Comparteix:

Accents: diferències entre el català i el castellà

Mots aguts en català

Català Castellà
aldehid aldedo
dextrogir dextrógiro
fluor flúor
interval intervalo
timpà tímpano
mil·ligram [-gram] miligramo
quilogram kilogramo

Mots plans en català

Català Castellà
èster éster
polièster poliéster
medul·la dula
acne ac
amoníac amoniaco, amoaco
Arquimedes Arquímedes
leucòcit [-cit] leucocito
camèfit-a [-fit] camefito-a
electròlit [-lit] electrolito, electrólito
monòlit monolito
nuclèol [-ol] nucleolo
atmosfera [-sfera] atmósfera
aeròstat [-stat] aerostato, aeróstato
termòstat termostato

Mots esdruíxols en català

Català Castellà
diòptria dioptría
dròsera drosera
pneumònia neumonía
pròpolis proleos
catàclasi [-clasi] cataclasis
flebòclisi [-clisi] fleboclisis
bronquièctasi [-ectasi] bronquiectasia
èczema eccema
èdafon edafón
poliedre, políedre [-edre]1 poliedro
octaedre, octàedre octaedro
hemièdria [-èdria] hemiedria
holoèdria holoedria
gàmeta gameto
electròlisi [-lisi] electrolisis, electrólisis
termòlisi terlisis
període [-ode] peodo, periodo
macròspora [-spora] macrospora, macróspora
metàstasi [-stasi] metástasis

1. Segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, els mots que tenen la terminació -edre accepten la pronúncia com a mots plans o com a mots esdrúixols (en aquest últim cas, porten accent).