Comparteix:

Com s'elabora un glossari de recerca

 

Sovint els treballs de fi d'estudis contenen terminologia molt específica o de nova creació, cosa que fa recomanable incorporar un glossari al treball que reculli els termes més representatius del contingut i les definicions.

La metodologia terminològica estableix uns criteris o recomanacions sobre com es presenta una llista de termes sistemàticament i com es redacten les definicions amb el rigor científic i tècnic propi dels llenguatges d’especialitat.

Et recomanem

 

Criteris per al tractament de les denominacions

 • Ordena els termes alfabèticament, preferentment amb ordenació alfabètica discontínua (els espais precedeixen les lletres).

  Ordenació discontínuaOrdenació contínua
  programa a la carta programa a la carta
  programa font programació
  programació programa font

 • Escriu els termes que contenen sintagmes en l'ordre natural.

  fluid newtonià newtonià, fluid
  algorisme de Levinson-Durbin Levinson-Durbin, algorisme de
  problema d'Apol·loni Apol·loni, problema de

 • Introdueix la denominació completa malgrat que en el text del treball se'n faci un ús simplificat.

  impacte ambiental impacte
  comunitat virtual d'aprenentatge comunitat

 • No incloguis els complements que no formen part del terme.

  viscositat viscositat d'un fluid
  energia total energia total d’un sistema

 • Utilitza la minúscula per a les denominacions, excepte en les sigles i els noms propis.

  ADSL Adsl
  convertidor AC/DC Convertidor ac/dc
  mineria de dades Mineria de Dades
  paradoxa d'Olbers Paradoxa d'Olbers
  teorema de Bernoulli Teorema de bernoulli

 • Utilitza l’infinitiu per als verbs, encara que en el text del treball apareguin conjugats.

  drenar drena
  absorbir absorbeixen

 • Escriu els termes en singular.

  gluó gluons
  alfanumèric -a alfanumèrics

 • No confonguis els termes en plural amb els termes que en singular tenen elements invariables en plural.

  “Se substitueix el sistema de llançament d'un portaavions basat en catapultes de vapor...”

  portaavions portaavió
  eixugaparabrises
  eixugaparabrisa
  parallamps
  parallamp
  reposacaps reposacap
  aferraveles aferravela
  accelerador de partícules accelerador de partícula

 • Un cas especial són els termes que solament tenen la forma de plural.

  Els raigs gamma només es produeixen en les desintegracions radioactives de nuclis atòmics o en processos de molt altes energies, com en el cas de la radiació de sincrotró.

  raigs gamma
  raigs X
  alicates
  tisores

 • En els noms i adjectius que presenten formes diferents per al masculí i el femení, afegeix la terminació femenina al darrera del masculí. La terminació va precedida d’un espai i d’un guionet.

  acerat -ada
  agropecuari -ària
  amurat -ada
  antiaeri -èria
  antisimètric -a
  administrador -a de webs
  bacterià -ana
  equimúltiple -a
  intrauterí –ina
  radioactiu -iva
  tecnòleg -òloga

 • Si la denominació té una abreviatura, es pot afegir al darrere entre parèntesis.

  pressió atmosfèrica (press. atm.)

 • En el cas de les sigles, indica quin és el terme desenvolupat del qual prové.

  SSTV (slow scan television)
  GLP (gas liquat del petroli)

 • Si vols usar moltes abreviacions (sigles, símbols i abreviatures) pots fer-ne una llista que les inclogui totes o diverses llistes que continguin cada tipus d’abreviació.

  Llista d'abreviacions
  deuteró d
  electró e
  làser d'electrons lliures (free electron laser) FEL
  fotó ϒ
  gray Gy
  anell d'hadrons i electrons (Hadronen-elektronen ring Anlage) HERA
  muó negatiu µ-
  muó positiu µ+
  neutró n
  partícula alfa α
  protó p
  col·lisionador lineal de Standford (Standford linear collider) SLC
  tomografia per emissió de fotons TEP

 • Si en el treball has fet servir alguns termes en una altra llengua, ordena’ls igualment amb els altres per ordre alfabètic. No cal la cursiva en aquest context.

  agrupació d'antenes
  agrupació de radiació transversal
  end-fire array
  soroll gaussià
  voltímetre vectorial

 • Si et cal afegir l'equivalència en una altra llengua perquè consideres que és més coneguda, pots escriure-la a continuació de l'entrada, entre parèntesis.

  absorbidor de feix (beam dump)
  accelerador d'inducció
  accelerador de feix conductor (drive beam accelerator)

 

Criteris per a la redacció de definicions

 • La definició ha de contenir la noció específica a què es refereix el terme en el treball. No hem de recollir els possibles significats que tingui el terme en la llengua general o en altres àmbits específics.

  En un treball sobre física de partícules:
  Corrent
  Massa fluida, com l’aigua, el vent, la lava, etc., que es mou contínuament en una certa direcció. Moviment d’aquesta massa. [significats generals] Moviment o evolució d’una càrrega, en el sentit general, en una interacció. [significat dins del context del treball de recerca]

 • La definició principal ha d’expressar-se en una única frase. Si ens cal, podem afegir informacions secundàries després de la definició terminològica.

  accés múltiple per divisió de codi (CDMA)
  Accés múltiple en què diferents usuaris comparteixen la mateixa banda de freqüències perquè utilitzen codis ortogonals o quasiortogonals. [informació addicional] Els codis utilitzats són seqüències pseudoaleatòries que eixamplen espectralment els senyals d'informació dels usuaris. Segons la modulació utilitzada, es poden distingir principalment tres tipus d'accessos múltiples CDMA: DS-CDMA, FH-CDMA i TH-CDMA.

 • Comença la definició amb majúscula inicial i acaba-la amb un punt.

 • Evita pressuposicions (suposant que, considerem, creiem, entenem…)

  obertura de bales
  Considerem l’obertura de bales com l’operació de separar els flocs de les bales que han estat premsades i embalades.
  Entenem per obertura de bales l’operació de...
  Operació de separar els flocs de les bales que han estat premsades i embalades.

 • Utilitza formes verbals de present.

  anticicló
  Zona de l'atmosfera on la pressió atmosfèrica serà més alta que en les zones del seu voltant que estan al mateix nivell.
  Zona de l'atmosfera on la pressió atmosfèrica és més alta que en les zones del seu voltant que estan al mateix nivell.

 • Evita els començaments del tipus “És el…”, “Quan...”, “Consisteix en…”, “Es fonamenta en…”, “Consta de…”, “Nom que rep…”, “Denominació que s’aplica…”, “Expressió amb què es coneix…”, els començaments per l’article o amb la repetició de la denominació.

  radar meteorològic
  Consisteix en un radar que detecta...
  És el radar que detecta...
  Denominació que s’aplica al radar que detecta...
  Nom que rep el radar que detecta...
  Radar que detecta la presència de núvols i de precipitacions i permet determinar-ne les característiques.

 • Generalment els termes que pertanyen a una mateixa sèrie haurien de compartir un mateix començament, el descriptor, i una mateixa estructura de definició.

  fibra d'acetat
  Fibra artificial | que es fabrica a partir de | l'acetat de cel·lulosa, que és flexible, fàcil de tenyir i s'asseca ràpidament.
  fibra d'alginat
  Fibra artificial | que es fabrica a partir de | compostos de l'àcid algínic.
  fibra d'ester de cel·lulosa
  Fibra artificial | que es fabrica a partir de | l'obtenció de l'ester acètic de la cel·lulosa.

 • Utilitza el començament “Qualsevol dels / de les...” si la denominació és singular però representa un col·lectiu divers.

  anticiclogènesi
  Qualsevol dels fenòmens d'iniciació o d'intensificació d'una circulació anticiclònica.

 • Utilitza el començament “Dit de...” o “Que ...” per definir adjectius.

  acidòfil
  Dit dels organismes que, per tal de poder-se desenvolupar necessiten un substrat àcid.
  absortiu –iva
  Que té poder o capacitat d’absorbir.

 • Evita l’ús d’abreviacions dins de les definicions, tret de casos molt puntuals com ara l’abreviació “etc.”.

  abrasió
  Sistema de neteja de superfícies de materials durs (pedra, formigó, etc.) amb raig de sorra o amb algun altre material abrasiu projectat amb aire comprimit o aigua.
  sal microcòsmica
  Hidrogenfosfat d’amoni i de sodi.
  Hidrogenfosfat de NH4+ i de Na.

 • No incloguis en una definició la definició d’un altre concepte.

  Gas natural
  Combustible fòssil constituït per una mescla d'hidrocarburs gasosos de baix pes molecular, en la qual predomina el metà, que és un hidrocarbur gasós saturat, incolor, inodor i inflamable, de fórmula CH4, i que es troba en jaciments subterranis.

 • Tipus de lletra

  Les definicions s’escriuen en lletra rodona i es reserva la cursiva per a paraules en una altra llengua que la de la definició.

 • Fes la revisió lingüística del text.