Comparteix:

Marcadors i connectors

 

Identifica i relaciona les frases i els paràgrafs amb marcadors textuals i connectors

 • Els marcadors textuals identifiquen els paràgrafs i frases, classifiquen la informació que contenen, de manera que faciliten que el lector sàpiga inconscientment quina mena d'informació trobarà.
 • Els connectors relacionen els paràgrafs i frases, organitzen la informació i guien el lector pel que fa al contingut del text.
 • Aquests elements poden ser conjuncions, preposicions, adverbis, locucions, etc.

 

Utilitza els marcadors més habituals

 • Per introduir un tema

  • L’objectiu principal de…
  • Ens proposem d’exposar…
  • Aquest escrit / informe / document tracta de…
  • Us adrecem aquest escrit per…

 • Per encetar un tema nou

  • Respecte de X…
  • Pel que fa a X…
  • Quant a X…
  • Sobre (la qüestió de)…
  • Un altre punt és…
  • El punt següent tracta de…

 • Per marcar l'ordre

  • Primer, / Primerament, / En primer lloc, / D’entrada,
  • Segon, / En segon lloc,
  • Tercer, / En tercer lloc,
  • En darrer lloc, / Finalment, / Per acabar, / En últim terme,

 • Per fer distincions

  • D’una banda, / Per un costat,
  • De l’altra, / Per l’altre,
  • D’altra banda, / Altrament,

 • Per continuar sobre un mateix punt

  • A més a més, / A més, / Tanmateix,
  • Després / Tot seguit / Així mateix,

 • Per posar èmfasi en un punt

  • És a dir, / Això és, / Igualment,
  • En altres paraules, / Dit d’una altra manera,
  • Tal com s’ha dit, / Cal tornar a dir que... / S’ha de tenir en compte que...
  • El més important és... / La idea central és... / Convé ressaltar que...
  • Val la pena dir que... / Cal insistir que...

 • Per posar exemples

  • Per exemple, / Un bon exemple d’això és... / N’és un bon exemple...
  • Es pot exemplificar... / Com a exemple...
  • En particular, / En concret, / Com ara... / En el cas de... / Una bona mostra...

 • Per resumir

  • En resum, / Resumint el que... / Recollint el més important...
  • Breument, / En poques paraules, / D’una forma breu...
  • En conjunt, / Globalment,

 • Per acabar

  • En conclusió, / En definitiva, / En conseqüència, / Així doncs,
  • Per concloure, / Per acabar, / Finalment,

  • La forma per últim és incorrecta.

   Per últim, analitzem l'abast de les investigacions...
   Finalment, analitzem l'abast de les investigacions...

 

Fer servir els marcadors de manera cohesionada

 • En el cas dels marcadors que estan correlacionats, és important fer atenció a no oblidar cap dels elements i a fer-los servir de manera cohesionada, perquè si no el lector es pot perdre fàcilment i n'entorpim la comprensió.

  Mitjançant l’anàlisi de variància d’un factor hem comparat els diversos grups amb referència a les diferents variables visuals. En primer lloc, hem constatat que es compleix en tots els casos l’homogeneïtat de variàncies amb la prova de Lèvene. A posteriori, amb la prova estadística de Bonferroni, es posen de manifest diferències estadísticament significatives per a diferents variables. També, amb l’objectiu d’avaluar les relacions entre variables qualitatives, es va utilitzar la prova no paramètrica de χ2.

  Mitjançant l’anàlisi de variància d’un factor hem comparat els diversos grups amb referència a les diferents variables visuals. En primer lloc, amb la prova de Lèvene hem constatat que es compleix en tots els casos l’homogeneïtat de variàncies. En segon lloc, amb la prova estadística de Bonferroni, es posen de manifest diferències estadísticament significatives per a diferents variables. Finalment, amb l’objectiu d’avaluar les relacions entre variables qualitatives, es va utilitzar la prova no paramètrica de χ2.

 

Usa els connectors més habituals

 • Per indicar causa

  • atès que
  • com que
  • vist que
  • ja que
  • perquè
  • tenint en compte que
  • a causa de / a causa que
  • gràcies a
  • a força de
  • a raó de
  • per culpa de

  • La forma degut a per indicar causa és incorrecta.

   Degut al desenvolupament d'aquesta tecnologia...
   A causa del desenvolupament d'aquesta tecnologia...

  • La forma doncs usada en sentit causal també és incorrecta.

   Es van introduir diverses variables, doncs era necessari...
   Es van introduir diverses variables, ja que era necessari...

 • Per indicar conseqüència

  • en conseqüència / a conseqüència de / consegüentment
  • per consegüent
  • per tant
  • així és que
  • de manera que
  • per això
  • per aquest fet
  • doncs
  • cosa que

 • Per indicar condició

  • si
  • només de / només que
  • posat que
  • en cas de / en cas que
  • a condició de / a condició que

 • Per indicar finalitat

  • a fi de / a fi que
  • per tal de / per tal que
  • amb l’objectiu de / amb l’objectiu que
  • perquè
  • per

 • Per indicar oposició

  • en canvi
  • en contra
  • al contrari
  • tanmateix
  • ara bé
  • amb tot
  • això no obstant / no obstant això

 • Per indicar objecció

  • encara que
  • malgrat que
  • per bé que
  • tot i que / amb tot i que

 • Per indicar narracions (exposició de fets)

  • abans
  • anteriorment
  • al mateix temps
  • en el mateix moment
  • simultàniament
  • després
  • més tard
  • més endavant
  • a continuació
  • tot seguit

 • Per a les descripcions

  • a dalt
  • més amunt
  • a la dreta
  • al mig
  • al centre
  • endins
  • a l’interior
  • a baix
  • més avall
  • a l’esquerra
  • als costats
  • als extrems
  • enfora
  • a l’exterior