Comparteix:

Pronúncies incorrectes en la llengua oral

Errades més freqüents

Pronúncia incorrecta Pronúncia correcta

carga
còdig
construiexi
corretgir
enginier, ingenier
estandaritzat
excloient
extendre
garantitzar
impideix
incloient
licenciat
linial
llingüística
llògica
metereologia
milló
neutralizar
pàrraf
periode
pugué (infinitiu)
quatrimestral
texte

càrrega
codi
construeixi
corregir
enginyer
estandarditzat
excloent
estendre
garantir
impedeix
incloent
llicenciat
lineal
lingüística
lògica
meteorologia
milió
neutralitzar
paràgraf
període
poder
quadrimestral
text