Canvis de redacció

 

Capçaleres i identificadors d'apartat
 

 • En els impresos i formularis, però també en altres documents (títols de llistes, taules o gràfics), s’hi poden fer servir identificadors, que també poden estalviar les formes dobles.

  Sr. nom i cognoms
  domiciliat/ada domicili
  nascut/uda lloc de naixement
  destinataris destinació
  col·laboradors/col·laboradores col·laboracions
  nombre de subscriptors/ores nombre de subscripcions


   

 

Modificacions en la frase
 

 • Quan redactem hem de tenir en compte que sovint amb petites modificacions de la frase ens podem estalviar altres recursos. Cal fer atenció que la redacció no sigui forçada.

  Els signants i les signants del manifest Signatures
  Signen el manifest
  Han estat premiats/ades Han rebut el premi
  Està informat/ada sobre Té la informació sobre
  Les dades del demandant Les dades de qui presenta la demanda
  Estem molt agraïts per la col·laboració Agraïm la col·laboració
  Tots els membres de la Junta poden sol·licitar Qualsevol membre de la Junta pot sol·licitar
  Els altres professors i professores de l’Escola es dediquen La resta de professorat de l’escola es dedica

 

L'ús de l'adjectiu
 

 • L'adjectiu permet estalviar-se de vegades el masculí com a genèric.

  Finalment es lliura un informe del metge.
  Finalment es lliura un informe mèdic.
  El comitè de científics valora la disponibilitat...
  El comitè científic valora la disponibilitat...

 

Supressió d'articles i altres determinants dels mots invariables
 

 • Si se suprimeixen els article i altres determinants dels mots invariables s'elimina la referència al gènere.

  Es fa un examen bàsic de la salut visual als escolars, els professionals, els esportistes...
  Es fa un examen bàsic de la salut visual a escolars, professionals, esportistes....
  Han assessorat la comissió diversos professionals de l'arquitectura i l'enginyeria.
  Han assessorat la comissió professionals de l'arquitectura i l'enginyeria.

Supressió de referències innecessàries a persones
 

 • Cal plantejar-se si és imprescindible fer referència a persones. De vegades es pot suprimir perquè el subjecte se sobreentén o perquè la personalització és innecessària.

  La sol·licitud s’ha d’adreçar al cap del Servei de Personal La sol·licitud s’ha d’adreçar al Servei de Personal
  Els usuaris poden trucar per telèfon Es pot trucar per telèfon
  El sol·licitant pot demanar una còpia de l’informe Quan es presenta la sol·licitud es pot demanar una còpia de l’informe
  Tots han d’haver superat l’acte d’avaluació Cal haver superat l’acte d’avaluació
  L’anàlisi d’aquests experts serveix Aquesta anàlisi serveix per
  Aquest sistema permet que els alumnes disposin d’informació Aquest sistema permet disposar d’informació
  Aquest sistema permet que disposin d’informació

 

Tractament de vós
 

 • El tractament de vós s’utilitza amb caràcter general i preferent en el llenguatge administratiu. Aquest tractament serveix per adreçar-se a homes i dones, i per tant permet evitar les marques de gènere.

  Ha estat seleccionat/ada Us han seleccionat
  La saludo/el saludo atentament, Us saludo atentament,
  S’ha acordat designar-la o designar-lo S'ha acordat designar-vos
  Per assignar-lo o assignar-la al centre Per assignar-vos al centre