

Pagament per estades d'entre 5 i 14 dies:  Es farà un únic pagament, a la tornada de l'estada, després de lliurar la documentació corresponent.

Pagament per estades superiors a 14 diesEl pagament s'efectuarà en dues parts:

 • Un primer pagament parcial del 70% del total de l'ajut concedit, durant la primera setmana d'estada, si s’ha lliurat la documentació corresponent.

 • Un segon pagament d'un 30% de l’import, a la tornada de l’estada, després de lliurar la resta de documentació.

En cas que la durada final de l'estada acreditada en el certificat d’estada sigui inferior de la indicada en la credencial de mobilitat internacional, es descomptarà del segon pagament de l’ajut la part corresponent al temps no realitzat. Aquestes beques es troben subjectes a la legislació fiscal vigent.

Obligacions de les persones beneficiàries

- Consulta el llistat d'Obligacions

- Models de documents

Adjudicació

 • Criteris:
  En cas que l'import de l'ajut que rebrien les sol·licituds presentades que reunissin tots els requisits superés el pressupost disponible, aquestes s'ordenarien en funció de la nota de l'expedient, segons el procediment establert al punt 7 de la convocatòria.

 • Publicació de la resolució:
  Les sol·licituds presentades seran estudiades i resoltes, com a màxim, l’últim dia del mes següent al de la presentació de sol·licituds. En aquesta resolució parcial hi constaran totes les sol·licituds presentades durant el mes anterior (veure taula de sota amb el calendari). La resolució es publicarà a la web del Gabinet de Relacions Internacionals i es notificarà electrònicament a la persona interessada.

Sol·licituds presentades Data màxima resolució
del 30 de novembre de 2023 al 7 de gener de 2024 31 de gener de 2024
del 8 al 31 de gener de 2024 29 de febrer de 2024
de l'1 al 29 de febrer 31 de març de 2024
de l'1 al 31 de març de 2024 30 d'abril de 2024
de l'1 al 31 d'abril de 2024 31 de maig de 2024
de l'1 al 10 de maig de 2024 31 de maig de 2024
de l'11 al 24 de maig de 2024 7 de juny de 2024
del 25 de maig al 10 de juny de 2024 30 de juny de 2024

En cas que es produeixi un gran volum de sol·licituds i no sigui possible resoldre dins d'aquest termini, el Gabinet de Relacions Internacionals informarà d'aquesta circumstància via e-mail, i de quina data estimada de resolució es preveu.

Totes les comunicacions es faran mitjançant l'email que consta a l'e-secretaria. Per aquest motiu, les persones sol·licitants seran responsables de mantenir aquesta informació actualitzada.

 • Al·legacions:

  Contra les resolucions parcials provisionals, les persones sol·licitants podran presentar al·legacions en el termini màxim de 10 dies naturals, comptats a partir de la publicació de la resolució. Les al·legacions es faran arribar a través de la seu electrònica UPC a través de l’enllaç que es publicarà a la resolució provisional. Finalment, es publicarà una resolució definitiva que exhaurirà la via administrativa i davant la qual es podrà interposar un recurs contenciós administratiu.

  Les al·legacions que siguin considerades s’inclouran en la següent resolució parcial o en la definitiva, si s’escau.

  Un cop finalitzada la convocatòria es publicarà una resolució final on es relacionarà el llistat de persones beneficiàries.

Més informació


 • Els sol·licitants d'ajuts queden informats que el Gabinet de Relacions Internacionals de la Universitat Politècnica de Catalunya durà a terme el tractament de les seves dades personals d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.Tractament de dades personals

Contacte

Atenció en línia:

Atenció presencial:

UPC Campus Nord, edifici C-3, Plaça Telecos.
Carrer Jordi Girona, 1-3
08034 Barcelona

Atenció telefònica:

Tel. +34 93 401 57 40      +34 93 401 69 37

Horari d'atenció (telefònica o presencial):

- de dilluns a divendres de 10 a 14 hores 

- dimarts per la tarda, de 15:30 a 17:30 hores

(del 16 de setembre al 15 de juny)