Comparteix:

Els estudis i els títols

 

Grau, màster i doctorat

 • L’estructura per a les denominacions dels estudis de la UPC de grau, màster universitari i doctorat en català, castellà i anglès són les següents:

  Català
  grau en Enginyeria de l'Energia

  màster universitari en
  Automàtica
  i Robòtica
  doctorat en Anàlisi Estructural
  Castellà
  grado en Ingeniería de la Energia

  máster universitario en
  Automática y Robótica
  doctorado en Análisis Estructural
  Anglès
  bachelor's degree in Energy Engineering
  master's degree in Automatic Control and Robotics
  doctoral degree in Structural Analysis

 • En el cas dels màsters Erasmus Mundus, en anglès se segueix l’estructura que utilitza la Unió Europea i en català i castellà se segueixen les estructures següents:


  Català
  màster universitari Erasmus
  Mundus en
  Computació Distribuïda
  Castellà
  máster universitario Erasmus Mundus en Computación Distribuida
  Anglès
  European Master in Distributed Computing

  Master of Science in
  Research on Information and Communication Technologies

 • En el cas dels doctorats Erasmus Mundus, l’estructura és la següent:

  Català
  doctorat conjunt Erasmus Mundus en Entorns Interactius i Cognitius
  Castellà
  doctorado conjunto Erasmus Mundus en Entornos Interactivos y Cognitivos
  Anglès
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments

 

 

Segon cicle

 • L’estructura per a les denominacions dels estudis de segon cicle de la UPC en català, castellà i anglès són les següents:

  Català
  enginyeria d'Automàtica i Electrònica Industrial
  llicenciatura de Màquines Navals

  graduat superior en
  Disseny
  Castellà
  ingeniería de Automática y Electrónica Industrial
  licenciatura de Máquinas Navales

  graduado superior en
  Diseño
  Anglès
  bachelor's degree in Automatic Control and Industrial Electronics
  bachelor's degree in Naval Engineering
  bachelor's degree in Design

 • En els casos en què després del nom genèric hi ha un adjectiu, en català i castellà no cal cap preposició:

  Català
  Enginyeria Electrònica
  Castellà
  Ingeniería Electrónica

 

Els títols

 • L’estructura per a les denominacions dels títols a què condueixen els estudis de la UPC de grau, màster universitari i doctorat en català, castellà i anglès són les següents:

  Català
  graduat/graduada en Enginyeria
  de l'Energia
  màster universitari/universitària en
  Automàtica i Robòtica
  doctor/doctora en Anàlisi Estructural.
  Castellà
  graduado/graduada en Ingeniería de la Energia
  máster universitario/universitaria en Automática y Robótica
  doctor/doctora en Análisis Estructural.
  Anglès
  bachelor's degree in Energy Engineering
  master's degree in Automatic Control and Robotics
  doctoral degree in Structural Analysis
 • L’estructura per a les denominacions dels títols a què condueixen els estudis de segon cicle de la UPC en català, castellà i anglès són les següents:

  Català
  enginyer/enginyera en Automàtica i Electrònica Industrial
  llicenciat/llicenciada en Màquines Navals
  graduat/graduada superior en Disseny
  Castellà
  ingeniero/ingeniera en Automática y Electrónica Industrial
  licenciado/licenciada en Máquinas Navals
  graduado/graduada superior en Diseño
  Anglès
  bachelor's degree in Automatic Control and Industrial Electronics
  bachelor's degree in Naval Engineering
  bachelor's degree in Design
 • En els casos en què després del nom genèric hi ha un adjectiu, en català i castellà no cal cap preposició:

  Català
  enginyer Industrial
  enginyera Industrial
  Castellà
  ingeniero Industrial
  ingeniera Industrial
 • En català i castellà, els títols següents, en lloc de portar la preposició en, porten la preposició de:

  enginyer/enginyera de Camins, Canals i Ports
  enginyer/enginyera de
  Telecomunicació
  enginyer/enginyera de
  Mines
  enginyer/enginyera de Materials
  ingeniero/ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
  ingeniero/ingeniera de Telecomunicación
  ingeniero/ingeniera de Minas
  ingeniero/ingeniera de Materiales