Vés al contingut (premeu Retorn)

Invitació

Models de documents

La invitació és el document mitjançant el qual es convida algú a un acte públic.

Es poden fer servir diferents models, una invitació unipersonal o una carta, o un targetó (que elabora el Servei de Comunicació i Promoció).

Et recomanem

Exemple

 

Estructura i redacta els continguts de la invitació de manera adequada

Format

 • Inclou la capçalera, amb el símbol de la UPC i la marca de la unitat estructural que emet la invitació.
 • Presenta la informació en blocs gràficament independents, que es corresponen amb blocs d'informació diferent o apartats.

Identificació de l'emissor

 • Organisme o càrrec que emet la invitació.
 • Si és un càrrec, segueix l'estructura següent:

  Càrrec + unitat, tractament + nom i cognoms,
  El director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa, Sr. Jaume Olivé,

 • Si hi ha més d'un emissor de la mateixa institució, ordena'ls jeràrquicament.
 • Si els emissors són de diverses institucions, consigna primer l'amfitrió.
 • Escriu el càrrec amb minúscula i el nom de l'organisme amb majúscules inicials.
 • El tractament que es fa servir de manera genèrica és senyor, senyora, tot i que també es poden fer servir els de professor/a, doctor/a, segons escaigui. Habitualment, s'escriuen abreujats: Sr./Sra., Dr./Dra.
 • Fes servir el tractament protocol·lari solament en casos molt excepcionals, com ara si has d'esmentar els membres d'un govern.

  El Magnífic Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Sr. Antoni Subirós, i el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Hble. Sr. Pere Farrando,

  Si fas servir el tractament protocol·lari fes atenció a afegir el tractament que correspongui a cadascuna de les persones que s'esmenten. Més informació sobre els tractaments protocol·laris.

Acte a què es convida

 • Generalment comença amb frases com ara les següents:

  us convida a...
  es complauen a invitar-vos a...

 • Aquesta frase comença amb minúscula perquè segueix la frase anterior, que ha acabat amb una coma.
 • Si l'emissor és una sola persona, el tractament és la tercera persona del singular; si l'emissor és més d'una persona, fes servir la tercera persona del plural.

  us invita
  us conviden

 • Quant a la persona destinatària, fes servir sempre la segona persona del plural, vós.

  us invita a...
  es complau a convidar-vos

 • A continuació especifica l'acte, sobre el qual pots donar alguna informació important. La frase acaba amb un punt.

  ...l'acte d'obertura del curs 2002-2003, en el qual el Dr. John Dylon llegirà la lliçó inaugural, amb el títol "University and the future of society".

  Generalment, els actes a què es convida són presentacions de publicacions, conferències, lliçons inaugurals, exposicions... Cal tenir en compte el tractament gràfic de cada un d'aquests tipus d'acte: cursiva, cometes, majúscula o minúscula.

Lloc i data de l'acte

 • Aquest apartat comença generalment amb la fórmula següent:

  L'acte tindrà lloc...

 • A continuació especifica el dia, l'hora i el lloc en què es farà l'acte. Separa cada un dels elements que formen aquest bloc amb comes. Escriu el dia i l'any amb xifres, i el mes, amb lletres, en minúscula.

  ... el 5 de novembre de 2012, a les 13 hores, a la sala d'actes de l'edifici Vèrtex, planta S1, plaça Eusebi Güell, 6, Barcelona.

 • Escriu l'hora amb xifres. Pots abreujar el mot hores amb el símbol h (sense punt). Si especifiques els minuts, separa l'hora i els minuts amb un punt.

  10.25 hores

 • Escriu les dependències amb minúscula, llevat que tinguin una denominació singular.

  sala de juntes
  sala de reunions
  Sala del Llac


 • Escriu el nom dels edificis amb majúscula.

  Rectorat
  edifici Vèrtex
  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

 • El tipus de via pública es pot escriure sencer o abreujat.

  carrer c.
  plaça pl.

Altres informacions

 • Al final de la invitació, amb un cos de lletra més petit, pots especificar-hi altres informacions, com ara si cal confirmar l'assistència a l'acte.
 • Utilitza un to formal, però neutre, i evita expressions com ara es prega.

  Confirmeu l'assistència a...
  Es demana la confirmació de l'assistència.

  Es prega que confirmeu l'assistència.

Exemple