Comparteix:

Ús de la terminologia

 

La redacció tècnica es caracteritza per l'ús de terminologia específica, que molt sovint prové d'altres llengües, especialment de l'anglès.

Et recomanem

Usa el terme català documentat

  • Si es considera que el terme català no té un ús prou estès i que això pot dificultar-ne la comprensió, la primera vegada que apareix al text es pot escriure seguit de l'equivalent en l'altra llengua en cursiva i entre parèntesis o introduït amb alguna frase explicativa.

 

Les histones són unes proteïnes estructurals que s'encarreguen de l'encapsidament (packaging) de les molècules d'ADN.
En els darrers anys el fenomen de la subcontractació, en anglès outsourcing, ha experimentat un auge espectacular a Catalunya.
Aquesta miniaplicació, o applet, permet als usuaris generar tota mena d'imatges en aquest entorn.

 

  • També es recomana fer servir la forma catalana en els derivats que es fan a partir d'un terme bàsic.

spam > spamming

spam: correu brossa
spamming: inundació

 

Si la forma catalana d'un derivat no es documenta, s'aconsella fer servir una descripció i afegir-hi el terme de l'altra llengua entre parèntesis.

 

filtre contra el correu brossa (filtre antispam)
emissor de correu brossa (spammer)


  • De vegades el terme català que es fa servir habitualment pot ser inadequat, perquè és un calc d'una altra llengua. S'aconsella consultar les obres terminològiques de referència (bases de dades, diccionaris, vocabularis) per documentar-lo i assegurar-se que és correcte.

Per calcular el punt d'intercepció de tercer ordre es calcula en primer lloc el rang dinàmic d'intermodulació. [L'error prové d'una traducció literal de l'anglès range.]

Un tallafoc permet monitoritzar estadístiques del nombre de connexions que s'han realitzat, etc. [L'error prové de la semblança entre el català i el castellà, monitorizar.]
Per calcular el punt d'intercepció de tercer ordre es calcula en primer lloc el marge dinàmic d'intermodulació.


Un tallafoc permet monitorar estadístiques del nombre de connexions que es van realitzar, etc.

Utilitza sempre la mateixa forma dins d'un text

  • Si el terme català es documenta amb més d'una forma, és aconsellable utilitzar sempre la mateixa per coherència i a fi d'evitar confusions conceptuals.

 

feedback > retroacció, realimentació


L'esquema de blocs d'un oscil·lador sinusoïdal típic conté una xarxa selectiva de realimentació f(s) en llaç tancat.
Per crear un circuit oscil·lador es necessita una xarxa de retroacció amb entrada de corrent i sortida de tensió.

L'esquema de blocs d'un oscil·lador sinusoïdal típic conté una xarxa selectiva de realimentació f(s) en llaç tancat.
Per crear un circuit oscil·lador es necessita una xarxa de realimentació amb entrada de corrent i sortida de tensió.

Fes servir les sigles que es corresponen al terme català

  • Com en l'exemple següent:

MDT síncron i asíncron [MDT: multiplexatge per divisió de temps; en anglès, time division multiplexing, TDM]

 

  • Hi ha casos, però, en què la sigla fixada en català correspon a una altra llengua. Aquestes sigles també s'escriuen amb lletra rodona.

 

Arquitectura LAN [de l'anglès, local area network; en català, xarxa d'àrea local]

 

  • S'aconsella que la primera vegada que es fa servir la sigla de l'altra llengua hi hagi la forma desenvolupada al costat.

 

Cal obtenir sistemes de filtratge per a les xarxes privades virtuals (VPN, virtual private networks).
Els LED (díodes electroluminiscents, light-emitting diodes) s’ordenen de manera que el bit menys significatiu és el de la dreta.

Termes d'una altra llengua i manlleus

  • Si no es documenta el terme català, es pot fer servir el de l'altra llengua, que s'escriu en cursiva (no entre cometes). Segons el grau d'especialització del text i dels destinataris, es pot afegir al darrere una petita descripció del concepte.

A les piles de combustible es poden distingir els següents elements: la placa bipolar i el manifold, un distribuïdor de l'oxidant i del combustible.

 

Cal tenir cura en l'ortografia del terme de l'altra llengua i assegurar-ne la correcció comprovant-la mitjançant el corrector automàtic o la consulta de les obres de referència o de les institucions competents.

 

  • Tot i que el DIEC no ha incorporat com a mots catalans software i hardware, a la UPC els escrivim en lletra rodona.

  • Manlleus. Quan la terminologia que prové d'altres llengües s'incorpora al català, amb la validació d'un organisme competent en llengua (IEC, TERMCAT) ja no s'ha de fer servir la cursiva.

 

Solucions bàsiques per garantir coherència en sistemes basats en bus i sistemes basats en directori.
La utilització de tècniques de benchmarking i prospectiva són les tasques més importants dels òrgans de suport.

[Índex]