Comparteix:

Ús de llengües en les denominacions UPC

 

Criteri general

  • Els noms de les institucions i entitats públiques i les diferents unitats de què es componen es tradueixen en la llengua del document.
Català
Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
Ministeri d’Afers Estrangers
Agència Tributària
Consell d’Europa
Ajuntament de Cadis
Castellà
Generalidad de Cataluña
Departamento de Medio Ambiente
Ministerio de Asuntos Exteriores
Agencia Tributaria
Consejo de Europa
Ayuntamiento de Cádiz

 

Universitat Politècnica de Catalunya

  • Segons la regulació del Consell de Govern sobre l'ús de la denominació de la Universitat Politècnica de Catalunya, tal com especifica el Manual d’identitat corporativa de la UPC, "el nom de la Universitat és, a tots els efectes i per a totes les llengües, el d'Universitat Politècnica de Catalunya".

  • En els documents en anglès, amb valor descriptiu i acompanyant la denominació original (Universitat Politècnica de Catalunya), es pot fer servir la traducció anglesa recomanada: Polytechnic University of Catalonia.

 

Les unitats bàsiques

  • La Junta de Govern va aprovar els criteris institucionals d’ús de llengües (Acord 102/1997), que es recullen en el Panglòs, Programa per a la millora de la qualitat lingüística: "Les denominacions de les unitats bàsiques de la UPC han de ser en català. A més, han de tenir una traducció validada en castellà i en anglès, com a mínim."

Català

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

Departament de Física i Enginyeria Nuclear
Servei de Gestió Acadèmica
Castellà
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Departamento de Física e Ingeniería Nuclear
Servicio de Gestión Académica
Anglès
Barcelona School of Architecture

Department of Physics and Nuclear Engineering
Academic Management Service


  • Les denominacions en català s’han d’utilitzar amb caràcter exclusiu en les aplicacions de la identitat gràfica corporativa (emblemes i logotips, capçaleres impreses, sobres, etc.).

 

Retolació

  • Pel que fa a les denominacions que cal utilitzar en la retolació de la UPC, consulta la Nomenclatura multilingüe de la UPC aprovada pel Consell de Govern de la Universitat, que recull i estandarditza les denominacions en català, castellà i anglès dels estudis de grau, màster i doctorat, les unitats bàsiques i funcionals, els òrgans de govern, els càrrecs i els tipus de professorat i personal de la nostra universitat.