Comparteix:

L'examen

 

Aquest apartat inclou algunes recomanacions sobre la redacció d'exàmens, pràctiques, exercicis i problemes.

Inclou informació sobre la redacció dels enunciats i preguntes, especialment de les preguntes amb diverses opcions, i dels supòsits o plantejaments que precedeixen les preguntes, i sobre altres continguts que inclouen aquests textos, com ara les instruccions que es donen als estudiants i les estudiants i la puntuació de les diverses preguntes dels exàmens.

Et recomanem

Verbs i elements interrogatius per introduir els enunciats

 • Es recomana que hi hagi un verb o un element interrogatiu que introdueixi els enunciats.

  Calculeu les intensitats de les branques dels circuits.
  Indiqueu els factors que intervenen en la decisió de localització.
  Quina és la variació d'entropia en aquest procés?
  Quant val la diferència de potencial VA − VB?
  Per a quin valor de l'autoinducció seria màxim el factor de potència?
  Per a què s'utilitzen els polímers catiònics de baix pes molecular?

 • No deixis els enunciats sense aquests elements introductoris.

  1. Símbols de manteniment de la fibra de llana.
  2. Quina és la veritable composició d'aquest producte tèxtil?
  3. Feu la llista d'operacions d'una samarreta interior tubular.

  1. Especifiqueu els símbols de manteniment de la fibra de llana.
  2. Quina és la veritable composició d'aquest producte tèxtil?
  3. Feu la llista d'operacions d'una samarreta interior tubular.

 • En el cas que un element introdueixi un enunciat format per diversos elements, no cal inserir-n'hi cap més.

  Calculeu:
  a) La força contraelectromotiu en l'induït.
  b) El parell nominal del motor.
  c) Calculeu la tensió que s'ha d'aplicar als borns del motor...

 • Els elements que componen l'enunciat continuen la frase iniciada per l'element introductori. Per això cal redactar-los com si fossin frases senceres.

  Determina:
  1. Constant cinètica per a la pirita i l’estèril.
  2. Recuperació global de pirita i estèril al final de les 6 cel·les.

  Determina:
  1. La constant cinètica per a la pirita i l’estèril. [Determina la constant cinètica per a la pirita i l’estèril.]
  2. La recuperació global de pirita i estèril al final de les 6 cel·les. [Determina la recuperació global de pirita i estèril al final de les 6 cel·les.]

 • Si dins un enunciat n'hi ha un altre, es pot iniciar amb un altre element introductori.

  Determineu:
  a) La velocitat i l'acceleració dels punts de l’eix del cilindre.
  b) On hi ha l'eix instantani de rotació. Calculeu la velocitat i l'acceleració dels punts d’aquest eix.
  c) La velocitat i l'acceleració d'un punt genèric del cilindre, amb les coordenades (x,y,0).

 • No és adequat fer servir la paraula ídem per expressar que en la segona part de l'enunciat s'ha de fer el mateix que en la primera.

  2. Determineu la freqüència i l'amplitud de la sortida y(t) un cop s'ha extingit el transitori. Ídem amb r(t) = sin(4,41 t).

  2. Determineu la freqüència i l'amplitud de la sortida y(t) un cop s'ha extingit el transitori. Determineu els mateixos valors amb r(t) = sin(4,41 t).
  2. Determineu la freqüència i l'amplitud de la sortida y(t) un cop s'ha extingit el transitori. Calculeu aquests mateixos valors amb r(t) = sin(4,41 t).
  2. Determineu la freqüència i l'amplitud de la sortida y(t) un cop s'ha extingit el transitori. Feu el mateix amb r(t) = sin(4,41 t).

 • Quan el que es demana s'expressa mitjançant una llista d'elements, no cal fer servir l'element introductori.

  1. Mètode Gy.
  2. Diàmetre de Feret i Martin.
  3. Teoria de Rittinger.
  6. Criteri de Gaudin per a trituradores de cilindres o rodets.
  7. Velocitat crítica de gir del molí.
  9. Equació de Young en flotació.

Persona i mode verbal dels enunciats

 • Quan els enunciats s'adrecen a l'estudiant es fa servir la segona persona del plural ('vosaltres') o la segona persona del singular ('tu'), i el verb en mode imperatiu.

  Representeu a escala el diagrama de Bode de la magnitud...
  Feu el balanç de potències en el circuit de la figura.
  Indica si les afirmacions següents són certes o falses:
  Estableix una classificació dels materials compostos...

 • Cal fer atenció a no barrejar la manera com ens hi adrecem.

  1. Classifiqueu les següents reaccions segons el tipus de transformació química.
  2. Donats els següents elements químics i els seus nombres atòmics, completa aquestes afirmacions.

  2. Donats els següents elements químics i els seus nombres atòmics, completeu aquestes afirmacions.

 • Si l'enunciat és precedit pel plantejament d'un problema, per la presentació d'un supòsit o altra informació, de vegades s'utilitza un element que introdueix l'apartat de preguntes. En aquest cas, es recomana fer servir una forma impersonal.

  [plantejament del problema]

  Es demana:
  1. Trobeu el valor...
  2. Calculeu C perquè...
  3. Trobeu les lectures de...

 • No es fa servir el verb en infinitiu, perquè no és la forma verbal amb què es donen les indicacions o ordres.

  En el circuit de la figura:
  a) Plantejar les equacions per resoldre el circuit.
  b) Determinar la potència en les fonts dependents.

 • No s'utilitza la segona personal del singular 'vostè'.

  Faci una breu síntesi del treball monogràfic o pràctic que ha realitzat (objectius, antecedents, conclusions, bibliografia...).

 • Feu atenció a emprar les formes correctes de l'imperatiu.

  En el circuit de la figura, indiqueu quin serà el valor de la potència en les fonts i dieu [present d'indicatiu] si s'entrega o es consumeix.
  En el circuit de la figura, indiqueu quin serà el valor de la potència en les fonts i digueu si s'entrega o es consumeix.

Preguntes amb diverses opcions

 • Tant la pregunta com les respostes porten puntuació final. Segons la puntuació final de la pregunta les respostes comencen amb majúscula o minúscula.

 • Si acaba amb un signe d'interrogació

  Quins efectes tenen normalment els elements d'aliatge en un acer?
  a) En disminueixen la velocitat crítica de trempat.
  b) En disminueixen la grandària del gra.
  c) N'augmenten la densitat de l'acer.
  d) En disminueixen la ductilitat.

  No s'afegeixen dos punts al darrere del signe d'interrogació.

  Si α = 1,6, en quin instant t torna al punt A?:

 • Si acaba amb punts suspensius

  Un metall té més tendència a experimentar la corrosió electroquímica com més petit és...
  a) el potencial de redacció.
  b) la resistència d'oxidació.
  c) l'electronegativitat.
  d) la resistència a la cisalla interficial.

 • Si acaba amb dos punts

  En relació amb els materials de carboni, no és cert que:
  a) Tots tinguin estructures cristal·lines.
  b) Puguin adoptar estructures laminars.
  c) Les fibres de carboni hagin experimentat un procés de carbonització.
  d) Puguin adoptar estructures quasiesfèriques.

 • Si a les respostes hi ha elements simples, com ara nombres, equacions..., no cal posar-hi puntuació final.

  Si α = 0,2, en quin instant t passa per (1, 0)?

  a) 5,618591
  b) 6,061171
  c) 6,392797
  d) 6,713680

  En una estructura BCC, la direcció més compacta és:

  a) [1 1 O]
  b) [2 1 1]
  c) [1 1 1]
  d) [1 O O]

  Determina la resistència equivalent de la configuració si R1 = R2 = R3 = R4 = 2R.

  a) Req = R
  b) Req = 32R
  c) Req = 43R
  d) Req = 2R

 • En el cas que en un mateix enunciat hi hagi elements numèrics, equacions... i elements redactats, solament s'afegeix el punt a l'element redactat.

  Quina de les expressions següents és vàlida per al component de la velocitat en la direcció y?

  a) v = - x/y
  b) v = x/y
  c) v = - xy
  d) v = xy
  e) Cap de les respostes no és correcta.

 • Si una opció inclou una referència a altres opcions, les lletres no inclouen el parèntesi i s'escriuen en cursiva i minúscula.

  c) a i b són certes.

 • Si una opció fa referència al fet que les altres són correctes o incorrectes, s'inicia amb majúscula.

  Emboliquem un fil conductor al voltant d'un material ferromagnètic en forma de toroide. Aleshores...

  a) si el dispositiu forma part d'uns transformador, el material magnètic...
  b) si el material està inicialment desmagnetitzat...
  c) el material està desmagnetitzat i fem passar...
  d) Cap de les opcions no és certa.

 • Si les opcions es presenten horitzontalment, també s'hi posa la puntuació que hi correspon.

  L'equació de la recta tangent a la gràfica de f(x) = tgx en x = π/4 és:

  a) y = 1 b) y − 1 = 2(x − π/4) c) No existeix.

 • Les lletres de les diferents opcions porten solament un parèntesi de tancament.

  (a)
  b).
  c)

 • Si es fan servir nombres amb un punt al darrere, no cal posar-hi cap guionet després.

  1.-
  1.

Puntuació entre el supòsit i la pregunta

 • De vegades la pregunta és precedida per una premissa, una condició. La puntuació que separa el supòsit de la pregunta depèn de la construcció que s'ha fet servir.

  Si s'expressa com una condició, s'hi posa una coma i la pregunta comença amb minúscula:

  Si s'introdueix una quantitat de He (inert) fins que la pressió total es duplica, com evolucionarà la quantitat de CO2 en equilibri?
  Si la càrrega total d'un forjat és de 8,7 kN/m2, quina serà la càrrega lineal de cada una de les biguetes de 0,80 m?
  Tenint en compte que el fang que s'extreu té un 5 % de matèria seca, calcula la quantitat de fangs que es produiran...
  Considerant la teoria de l'orbital molecular, escriviu la configuració molecular de valència de totes les espècies químiques.

  Si s'expressa com una afirmació, s'hi posa un punt i la pregunta comença amb majúscula:

  La gestió de residus de l'Estat espanyol es regeix per cada comunitat autònoma. Quin és l'organisme encarregat de la gestió de residus a Catalunya?
  El focus de les ones sísmiques és a la superfície. Calcula la profunditat i la velocitat màximes de les ones que surten amb un angle de i0 = 55º.
  Considerem que un tanc conté, com a mínim, un volum de 1.600 m3. Calcula per a cada hora...

 • Recordeu que després del signe d'interrogació no cal afegir cap punt.

  A més de l'espessor reduïda, s'ha d'aportar a la pel·lícula una resistència transversal. Quines opcions hi ha?.
  A més de l'espessor reduïda, s'ha d'aportar a la pel·lícula una resistència transversal. Quines opcions hi ha?

 • Quan es canvia la disposició lògica dels elements de la frase, se separen amb una coma.

  L'edifici objecte del treball del curs, quants locals comercials té? [Quants locals comercials té l'edifici objecte del treball de curs?]
  En un forjat amb biguetes de 5 m, quants nervis centrals hi disposarem? [Quants nervis disposarem en un forjat amb biguetes de 5 m?]

Referències personals en els supòsits

  • De vegades, en el plantejament d'un problema es fan referències personals que inclouen l'estudiant i la persona que elabora l'examen. En aquests casos, es fa servir la primera persona del plural ('nosaltres').

   Volem calcular el treball realitzat per una partícula en moure's damunt l'arc de la paràbola...
   Si volem obtenir més tensió amb el mateix nombre de miralls...
   En l'esquema de la figura sabem que la tensió de línia és...
   Com veieu, dintre de la condició expr2, ident conté...

  • També es pot fer servir una forma impersonal ('es' + verb).

   Se sap que FeO té l'estructura cristal·lina del NaCI i una densitat de 5,70 g/cm3...
   Si es considera un bloc semiconductor de silici tipus 𝑝 en condicions de circuit obert...

  • També es poden ometre aquests elements.

   F(x) té una arrel per a algun valor x ∈ [2, 3] i cal estimar aquest valor mitjançant una interpolació.

Instruccions per fer l'examen o exercici

 • De vegades els exàmens o exercicis inclouen instruccions o aclariments sobre com els ha de fer l'estudiant. Es recomana situar-los prou separats del cos de l'examen, els exercicis... i fer-hi servir un tipus de lletra diferent, perquè l'estudiant no es pugui confondre.

 • Les instruccions s'expressen mitjançant la fórmula d'obligació haver de + verb o amb l'imperatiu en la mateixa persona que la resta del document, és a dir, 2a persona del plural (vosaltres) o 2a persona del singular (tu). No es fa servir el futur com a forma d'obligació.

  Les preguntes test s'han de contestar...
  Contesteu les preguntes 1, 2 i 3 en aquest mateix imprès.
  Marca les respostes omplint completament el requadre.

  Cada exercici es començarà en un full nou.
  Cada exercici s'ha de començar en un full nou.

 • Si es fa algun aclariment dins la mateixa pregunta, és millor incloure'l entre claudàtors. Si l'aclariment és una frase sencera, comença amb majúscula i s'hi posa el punt final, abans del claudàtor de tancament.

  3. Expliqueu si un mateix material es pot comportar com a paradigmàtic (en unes condicions determinades) o com a ferromagnètic (en unes altres condicions). Si la resposta és... [No cal que la resposta sigui gaire llarga, però ha de ser clara.]

  També pot incloure algun element d'introducció que indiqui que és un aclariment (indicació, ajut...).

  [Indicació: Podeu utilitzar l'equació...]

Valor de les preguntes dels exàmens

 • Es recomana situar la valoració de les qüestions entre claudàtors, tant si són al començament com al final de la qüestió. Aquest element és més clar que no pas els parèntesis, que es poden confondre amb els parèntesis que hi hagi als enunciats.

  Determineu:
  a) El camp electrostàtics a les quatre regions (mòdul i sentit). (4 punts)
  b) Les densitats de càrrega lligada en el dielèctric 1, el que està per sobre (regió (II)). (4 punts)

  Determineu:
  a) El camp electrostàtics a les quatre regions (mòdul i sentit). [4 punts]
  b) Les densitats de càrrega lligada en el dielèctric 1, el que està per sobre (regió (II)). [4 punts]

  3. [1 punt] Calculeu (justificant els càlculs) el volum de la figura determinada per les superfícies x + 2y2 + 2z2 = 1 i
  x − 2y2 − 2z2 = 0.

 • L'abreviatura corresponent a la paraula punt és p. (no s'ha d'oblidar el punt darrere la lletra).

  1. [2 p.] Determineu el valor eficaç i el valor mitjà de la tensió vt.

 • Si la puntuació inclou un decimal, el signe corresponent és una coma.

  1. [3,5 punts] El el circuit de la figura, determineu...

 • Si la puntuació dels exercicis se situa a banda, per raons de claredat és més adequat fer servir la paraula sencera.

  Nota: La puntuació serà:
  Final: 1. 2 p.; 2. 3 p.; 3. 2 p.; 4. 3 p.
  Parcial: 2. 3,5 p.; 3. 3 p.; 4. 3,5 p.

  Nota: La puntuació serà:
  Final: 1. 2 punts; 2. 3 punts; 3. 2 punts; 4. 3 punts.
  Parcial: 2. 3,5 punts; 3. 3 punts; 4. 3,5 punts.