Comparteix:

Cursiva i negreta

 

Cursiva
La lletra cursiva destaca lletres, paraules, frases o fragments dins d'un text escrit en lletra rodona. Si el text s'escriu en lletra cursiva, aleshores s'utilitza la lletra rodona per destacar aquests mateixos elements.
 • Publicacions en qualsevol suport, produccions artístiques i programes de ràdio i televisió

ja s'ha editat la Guia de redacció científica
el fullet Vocabulari d'òptica
el diari El País
el butlletí Informacions
el CD Bridges to Babylon de The Rolling Stones
el Divercat s'ha editat en CD-ROM
l'escultura Desconsol de Llimona
el quadre El pelele de Goya
la pel·lícula Cims borrascosos
la Coral Arquitectura va interpretar el Gaudeamus igitur
el programa 60 minuts

 • Símbols matemàtics
De manera general, les lletres (llatines o gregues) que es fan servir com a símbols de nombres s'escruen en cursiva.

a2 + b2 = c2

Però s'escriuen en rodona els símbols de constants matemàtiques i els símbols d'algunes constants matemàtiques especials.

e, π, log, sin, cos, δ

 • Magnituds físiques
De manera general, les lletres (llatines o gregues) que representen magnituds físiques s'escriuen en cursiva.

Cp (capacitat calorífica)
μr (permeabilitat relativa)
D (coeficient de difusió)

 • Peus d'il·lustracions (quadres, gràfics, fotografies, etc.)

Un grup de professors visita el Campus Nord
Poliesportiu de la UPC, Campus Nord

 • Notes, advertiments i remissions al final d'escrits

(Continua a la pàgina següent), (Ve de la pàgina anterior)

 • Enumeracions
Les lletres que introdueixen els apartats d'una enumeració s'escriuen en cursiva.

S'estableixen els criteris de valoració següents:
a) Prova escrita
b) Pràctiques a la classe

També s'escriuen en cursiva quan se citen dins de text.

Feu atenció als apartats c i d del reglament de l'escola.

 • Encapçalaments dels quadres
Concepte Despesa
Material 1.500 €
Infraestructura 6.500 €

 

També es pot escriure en lletra rodona i negreta.
 • Paraules que es volen destacar

Per fer la planificació estratègica d'una unitat estructural cal trobar els indicadors que permetin fer una avaluació quantitativa.

 • Paraules o frases sobre les quals es dóna una informació lingüística de forma o de contingut (sentit metalingüístic).

La paraula titulació designa els estudis que condueixen a l'obtenció d'un títol.
Infraestructura s'escriu amb e.

 • Sobrenoms, pseudònims i àlies

S'escriuen amb cursiva si acompanyen el nom autèntic de la persona, i en rodona quan van sols.

Avel·lí Artís Gener, Tísner

Els sobrenoms de reis, papes i sants sempre s'escriuen en rodona.

Jaume I el Conqueridor

 • Noms propis de vehicles de transport

el transatlàntic Titanic, la nau Apollo XIII, el vaixell Barcelona

 • Noms científics d'animals i plantes

Felis catus (gat), Homo sapiens, Thymus vulgaris (farigola)

 • Dialectalismes i col·loquialismes

En un text escrit en llengua estàndard, els mots d'ús dialectal o col·loquial s'escriuen en cursiva.

agranar (escombrar), acollonar (fotre's), profe -a, tio -a

 • Paraules o expressions d'altres llengües

overhead, workshop, prêt-à-porter, länder, ikastola, doctor honoris causa, condició sine qua non

Quan aquestes paraules s'incorporen al lèxic català i s'adapten a l’ortografia catalana s’escriuen en rodona.

màrqueting, màster, a priori, cúter, òfset, tòner, escàner, multimèdia, currículum

Tot i que el DIEC no ha incorporat com a mots catalans software i hardware, a la UPC els escrivim en lletra rodona.

 • Les abreviacions dels llatinismes

Solament s'escriuen en cursiva les abreviacions dels llatinismes següents:

loc. cit. (loco citato); op. cit. (opere citato)

 • Els signes de puntuació que acompanyen les paraules escrites en cursiva, s'escriuen en lletra rodona (punts, comes, parèntesis, claudàtors, cometes, etc.).
Més informació

L'escriptura dels símbols físics, químics i matemàtics, Institut d'Estudis Catalans (2002)

  Negreta
  • Títols de capítols, apartats i subapartats d'un text

  2. El sistema d'energia elèctrica
  És el conjunt de totes les instal·lacions electrotècniques i de xarxes incloses totes les instal·lacions addicionals per a la generació, el transport i la utilització de l'energia elèctrica dins d'una unitat territorial determinada.

  2.1. Central elèctrica: terminologia i símbols
  2.1.1. Subestació
  Instal·lació de producció d'energia elèctrica que engloba els grups generadors, l'aparellatge associat i la part de les obres en què estan instal·lades.

  • Marcadors d'informació d'un text

  Són paraules que es destaquen per facilitar la localització d'informació dins d'un paràgraf o dins d'un text llarg o complex.

  Respecte de la distribució d'alumnes per cicles, cal començar remarcant el predomini dels estudiants de 1r cicle; en canvi, només una tercera part d'estudiants són de 2n cicle.

  • Títols de taula o de figura

  Figura 7.3. Instal·lació aïllada amb un transformador

  • Encapçalaments de quadres

  Concepte           Despesa
  Material               1.000 €
  Infraestructura     6.500 €

  També es pot escriure en lletra cursiva.

  • Lletres que representen nombres
  1. Vectors. Es recomana escriure'ls en lletra negreta cursiva: a, r
  2. Matrius. Es recomana escriure-les en lletra negreta cursiva: A, R
  3. Tensors. Es recomana escriure'ls en lletra negreta cursiva: V, T