Comparteix:

Paràgrafs

 

Desenvolupa en cada paràgraf una sola idea

 • Els paràgrafs són un dels elements d’estructuració del text, juntament amb els apartats i les frases.

  Una bona construcció dels apartats facilita que el lector pugui localitzar, comprendre i recuperar la informació del text.

 • Cada paràgraf ha de contenir una sola idea sobre el tema que tracta l'apartat o el text en què està inclòs.

  La visió és essencial per a l’adaptació al medi dinàmic i canviant que ens envolta. En l'àmbit esportiu, la visió esdevé una eina molt important perquè és el canal d’arribada de la major part de la informació. Per això, cada vegada més, els professionals de l'esport estan interessats en els serveis de l’optometrista. En aquest sentit, la “visió en l’esport” és l’àrea especialitzada de l’optometria que ofereix un conjunt de tècniques encaminades a preservar i potenciar la funció visual amb la finalitat d’incrementar el rendiment esportiu.

  Com es podria desprendre d'aquesta definició...

 

Elabora paràgrafs no gaire extensos

 • La mida adequada d’un paràgraf té relació amb el contingut. No hi ha una mida estàndard i l’extensió varia segons la informació que conté.
 • Es considera que una mida adequada és entre 2 i 5 frases, que ocupen aproximadament entre 3 i 6 línies.
 • Els paràgrafs massa llargs són més difícils d’entendre conceptualment perquè contenen massa informació i visualment carreguen el full. Especialment no són recomanables els paràgrafs llargs d'una sola frase, és a dir, sense cap punt i seguit entremig.
 • Els paràgrafs massa curts (una frase o dues) desdibuixen l'estructura del text i, per tant, la consecució lògica del text.

 

Estructura els paràgrafs correctament

 • Els paràgrafs contenen els elements següents:

  • Frase inicial: introdueix la idea o el tema que es tracta.
  • Frases de desenvolupament: expandeixen i exemplifiquen el tema.
  • Frase final: tanca el paràgraf amb una frase de cloenda.

  [INICI] La ceràmica estructural es defineix com un material ceràmic que suporta grans càrregues per a les quals ha estat dissenyada i es pot classificar en ceràmiques tècniques i ceràmiques convencionals. [DESENVOLUPAMENT] Es creu que els primers pobles a utilitzar-la van ser els mesopotàmics i palestins fa aproximadament 10.000 anys, i que d'allà se'n va estensdre l'ús a tot el món fins als nostres dies. [CONCLUSIÓ] Per aquesta raó és un material molt conegut per tothom i qualsevol podria dir-ne la utilitat i les propietats aparents només de veure’l. A la vegada, però, és un desconegut quant a la composició, que pot ser molt variada, i les propietats mecàniques.

  La ceràmica estructural convencional consta, bàsicament, d’una barreja de diferents argiles i aigua que...