Termes específics de la UPC

Llista de termes específics de la UPC

El Consell de Govern va aprovar la Nomenclatura multilingüe de la UPC, que recull i estandarditza les denominacions en català, castellà i anglès dels estudis de grau, màster i doctorat, les unitats bàsiques i funcionals, els òrgans de govern, els càrrecs i els tipus de professorat i personal de la nostra universitat.

En aquesta llista es comenten els aspectes rellevants quant a gènere de les designacions en català i castellà.


Català

estudiant
El DLC recull estudiant com a forma invariable.

 

estudiantat
El Termcat recull aquesta forma.

funcionari, funcionària
Com a denominació genèrica del col·lectiu es recomana utilitzar funcionariat o personal funcionari i s’ha d’evitar la forma doble.

funcionariat, personal funcionari
Són les formes d’ús preferent per denominar el col·lectiu

gerent, gerenta
Tot i que el DLC recull gerent com a forma invariable, considerem ben formada la forma gerenta per al femení.


professor, professora
Com a designació del col·lectiu, s’ha d’utilitzar professorat o la designació genèrica personal docent, i s’ha d’evitar la forma doble.

 

professorat, personal docent
Són les formes d'us preferent per denominar el col·lectiu


síndic de greuges, síndica de greuges
A la UPC fem servir la forma femenina perquè el DLC la recull.

Castellà

estudiante
El DLE recull estudiante com a una única forma per als dos gèneres.

estudiantado
El DLE recull aquesta forma.

funcionario, funcionaria
Com a denominació genèrica del col·lectiu es recomana utilitzar funcionariado o personal funcionario i s’ha d’evitar la forma doble.

funcionariado, personal funcionario
Són les formes d’ús preferent per denominar el col·lectiu.

gerente, gerenta

El DLE recull la forma masculina i la femenina, però també diu que gerente es pot fer servir com a femení. A la UPC es fa servir gerente.

profesor, profesora
Com a designació del col·lectiu, s’ha d’utilitzar profesorado o la designació genèrica personal docente, i s’ha d’evitar la forma doble.

profesorado, personal docente
Són les formes d'ús preferent per denominar el col·lectiu.

defensor universitario, defensora universitaria