Termes tècnics i científics

Postulats i principis

 • S'escriuen amb minúscula.

  la llei de Curie
  el tercer principi de la termodinàmica
  l’equació de Gibbs-Duhem
  el teorema de Sylvester
  el principi de Fermat
  el mètode de Montecarlo
  l’anàlisi de Fourier
  la transformada de Laplace
  les cadenes de Markov
  les xarxes de Petri
  el model de Gummel-Poon
  els espais de Sobolev
  el problema de Stokes
  la descripció de Wolfram
  les fórmules de Kubo
  la dinàmica de Laugevin
  els exponents de Ljapunov
  els mapes de Poincaré
  la fórmula de Breit i Wigner
  la lògica de Boole

Símbols del sistema internacional d’unitats

 • S'escriuen amb minúscula.

  s segon
  mm mil·límetre
  kg quilogram
  dmol decimol

 • Si el símbol correspon a la inicial d’un nom propi s’escriu amb majúscula.

  A ampere (d’André-Marie Ampère)
  W watt (de James Watt)
  N newton (d’Isaac Newton)
  Hz hertz (de Heinrich Hertz)

  I també a les combinacions:

  kH quilohenry (de Joseph Henry)
  hJ hectojoule (de J. P. Joule)
  MK megakelvin (de W. Kelvin)

Símbols químics

 • S'escriuen amb majúscula.

  Kr criptó
  Fe ferro
  I iode
  Sn estany