Comparteix:

Títols de documents oficials

Títols de textos legals i documents normatius

 • S'escriu amb majúscula la inicial de la primera paraula que designa el tipus de document.

  la Constitució espanyola
  a Llei de reforma universitària
  el Reial decret
  el Decret llei
  els Estatuts de la UPC
  l’Ordre ministerial
  el Reglament del Consell d’Estudiants
  la Resolució del rector
  el Pressupost de la UPC
  l'Acord del Consell de Govern
  la Normativa de matriculació i convalidació
  el Conveni de cooperació acadèmica
  el Conveni col·lectiu del personal laboral
  el Contracte d’assistència tècnica
  el Catàleg de retribucions del professorat
  el Calendari laboral
  el Calendari acadèmic
  el Plec de clàusules administratives
  la Norma UNE 60.751
  la Instrucció IT.IC.19

Plans, programes, projectes i documents de treball

 • S'escriu amb majúscula la inicial de la primera paraula que designa el tipus de document.

  el Pla estratègic de medi ambient
  el Pla plurianual d’inversions
  el Programa per a la millora de la qualitat lingüística
  el Pla estratègic de la UPC
  el Projecte de pressupost
  l’Avantprojecte de pressupost
  la Proposta de pla estratègic
  l’Informe sobre el progrés dels estudiants
  la Proposta de resolució de la convocatòria d’ajuts
  l’Informe d’auditoria de comptes anuals

Parts genèriques dels documents normatius

 • S'escriuen amb minúscula.

  la disposició final
  la disposició transitòria 2a
  les disposicions addicionals
  l’apartat 5è
  el capítol 5è
  la secció 3 del capítol 6
  l’article 38 dels Estatuts
  la clàusula de rescissió del contracte

Documents de la gestió universitària

 • S'escriuen amb minúscula.

  l’acta del Claustre General
  el comunicat del Consell Social
  el certificat
  l’examen
  l’informe
  la matrícula de doctorat
  el reconeixement de becari Erasmus
  la sol·licitud de beca
  l’ordre de pagament
  la factura de despeses
  l’enquesta de satisfacció

Documents acreditatius

 • S'escriuen amb minúscula.

  el carnet d’estudiant
  el document nacional d’identitat
  el passaport
  la llicència fiscal
  el número d’identificació fiscal