Comparteix:

Els temps verbals en els treballs acadèmics i de recerca

 

Els temps verbals en les diferents parts del treball

 • Els temps verbals que s'utilitzen en els treballs acadèmics i de recerca s'adapten al temps en què té lloc l'acció que expressa el verb.

 • Pel que fa al temps verbal que s'utilitza per fer referència a la pròpia feina, als fets que s'han dut a terme en el treball, els temps més usats són el present i el passat, i de vegades el futur.

  Resum: present (també el passat)

  Aquesta tesi analitza les noves aportacions de l'enginyeria de manteniment...
  Aquest treball de recerca presenta la caracterització d'estructures elèctriques...
  Les principals conclusions d'aquest treball demostren que...


  Introducció: present

  En aquest apartat s'introdueixen els conceptes bàsics que es tracten en aquesta tesi, s'exposa l'evolució...
  Els tres capítols següents documenten les pràctiques culturals que es gestaven...


  Materials, metodologia, procediments: passat

  En el marc d'aquesta recerca es va instal·lar el primer sistema...
  Amb l'objectiu de poder explicar l'existència [...] es va dur a terme una anàlisi estructural en temperatura...
  L'estudi de les tensions residuals [...] es va dur a terme...


  Resultats: passat (o present)

  S'ha demostrat que en la tasca del subministrament d'aigua...
  L'anàlisi estadística ha reflectit que hi ha diferències estadísticament significatives...
  L'agrupació de la sèrie de dades emprada en aquest article va permetre diferenciar...


  Conclusions: present

  L'ús de règims de combustió reductors genera uns nivells d'oxidació més baixos...
  L'objectiu fonamental es posa de manifest al llarg de la recerca en constatar que...
  Es constata

 • El futur s'utilitza per fer referència a futures recerques o a les projeccions dels resultats.

  Tota la informació derivada del desplegament tecnològic servirà de suport...