Les notes d'un text: aspectes gràficsLes notes serveixen per donar informacions complementàries al text, des d'explicacions fins a bibliografia. Malgrat que els programes de tractament de textos com ara el Word de Microsoft ja componen automàticament les notes, és bo saber com es fa la crida de la nota i com es fa la nota.

Et recomanem

 

La crida

És el senyal que es posa a dins del text per remetre el lector a la nota.

 • Situació
  Es posa darrere del mot que provoca la nota. Si aquest mot porta un signe de puntuació al darrere, la crida es posa després del signe.

  L'informe elaborat per l'associació,5 que ha estat presentat a diverses organitzacions, recull aspectes interessants de la universitat.

 • Tipus

  • El número volat (superíndex)
  És el sistema més habitual i que es considera preferent. Es desaconsellen, per tant, altres tipus de notacions, com ara el número entre parèntesis o el número volat entre parèntesis

  La Comissió10 que es va constituir ad hoc va elaborar un informe en què eren molt significatives les opinions de les diverses persones que formen el col·lectiu investigador que ha demanat recursos tecnològics nous.11

  • La lletra volada
  Es fa servir per a les taules. S'escriu en cursiva.

  Taula 1. Resultats (en milers d'euros) de l'anàlisi financera de l'auditoria.d

  • L'asterisc
  Es fa servir per a les equacions o fórmules matemàtiques.

  (x - v) : (x - z)*
  y = ex + 2x2 + 6x + 7**

  La nota

  • Situació i composició
   Les notes es poden situar a la pàgina corresponent, al final del capítol o al final del document.

   Es recomana situar-les a la mateixa pàgina, perquè facilita la consulta al lector. En aquest cas, se separen del cos del text amb l'espai corresponent a una línia en blanc, tot i que també es poden separar amb un filet.

   Les notes corresponents a una taula, se situen al peu de la taula.

   La lletra es fa dos punts més petita que la del text, cosa que ja permet diferenciar-lo del text del document i que estalvia de fer servir el filet de separació.

   les persones interessades poden recollir els documents10 o consultar-los a la biblioteca digital de la UPC.11
   10 La documentació a què fa referència aquest informe és a la secretaria acadèmica dels centres, a les biblioteques de la UPC i a la Secretaria General de la Universitat.
   11 Aquests documents es poden consultar a http://bibliotecnica.upc.edu/
  • El senyal de crida
   Es fa servir el mateix senyal de crida que el que s'ha fet servir al text i se separa del text de la nota amb un espai.

   10 Acta de la sessió del Ple...

   Tot i que és preferible que el número sigui volat, també es pot fer amb la mateixa mida que el text de la nota, sense volar, amb un punt al darrere (llevat que sigui un asterisc).

   10. Acta de la sessió del Ple...

  • Numeració Les notes es numeren correlativament al llarg del capítol o del document. Si el document és llarg, s'aconsella de numerar-les per capítols.

   [Índex]