Mots compostos i derivats

Mots compostos amb r- inicial al segon element

Si el segon element dels termes compostos comença amb r-, en català aquests termes no acostumen a doblar aquesta grafia, malgrat que s’hi pronuncia el so múltiple. En castellà, en canvi, sí que es dobla:

[cat.] infraroig
[cast.] infrarrojo

Mots compostos amb els sufixos -rraf, -rràfia o -rràgia

Encara que es tracti de termes compostos, doblen la r- del segon component els termes que contenen els sufixos: -rraf, -rràfia, -rràgia.

Sufix Exemple
-rraf
-rràfia
-rràgia
ciclòrraf
cardiorràfia
hemorràgia

Mots compostos amb e- inicial al segon element

Les paraules catalanes que comencen amb es- mantenen la e- quan constitueixen el segon element d’un compost, per exemple:

infraestructura, subespai, subespècie, etc.

Mots derivats amb el prefix trans-

El prefix culte trans- ha derivat, en alguns casos, en tras- o tra-.

Prefix Exemple
trans- transsepte (1)
transsònic (1)
transsubstanciació (1)
translació
transmissió
transparent
transmetre
tras- trastorn
traspassar
trasplantament, trasplantació
tra- tramesa
trametre

(1) Cal observar que els mots derivats amb el prefix culte «trans-», el segon terme dels quals comença amb s-, no la perden i per tant trobem -ss-.