Comparteix:

Pla d'actuació UPC 10 2006-2010

-
EIX 1 LES PERSONES: EL PRINCIPAL ACTIU PER A L'ACCIÓ DE GOVERN
Objectius:
Fer de la universitat un espai innovador, participatiu i accessible per al desenvolupament integral de les persones. 
Aconseguir una plantilla motivada, professional i adequada a les necessitats de l’organització tot afavorint el sentiment de pertinença a la institució que vetlla per les condicions de treball i la conciliació amb la vida personal.
Sub-eixos:
EIX 2 L'ACTIVITAT ACADÈMICA: CAP A L'ESPAI EUROPEU DEL CONEIXEMENT (EEES i EER)
Objectius:
Configurar una oferta d’ensenyaments de qualitat que es caracteritzi per a la capacitat innovadora, l’optimització de recursos, l’equilibri territorial, la sostenibilitat, i la dimensió internacional. 
Adequar la metodologia docent als nous perfils de l’estudiantat, establint els mecanismes necessaris per a l’assegurament de la seva qualitat.
Donar a conèixer l’oferta formativa de la UPC de forma integrada, potenciant-la tant pel que fa als mitjans com als àmbits d’actuació nacionals i internacionals.
Integrar les biblioteques en les activitats d’aprenentatge i recerca de la UPC per contribuir a l’assoliment dels nous reptes de l’Espai Europeu del Coneixement (EEES i EER).
Crear els instruments necessaris per millorar l’organització de la recerca a la Universitat:  objectius, programació, mapa, directrius i criteris, mecanismes de coordinació i definició de les relacions entre unitats.
Reforçar el suport a la recerca i a la transferència de coneixements i resultats mitjançant la consolidació de les unitats i estructures que tenen aquesta funció.
Incrementar la promoció i la difusió de les activitats de recerca i transferència de resultats de la UPC entre els sectors productius.
Sub-eixos:
EIX 3 EL MODEL DE GESTIÓ: QUALITAT DELS SERVEIS UNIVERSITARIS

Els serveis universitaris donen suport a l’activitat acadèmica i a la vida universitària. Per millorar aquests serveis, quantitativament i qualitativament, cal que el model de gestió dels recursos a la UPC sigui àgil, flexible, adequat al Pla de Govern i proper a les necessitats de tothom (comunitat interna i societat en general). Això requereix la coordinació i la comunicació entre les Unitats Funcionals (UF) i les Unitats Bàsiques (UB), la simplificació dels processos administratius i l’equilibri entre la centralització i la descentralització. Alhora, ha de ser un model basat en la confiança en els responsables i amb els equips de les diverses unitats de servei, en la transparència i en el rendiment de comptes.

Objectius:
Enfortir la cooperació i la interacció entre les diverses unitats de gestió.
Disposar de mecanismes que garanteixin la connexió entre UB i UF, així com la coherència de llurs actuacions.
Incrementar l’agilitat dels tràmits administratius amb la simplificació de processos.
Impulsar la qualitat en la gestió dels recursos (eficiència, economia, efectivitat i eficàcia) amb el suport de la planificació estratègica i l’avaluació.
Rendibilitzar estructures comunes i/o actuacions afins.
Consolidar la programació pressupostària com a eina per a una gestió disciplinada i corresponsable.
 
EIX 4 LES INFRAESTRUCTURES: ADEQUACIÓ DELS ESPAIS D'APRENENTATGE I TREBALL

Les infraestructures són el conjunt d’elements que donen suport físic a les activitats. Un entorn físic de qualitat contribueix a aconseguir els objectius previstos. La planificació i l’execució d’inversions han de servir per anticipar-se i donar resposta a les necessitats acadèmiques i, per tant, han de ser coherents i estar sincronitzades amb els projectes que deriven dels objectius prioritaris. En aquest sentit, les inversions han de ser viables tant des del punt de vista econòmic com acadèmic. En l’àmbit de les infraestructures s’integren totes les activitats –inversions, manteniment, adquisició d’equipament docent- relatives a l’entorn físic, que han de respectar els criteris de sostenibilitat, accessibilitat i seguretat laboral.

Objectius:
Garantir la viabilitat dels projectes d’inversió amb l’optimització de tots els recursos disponibles (FEDER, PIU, Parcs Tecnològics, etc) des d’una visió global de les necessitats dels entorns d’aprenentatge i treball.
Aconseguir la supressió de les barreres arquitectòniques.
Reduir els desequilibris existents pel que fa al confort i a ràtios de superfície per persona i per servei.
Aconseguir que totes les aules disposin del confort i de les facilitats TIC necessàries, per a una docència de qualitat.
Definir polítiques clares i diferenciades pel que fa als espais destinats a docència i a recerca i transferència  de coneixement.
Augmentar l’eficiència del consum energètic i les emissions associades.
 
EIX 5 LA UNIVERSITAT I LA SOCIETAT: COMPROMÍS I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

La UPC és una universitat de prestigi i de referència al servei de la societat, que vol enfortir les seves relacions en xarxa amb d’altres institucions docents i de recerca d’arreu del món. D’altra banda, vol incrementar la interacció amb la societat mitjançant l’establiment i la consolidació de relacions amb institucions, organitzacions i empreses, per contribuir a la innovació, al desenvolupament científic i tecnològic, i a l’equilibri territorial del país, per al desenvolupament humà i sostenible en la societat del coneixement. La UPC també ha d’apostar per construir una universitat compromesa amb aquelles persones que ho necessiten i ha de promoure la igualtat d’oportunitats.

Objectius:
Intensificar la promoció i la projecció de la Universitat en el seu conjunt (docència, recerca, transferència de resultats de la recerca...), tant en l`àmbit nacional com en l’estatal i l’internacional.
Contribuir a la dinamització de les relacions entre la Universitat i la societat mitjançant els seus agents (institucions, empreses, associacions, organitzacions, mitjans de comunicació...).
Potenciar els canals de comunicació –analògics i digitals– entre la Universitat i els seus entorns (interns i externs).
Posar en valor la identitat corporativa de la UPC per tal d’enfortir el seu rol social, posant èmfasi en la innovació, la qualitat i la cooperació.
Impulsar programes d’activitats socials, en especial els de caràcter cultural, artístic, esportiu i humanístic.