Com s'introdueixen els termes i definicions en la redacció d'un treball acadèmic

 

És recomanable inserir en un treball de fi d'estudis les definicions dels conceptes que són matèria d'estudi de manera que permetin al lector la comprensió clara i inequívoca del text.

Oferim a continuació una sèrie d'exemples d'estructures lingüístiques que ens permeten introduir els termes i encadenar les definicions en la redacció del text.

Aquests exemples han estat traduïts i adaptats al català del recurs següent:

Academic Phrasebank, The University of Manchester.

 

Per introduir el terme


El terme 'X' el va utilitzar per primera vegada...
El terme 'X' es pot documentar des de...
Estudis anteriors definien majoritàriament 'X' com...
COGNOM va introduir el terme 'X' a...
Històricament, el terme 'X' s'ha utilitzat per descriure...
Cal aclarir exactament què s'entén actualment per...
Això mostra la necessitat de ser explícit sobre què s'entén actualment pel terme 'X'.

Per incloure una definició


El terme 'X' es refereix a...
'X' es pot definir (en general) com...
'X' es pot descriure fàcilment com...
El terme 'X' s'utilitza per fer referència a...
En la literatura, el terme 'X' se sol utilitzar per referir-se a...
El terme 'X' s'ha utilitzat per referir-se a situacions / processos / tècniques en què...
El terme 'X' fa referència a...
El terme 'X' és un nom relativament nou i està associat a...

 

Per indicar diversitat o discrepància de definicions


La definició / el significat d'aquest terme ha evolucionat.
Hi ha múltiples definicions de 'X'.
S'han proposat diverses definicions de 'X'.
Dins d'aquest àmbit de coneixement, es troben diverses definicions de 'X'.
Aquest terme té dos significats superposats, fins i tot lleugerament confusos.
Malgrat el seu ús comú, 'X' s'utilitza en diferents disciplines per significar coses diferents.
Atès que la definició de 'X' varia entre els investigadors, és important aclarir...
El significat d'aquest terme ha variat amb el pas del temps.
El significat d'aquest terme s'ha ampliat els últims anys.
El significat d'aquest terme no ha estat constant al llarg de...

Per indicar dificultats en la definició d'un terme


'X' és un terme bastant polèmic.
'X' és difícil de definir perquè...
Manca una definició generalment acceptada de 'X'.
Desafortunadament, 'X' continua sent un terme mal definit.
No hi ha una definició acordada sobre el que constitueix...
No hi ha consens sobre el que significa en realitat 'X'.
Aquests termes s'utilitzen sovint de forma intercanviable i sense precisió.
S'utilitzen nombrosos termes per descriure X, dels quals els més habituals són...
La definició de "X" varia en la literatura i hi ha una certa confusió terminològica.
'X' és una noció d'ús comú en l'àmbit de... i, no obstant això, és un concepte difícil de definir amb precisió.
Tot i que encara hi ha diferències d'opinió, sembla que hi ha un acord generalitzat sobre allò a què fa referència 'X'.

 

Per especificar la noció dels termes que s'utilitzen en el treball o tesi


El terme 'X' s'utilitza aquí per fer referència a...
En aquest estudi, 'X' es defineix com...
En aquest treball, el terme 'X' s'utilitzarà en el seu sentit més ampli per referir-se a...
Al llarg d'aquesta tesi, el terme 'X' s'utilitza per referir-se a..., i també...
Tot i que s'ha suggerit una varietat de definicions del terme 'X', en aquest treball s'utilitzarà la definició suggerida per COGNOM (2000), que considera...

Per referir-nos a les definicions amb autoria


Per COGNOM (2000), 'X' vol dir...
COGNOM (2000) utilitza el terme 'X' per referir-se a...
COGNOM (2000) va ser el primer a utilitzar el terme...
Segons una definició de COGNOM, 'X' és "...".
Aquesta definició s'acosta a la de COGNOM (2000), que defineix 'X' com...
Un dels primers a definir 'X' va ser COGNOM (2000), que va escriure: "...".
COGNOM defineix 'X' com "...".
COGNOM (2000) utilitza el terme 'X' per referir-se a...

 

Per comentar o valorar una definició


Aquesta definició inclou...
Aquesta definició permet...
Aquesta definició ajuda a distingir...
Aquesta definició té en compte...
La definició pot variar en funció de...
La definició següent és útil perquè...
Aquesta definició és problemàtica perquè...
Podem considerar que aquesta definició és inadequada, ja que...
Cal revisar la definició següent, ja que...
Podem considerar que la definició següent és la més precisa produïda fins ara.

 

Cursiva


Els termes usats amb sentit metalingüístic, és a dir, aquells sobre els quals es parla de la denominació i no de la noció, s'escriuen en cursiva o, si no és possible, entre cometes simples.