Comparteix:

Observacions sobre lèxic

L'asterisc (*) significa que els elements no són admesos per la normativa (generalment castellanismes).

abaixar / baixar

 • Quan volem fer referència a l’acció de reduir, fer més baixa alguna cosa, fem servir el verb 'abaixar'.
  Quan fem referència a algú o alguna cosa que fan l’acció de baixar o que es desplacen de dalt a baix, fem servir el verb 'baixar'.


S'abaixaran els preus dels crèdits.
Els preus dels crèdits han baixat.
Un sistema elèctric per abaixar les persianes.
El sistema abaixa la temperatura fins a T = 20 K.
Amb aquest sistema baixa la temperatura del reactor.
Per fer l'estudi, cal anar abaixant el volum.

adreça / direcció

 • Podem utilitzar el mot 'direcció' per referir-nos a la trajectòria d’una cosa o una persona, però és incorrecte emprar-lo per referir-nos al domicili. En lloc seu hem d’utilitzar 'adreça'.


Empleneu el full de la preinscripció amb les vostres dades personals (nom, cognoms, adreça, etc.)
Empleneu el full de la preinscripció amb les vostres dades personals (nom, cognoms, direcció, etc.)

 • De la mateixa manera, el terme anglès 'address', que s’usa en informàtica per indicar una referència de posició en un registre, memòria, etc., d’un sistema de tractament o transmissió d’informació i que en castellà es tradueix per 'dirección', en català cal traduir-lo per 'adreça'.


El programa ha de saber l’adreça de memòria de les dades per tal de poder-hi accedir.

adsorbir / absorbir

 • Cal no confondre 'adsorbir', que és adherir els àtoms o les molècules d’un material damunt la superfície d’un altre, amb 'absorbir', que és penetrar una substància en el si d’una altra al nivell molecular.


Adsorbir un material sobre un altre
Absorbir els teixits orgànics un verí, un medicament

ajornament / aplaçament

 • Quan ens volem referir a l’acció de deixar alguna cosa per a més endavant el terme correcte és ‘ajornament’. ‘Aplaçament’ és l’acció de contractar algú o ocupar un lloc de treball.


l'ajornament del curs
l'ajornament del pagament
l'ajornament de la compra
una resolució d'ajornament de beca

alçada / alçària / altura

 • Tots tres termes fan referència a la distància vertical, però els punts de referència són diferents:

  • L’'altura' és la distància vertical que hi ha d’un punt qualsevol a la superfície de la terra o qualsevol altre terme de comparació.


  L’avió vola a una gran altura

  • L’'alçària' és la dimensió d’un cos en direcció vertical. La diferència entre 'alçària' i 'alçada' és que la definició del primer és general i la del segon només té en compte els éssers vius.

   L’edifici té 20 m d’alçària
   L’alçada mitjana d’una població

alta tensió

 • En general, en català els termes es formen amb el nom i adjectiu al darrere, si n’hi ha. Però alguns termes tecnològics formats amb l’adjectiu ‘alta’ el porten sempre al davant.


alta tensió
alta fidelitat
alta velocitat
alta resolució
alta intensitat
alta densitat

amidar / mesurar / fer / medir *

 • 'Medir' és un castellanisme que cal rebutjar. La forma correcta en català és 'prendre les mides', 'amidar' o 'mesurar'.

  • 'Prendre les mides' i 'amidar' s’utilitzen només per a les mesures de longitud i necessiten un subjecte que faci l’acció (es pot dir que un paleta pren les mides d’una paret o que amida una paret, però no que la hipotenusa d’un triangle amida 3 cm).
  • 'Fer' s’utilitza sense que impliqui un subjecte que faci l’acció.

   Un costat del triangle fa 3 cm
  • 'Mesurar' s’utilitza per a les mesures de capacitat i, més rarament, per a les de longitud (tant si el verb necessita el subjecte que faci l’acció com si no el necessita):

   El paleta mesura una paret
   La hipotenusa d’un triangle mesura 3 cm

aplicació / aplicatiu*

 • El terme que en català designa qualsevol programa informàtic desenvolupat per a dispositius mòbils és 'aplicació mòbil'. Les formes abreujades 'app' o 'apli' també són correctes. En canvi, la denominació 'aplicatiu' és incorrecta.

  L'app UPC Estudiants és l'aplicació mòbil adreçada a l'estudiantat que facilita la consulta de la informació de la Universitat.

amortiguar* / amortir

 • El verb correcte és 'amortir'.

càmera / cambra

 • Cal diferenciar ‘càmera’, que és un aparell d’impressió, d’enregistrament, de reproducció i de transmissió d’imatges, de la paraula ‘cambra’ que es refereix a un espai o cavitat.


càmera espectral
càmera de topografia corneal
càmera termogràfica
cambra de buit
cambra climàtica
cambra anecoica

capacitat / volum

 • La 'capacitat' és la quantitat màxima que pot transportar o emmagatzemar un cos.
 • El 'volum' és la grandor d’una porció limitada d’un cos.

cement / ciment

 • La semblança gràfica i de pronúncia del terme 'cement' (substància emprada per a la cementació d’un metall) amb el castellà 'cemento', sovint provoca que s’utilitzi en comptes de la forma adequada en català, 'ciment', per designar el material pulverulent que, mesclat amb un líquid, esdevé adhesiu.


Cal comprar més ciment per acabar les obres
Cal comprar més cement per acabar les obres

citar / esmentar, dir

 • S’ha d’anar amb compte a no utilitzar el verb 'citar' en comptes d’'esmentar' o 'dir'. 'Citar' s’ha de reservar per als casos en què es copia un passatge d’un autor o que es pot substituir per 'posar'.


Citeu les característiques bàsiques d’aquest fenomen físic

Esmenteu (digueu) les característiques bàsiques d’aquest fenomen físic

Va citar un fragment de l’article de Frank Lloyd

 

comandament / comanament* / mando*

 • El terme correcte és 'comandament'.

Comandament a distància

Taula de comandament

compondre / composar

 • Quan volem referir-nos a l’acció de formar un tot reunint o combinant diversos elements, diverses parts o diversos ingredients, el terme correcte és 'compondre' i la forma de participi d’aquest verb és 'compost -a' i no 'composat -ada'*.

El departament és compost per dotze professors
El departament és composat per dotze professors

 • 'Composar' només vol dir "imposar arbitràriament a algú una contribució, una multa o captenir-se amb algú fent-lo anar dret, imposant-li la nostra voluntat".

 • Els verbs com ara 'recompondre' i 'descompondre' s’han de conjugar com 'compondre'.

Un element s’ha descomposat
Un element s’ha descompost

compta-

 • Alguns mecanismes que serveixen per comptar s’anomenen amb una paraula composta formada pel verb comptar més el substantiu corresponent a allò que és comptat, en plural.
  Aquests compostos només porten guionet si el substantiu comença per r, s o x.

comptaquilòmetres
compta-revolucions
comptavoltes
comptagotes
comptabosses

condicionat / acondicionat*

 • En català, les formes correctes són 'condicionat', 'condicionament', 'condicionant'.

Aire condicionat
Solució condicionant

creuar / encreuar

 • Cal distingir els verbs creuar i encreuar.

  • 'Creuar' vol dir "travessar d’un costat a un altre".
  • 'Encreuar' té diversos significats, entre els quals: "posar dues coses en creu" (p. ex. 'encreuar les cames', 'mots encreuats'), "acoblar individus de races diferents o espècies afins", i "intersecar-se dues coses o persones". Així doncs, hem d’optar pel verb 'encreuar' i els mots que se’n deriven.

   encreuar dades, reacció encreuada, encreuament d’espècies

dades massives / big data

 • Es recomana evitar l’anglicisme 'big data' en els textos en català. El terme correcte és ‘dades massives’.

L'anàlisi de dades massives afecta moltes àrees de la ciència, l'enginyeria i la indústria.

denotar amb / denotar per*

 • En l'àmbit matemàtic, el verb 'denotar' admet la preposició 'amb' per expressar el signe amb què es representa un concepte.

  Denotem amb T el temps...
  Es denota amb idX la funció...

 • En canvi, no és adequat fer servir la preposició 'per'.

  Denotem per T el temps...
  Es denota per idX la funció...

 • Vegeu la informació corresponent al castellà.

dependent / depenent

 • 'Dependent' és un adjectiu que significa "que depèn d’algú o d’alguna cosa" (equival al castellà 'dependiente') i 'depenent' és el gerundi del verb 'dependre' i, per tant, només admet usos verbals (equival al castellà 'dependiendo').

 • En cas de dubte a l’hora d’emprar un d’aquests dos termes, es pot recórrer a la forma negativa de l’expressió per trobar-ne la forma positiva, és a dir, la forma positiva d''organisme independent' és 'organisme dependent' i no 'organisme depenent'.

Aquest servei continua depenent de la gerència
Els alumnes tindran dret a accedir a les biblioteques dependents del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

descodificar / decodificar*

 • El terme correcte en català és ‘descodificar’. En castellà són possibles la forma amb essa i sense essa: ‘descodificar’ i ‘decodificar’. En anglès no porta la essa: ‘decode’.

  També tenim els substantius ‘descodificador’ i ‘descodificació’.

El missatge es pot descodificar sense saber-ne la clau.
S’implementa un descodificador mitjançant MATLAB.
Els esquemes per a la codificació i descodificació per a la correcció d’errors.

desconstruir / deconstruir*

 • En l'àmbit de l'arquitectura i la construcció, el terme correcte en català és ‘desconstruir’. En castellà la forma establerta és ‘deconstruir’. En anglès no porta la essa: ‘deconstruct’.

  També tenim el substantiu ‘desconstrucció’. En castellà, 'deconstrucción' i en anglès, 'deconstruction'.

Avaluacions del cost energètic global del edificis: construir, mantenir, desconstruir.
Mètodes de recerca i preparació de projectes de desconstrucció i de concepció estructural, construcció i enginyeria.

desertització / desertificació

 • La 'desertització' és el procés natural de formació de deserts.

Aquesta regió presenta indicis de desertització

 

 • La 'desertificació' és un procés induït per l’home.

La desertificació d’aquestes terres és una conseqüència de la intervenció humana

designar amb / designar per*

 • En l'àmbit matemàtic, el verb 'designar' admet la preposició 'amb' per expressar el signe amb què es representa un concepte.

  El producte cartesià es designa amb A1 × A2.
  Designem la funció f amb Im(f).

 • En canvi, no és adequat fer servir la preposició 'per'.

  El producte cartesià es designa per A1 × A2.
  Designem la funció f per Im(f).

dissolució / solució

 • En química, malgrat la diferència específica entre aquests dos termes, sovint són usats com a sinònims, i es parla d’una 'dissolució' (procés pel qual una substància es dispersa en una altra) per fer referència a una 'solució' (mescla en la qual els components són distribuïts homogèniament).

Aquest líquid és emprat per portar a terme la dissolució d’un solut o diversos soluts
Aquesta solució conté, almenys, tres substàncies diferents

elèctrode (no electrode)

 • El terme correcte és ‘elèctrode’, que es pronuncia com a paraula esdrúixola.

En aquest tipus de soldadura s’utilitza un elèctrode metàl·lic amb revestiment.

el·lipse / el·lipsi

 • Cal anar en compte a no fer servir 'el·lipsi', supressió d’un fragment d’un text, en comptes d’'el·lipse', corba plana.

encebador / cebador*

 • Quan ens volem referir al dispositiu que permet l’encebament de certs tipus de làmpades, com ara el tubs fluorescents, el terme correcte és ‘encebador’. També tenim el verb ‘encebar’. En castellà seria: ‘cebador’, ‘cebado’ i ‘cebar’.

Els fluorescents funcionen quan la tensió actua a l’encebador.
Les reactàncies per a llums fluorescents subministren un voltatge prou alt per produir l'encebament.
No s'han d'utilitzar per encebar arcs ni com a suport per soldar peces.

escapament / escape*

 • El terme correcte en català és 'escapament'.

vàlvula d’escapament
col·lector d’escapament
velocitat d’escapament
mecanisme d’escapament
seqüències d’escapament

espacial / espaial*

 • El substantiu 'espai' ha provocat que sovint es formi incorrectament 'espaial' com a adjectiu, quan la forma correcta en català és 'espacial' (relatiu o pertanyent a l’espai).

Nau espacial
Nau espaial

espessor / gruix

 • Aquest dos termes no es poden utilitzar com a sinònims, ja que tenen significats diferents: 'espessor' és la qualitat de tenir una densitat o una consistència relativament gran i 'gruix' és la tercera dimensió d’un cos.

L’espessor d’un fluid
El gruix d’un llibre

estanqueïtat* / estanquitat

 • El terme correcte en català és 'estanquitat'. L’'estanquitat' és la propietat dels aparells, recipients, dispositius, elements, etc., que han de ser estancs als líquids o als gasos, a fi que compleixin unes certes normes imposades per la reglamentació vigent.

L’estanquitat del buc d’un vaixell
L’estanqueïtat del buc d’un vaixell

farad / faraday

 • El 'farad' és la unitat de mesura de la capacitat elèctrica en el sistema MKSA i el 'faraday' (del nom de Michael Faraday) és la quantitat necessària per alliberar o dipositar electrolíticament un equivalent-gram d’electròlit.

fita / cota

 • En castellà, el terme 'cota' recull els dos significats dels termes 'cota' i 'fita' en català. És per això que moltes vegades, per influència del castellà, s’utilitza erròniament el terme 'cota' per comptes de 'fita'.

  • 'Fita' és un terme específic de matemàtiques per indicar el nombre, més petit o més gran, d’un conjunt de nombres. La 'fita inferior' i la 'fita superior' són, respectivament, els nombres més petit o més gran d’un conjunt de nombres.
  • 'Cota' s’utilitza en topografia per designar el nombre que indica l’altitud d’un punt amb relació a una superfície de referència determinada; també s’empra en dibuix tècnic per anomenar cadascuna de les xifres que indiquen les dimensions d’un objecte.

 • Cal tenir present que la confusió entre aquests termes també afecta els verbs i adjectius corresponents, és a dir, 'acotar', 'acotat -ada' i 'fitar', 'fitat-ada'.

La successió definida no és fitada superiorment
La successió definida no és acotada superiorment

fluix / flux (substantius)

 • Cal no confondre els substantius 'fluix', que vol dir "vessament d’un líquid, amb 'flux', que és un "moviment incessant". Ambdós termes corresponen al terme castellà 'flujo'.


L'estanqueÏtat evita el fluix dels líquids a les àrees adjuntes.

flux elèctric
flux magnètic
flux d’un vector
diagrama de flux

full / fulla

 • Quan ens referim a la peça de paper cal utilitzar 'full'.

Els fulls d’examen
Un full de càlcul

 • En canvi, 'fulla' fa referència a una part de l’arbre.

fullet / fulletó

 • La paraula catalana per fer referència a una obra impresa d’un nombre de pàgines generalment no superior a una cinquantena és 'fullet' (en castellà, 'folleto').

 • Un 'fulletó pot ser una "obra literària, succés, etc., de característiques melodramàtiques", una "telesèrie molt llarga i d’un to marcadament melodramàtic" o la "part reservada per a la publicació de textos literaris en un periòdic", entre altres significats.

gaire / massa

 • 'Massa' vol dir "en excés, més que no cal". Cal evitar emprar-lo com a sinònim de 'molt'. En frases interrogatives, condicionals o negatives usarem gaire en aquest sentit.

Hi ha massa gent a la sala (en excés)
En aquesta classe no hi ha gaire alumnes
Estudies molt? - No gaire
En aquesta classe no hi ha massa alumnes (n’hi ha pocs)
Estudies molt? - No massa

gruixària / amplària

 • Aquests dos termes no es poden utilitzar com a sinònims, ja que tenen un significat diferent.

  • 'Amplària' és la distància de costat a costat d’un cos (en aquest context també es pot emprar amplada).
  • La 'gruixària' és, en canvi, la tercera dimensió d’un cos.

interface / interfície

 • És recomanable evitar els anglicismes i utilitzar els equivalents en català. En informàtica, per exemple, és millor parlar d’'interfície' (dispositiu dissenyat per facilitar la connexió entre equips diferents) que no d’'interface'.
 • Cal anar en compte de no traduir 'interface' per 'interfase', terme propi de la biologia que significa període de repòs entre dues mitosis successives.

lapse / lapsus

 • Aquests termes tenen significats diferents, tot i la tendència d’emprar el segon en tots els contextos.

  • 'Lapse' és un espai de temps transcorregut o que ha de transcórrer.
  • 'Lapsus' és un error comès involuntàriament parlant o escrivint.

major que / més gran que

 • L’adjectiu comparatiu 'major' només es fa servir en un nombre d’ocasions molt limitat, per exemple, en expressions fossilitzades com ara 'major d’edat'. És preferible però l’ús de la perífrasi 'més gran que' en detriment de la primera.


El producte escalar del vector donat per l’expressió anterior és més gran que zero
El producte escalar del vector donat per l’expressió anterior és major que zero

matricular, matricular-se

 • El verb 'matricular' té un ús pronominal quan significa "inscriure's en una matrícula". Les preposicions que acompanyen aquest verb poden ser 'a', 'en' i 'de'.

  Per matricular-te a la UPC cal que...
  Pots matricular-te en un dels estudis de la UPC...
  Has de matricular-te de l'assignatura Senyals i Sistemes...
  Pots matricular-te a l'assignatura del bloc optatiu...
  Cal matricular-se d'un mínim de 40 crèdits ECTS.

 • El verb 'matricular' té un ús transitiu quan significa "inscriure algú en una matrícula".

  Es matricula els estudiants durant el quadrimestre...

 • També hi ha un ús transitiu de 'matricular' quan significa "matricular-se d'una assignatura" o "matricular-se de crèdits".

  Es podrà matricular l'assignatura de segon semestre quan s'hagi matriculat l'assignatura de primer semestre.
  Durant la mobilitat no es podran matricular crèdits d'assignatures del pla d'estudis...

menor que / més petit que

 • El comparatiu 'menor' només es fa servir en un nombre d’ocasions molt limitat, per exemple, en expressions fossilitzades com ara menor d’edat. És preferible l’ús de la perífrasi 'més petit que' en detriment de la primera.


La norma d’una suma de dues funcions és igual o més petita que la suma de les normes dels sumands
La norma d’una suma de dues funcions és igual o menor que la suma de les normes dels sumands

mida / mesura

 • El terme 'mida' s’empra només per referir-se a longituds (lineal), mentre que 'mesura' s’ha aplicat, primer, a superfícies i capacitats, fins a esdevenir un concepte més genèric.


La mida d’aquesta paret és de 4 m
La mesura de la hipotenusa d’aquest triangle és de 3 cm

mitjà / medi

 • Hi ha una tendència a utilitzar 'mitjà' per fer referència als contextos en què cal fer servir 'medi', ja que mitjà, com a substantiu, designa allò que serveix per arribar a un fi:

La televisió és el mitjà de comunicació més popular

 • En canvi, 'medi' és la substància a través de la qual obra una força, és transmès un efecte:

La llum es refracta en passar d’un medi a un altre

 • O bé, l’element o substància que envolta una cosa:

L’aire és el medi en què vivim
Hi ha una tendència creixent a la preocupació pel medi ambient

mitjà / mig / intermig* / intermedi

 • Cal no confondre l’adjectiu 'mig', 'mitja', que és la meitat d’un tot, amb l’adjectiu 'mitjà', 'mitjana', que és igualment lluny dels dos extrems.

Valor mitjà, a mitjà termini, fase mitjana

Però: mig metre, mitja esfera

 • D’altra banda, cal dir 'intermedi -èdia' i no 'intermig' o 'intermitjà'.

Posició intermèdia
Nivells intermedis

mitjana / mediana

 • No s’ha de confondre 'mitjana' amb 'mediana'. La diferència entre aquests dos termes és que, mentre 'mitjana' és el valor que resulta de dividir la suma de diverses quantitats pel seu nombre, 'mediana' és un terme específic d’estadística que s’utilitza per designar la dada situada al centre d’un conjunt de dades estadístiques de més petit a més gran.

La mitjana d’edat del alumnes d’aquest curs

mitjana / promig*

 • Cal no utilitzar el castellanisme 'promig' per comptes del terme correcte en català 'mitjana'.

negligible / menyspreable

 • Quan una dada no es té en compte, direm que és una dada 'negligible', 'no menyspreable'. 'Menysprear' significa "estimar en menys del que val", i 'negligir', "no tenir en compte".

Les pèrdues en el ferro (...) són, per tant, negligibles en comparació amb les altres pèrdues
Les pèrdues en el ferro (...) són, per tant, menyspreables en comparació amb les altres pèrdues

nombre / número

 • El terme 'número' només es fa servir per designar el lloc que una persona o cosa ocupa en una sèrie numerada:

El número deu del nostre carrer
Ocupa el número dos de la llista

 • El terme 'nombre' s’ha d’utilitzar en tots els altres casos:

Un nombre enter
Un nombre decimal
El nombre dels estults és finit

nus / node

 • En català és acceptable fer la distinció entre aquests dos mots, com també l’han feta el castellà i l’anglès. 'Nus' s’aplica a conceptes com ara 'nus de carreteres', 'nus ferroviari' i per referir-se al punt on s’ajunten dues branques d’un circuit elèctric complex en forma de xarxa. En canvi, 'node' té, bàsicament, aquests quatre significats:

Els nodes de l’òrbita d’un astre (astronomia)
El node d’una vibració (física del moviment vibratori)
El node d’una corba (geometria)

 • En informàtica s’usen ambdós i són sinònims.

ona / onda

 • L’'ona' és un moviment oscil·latori en sentit ascendent i descendent i l’'onda' és la representació gràfica d’aquest moviment d’elevació i depressió.

Ones hertzianes, ones compostes, ona electromagnètica, vector d’ona

pesant / pesat

 • Quan es fa referència a un element que té pes, que té un pes específic elevat, es fa servir l’adjectiu invariable 'pesant'.

maquinària pesant
metall pesant
circulació pesant
vehicle pesant
entramat pesant
transport pesant
client pesant
trànsit pesant


 • Quan es fa referència a una cosa que és feixuga, molesta, es fa servir l’adjectiu 'pesat -ada'.

una feina pesada

pla / planell / plànol

 • Un 'pla' és un terreny planer (cast. 'llano') o una superfície plana (cast. 'plano'), que es diferencia de 'planell' (cast. 'altiplanicie') perquè aquest mot designa un lloc pla, però elevat.

 • A més, cal recordar que 'planell' no s’ha de confondre amb 'plànol', que és la representació gràfica de la superfície d’una construcció o els detalls d’una zona de terreny (la traducció al castellà també és 'plano'), és a dir, un mapa.

El plànol de la ciutat, d’un edifici, etc.

plans d'estudi / plans d'estudis

 • 'Pla d'estudi', en singular, es refereix a una planificació que es fa una persona perquè ha d'estudiar o vol estudiar. Es tracta de l'acció d'estudiar, i per tant pertoca que estudi vagi en singular. El plural és 'plans d'estudi'.

 • El 'pla d'estudis' forma part de l'activitat diària a la Universitat. Ara la idea no és planificar-se per posar-se a estudiar, sinó un determinat pla que estableix quina formació s'ha de donar i com s'ha de donar. El plural és 'plans d'estudis'.

posada / posta

 • El terme 'posta' és incorrecte en el sentit d’acció o efecte de posar. El terme correcte corresponent és 'posada'.

posada a punt, posada en marxa, posada en escena, posada en funcionament, etc.

precisar / ser necessari

 • Aquests dos verbs no tenen el mateix significat, tot i la tendència a confondre el primer amb el segon. 'Precisar' és determinar amb precisió, mentre que 'ser necessari' és sinònim de 'ser imprescindible'.

Es determinen quants nombres reals són necessaris per individualitzar una funció
Es determinen quants nombres reals es precisen per individualitzar una funció

prerequisit, correquisit, precorrequisit

 • Prerequisit: és la denominació corresponent a una assignatura que cal haver superat per poder matricular-ne una altra.

  D'acord amb l'Ortografia catalana de l'IEC, el prefix pre- s'uneix a la paraula que precedeix.

  A és prerequisit de B: per matricular-se de la unitat B cal haver obtingut un 4 o més a la unitat A.

 • Correquisit: és la denominació corresponent a una assignatura que l'estudiant ha d'haver superat o de la qual ha d'estar matriculat per poder matricular-ne una altra o unes altres.

  D'acord amb l'Ortografia catalana de l'IEC, el prefix cor- s'uneix a la paraula que precedeix i es mantenen les erres d'ambdues paraules.

  A és correquisit de B: per matricular-se de la unitat B cal haver obtingut un 4 o més a la unitat A o estar-hi matriculat.

 • Precorrequisit: és la denominació corresponent a una assignatura de la qual cal haver estat matriculat per poder matricular una altra assignatura.

  D'acord amb l'Ortografia catalana de l'IEC, el prefix pre- s'uneix a la paraula que precedeix.

  A és precorrequisit de B: per matricular-se de la unitat B cal haver matriculat anteriorment la unitat A.

procés / processament

 • Els termes 'procés' i 'processament' són molt usuals en electrònica i informàtica, i sovint s’empren indistintament, però cal diferenciar-los:
  'Procés' fa referència als diversos estadis d’una operació.
  'Processament' és l’acció de processar i, per tant, cal parlar de 'processament de dades' i de 'processament de textos'.

processament / processat*

 • El substantiu corresponent a l’acció de sotmetre (materials, dades informàtiques, etc.) a una sèrie d'operacions programades, sobretot fetes amb maquinària adequada i d'una manera automàtica, és 'processament'.

processament d'energia
processament de vídeo
processament de minerals
processament de dades
processament del senyal
processament d'aliments


  En el cas del castellà, el diccionari inclou 'procesamiento' com a acció de processar, però també s’ha estès l’ús de 'procesado'.

realitzar, efectuar / fer

 • Cal no abusar dels verbs 'realitzar' i 'efectuar' i utilitzar-ne d’altres també prou vàlids, com ara 'fer', 'portar a terme', etc.

Realitzeu un esquema
Feu un esquema

El moviment que efectua una esfera
El moviment que fa una esfera
El moviment d’una esfera

recerca / búsqueda*

 • En català, la forma correcta del substantiu és 'recerca', i no 'búsqueda', encara que el verb 'buscar' sí que és correcte.

recerca operacional

recolzar / donar suport, ajudar

 • En castellà, el verb 'apoyar' significa tant 'recolzar' ('repenjar-se') com 'donar suport', 'ajudar', 'basar-se', etc. És per aquest motiu que en català s’acostuma a fer una traducció literal del castellà i s’utilitza, inadequadament, el verb 'recolzar' amb el segon sentit que hem apuntat.

La volta es recolza sobre els dos murs laterals
Donar suport a una iniciativa
Recolzar una iniciativa

registrar / enregistrar

 • Quan fem referència a fixar o emmagatzemar (dades, sons, imatges, etc.) en un suport material adequat per poder reproduir-los quan calgui, fem servir el verb 'enregistrar'.

enregistrar una imatge
enregistrar una classe
enregistrar vídeos
enregistrar podcasts


  Quan fem referència a inscriure alguna cosa en un registre o inscriure-s’hi, podem fer servir el verb registrar i el verb 'enregistrar', tot i que es recomana fer servir 'registrar' per raons de claredat o especificitat.

registrar-se/enregistrar-se al servei cloudUPC
registrar-se/enregistrar-se a la xarxa d’automoció sostenible
registrar/enregistrar una sol·licitud al Registre General de la UPC

rentable / rendible

 • L’adjectiu català corresponent al castellà 'rentable' té formes diferents segons el significat: 'rentable' vol dir que pot ser rentat i ‘rendible’ significa que dona un bon rendiment, que aporta un guany.

Es valoren els metalls que són econòmicament més rendibles, sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.
S’especifiquen les parts rentables de la màquina després d’haver-la utilitzat.

reflectir / reflexar*

 • Cal fer atenció a no emprar el castellanisme 'reflexar'; la forma correcta en català és 'reflectir'.

Reflectir-se un raig en una superfície
Raigs reflectits
La proposta ha reflectit totes les necessitats del departament

reticle / retícul*

 • Hi ha una certa tendència a utilitzar la forma 'retícul', que és la traducció literal del terme castellà 'retículo', en comptes del terme català 'reticle'.

rodadura* / rodament

 • En català, 'rodadura' és incorrecte, per tant, cal dir 'coixinet de rodament' i no 'coixinet de rodadura'.

sense fil / sense fils*

 • La forma ‘sense fil’ quan es refereix a qualsevol sistema que no requereixi la connexió física entre transmissor i receptor és invariable.

telèfon sense fil
comunicacions sense fil

  Cal recordar també que en català l'adjectiu ‘inalàmbric -a’ és incorrecte.

senyalar / assenyalar

 • Hem de distingir entre el verb 'senyalar' (fer o posar un senyal en una cosa) d’'assenyalar' (sinònim de verbs com ara 'indicar', 'fer veure', 'mostrar', 'remarcar', etc.).

El baròmetre assenyalava mal temps
Senyaleu la resposta correcta amb una creu

si escau / si s'escau

 • Si escau fa referència a "si va bé, si convé, si és procedent, si s'adiu amb les disposicions".

La junta directiva revisarà aquest informe i, si escau, l'aprovarà

 • Si s'escau fa referència a "si es produeix, si s'esdevé".

La realització d'aquest projecte, si s'escau, demanarà una gran inversió.

sofrir

 • Per analogia amb el llenguatge mèdic, al llenguatge tècnic hi ha una tendència generalitzada a utilitzar sistemàticament els verbs 'sofrir' i 'patir' i obviar-ne d’altres que es poden adequar millor al context en què es troben, com ara: 'experimentar', 'presentar', 'produir', 'tenir', etc.

 • No és el mateix 'sofrir' o 'patir' que 'experimentar'; normalment cal dir que "una matèria experimenta canvis", no que "els sofreix".

suspès / suspens

 • En l’àmbit acadèmic, el verb 'suspendre' es fa servir per indicar que una persona no ha aprovat una assignatura.

Un percentatge baix d’estudiants suspèn l'assignatura.
L’estudiant ha suspès amb una qualificació numèrica de 4.


 • En canvi, el substantiu 'suspens' fa referència a la qualificació que ha obtingut l’estudiant.

Els estudiants i les estudiants que no superen l’avaluació es qualifiquen amb un suspens.

tamany* / dimensió, grandària, mida

 • El terme 'tamany' és un castellanisme que cal substituir per les solucions correctes en català, com ara 'dimensió', 'grandària', 'mida'.

La grandària d’una sala, d’una plaça, d’un vaixell...
El tamany d’una sala, d’una plaça, d’un vaixell...

targeta / tarja

 • 'Tarja' té un sentit molt específic, és una obertura practicada a la paret sobre una porta. Per al sentit més usat, quan volem referir-nos a un petit full de cartolina o plàstic que serveix per identificar-nos, cal emprar 'targeta'.

Targeta magnètica
Targeta de crèdit
Targeta de visita

 • Dins l’àrea d’informàtica també es parla de 'targeta informàtica'.

trametre / transmetre

 • Cal distingir entre 'trametre' que vol dir enviar, i 'transmetre', que significa transferir o conduir; així, doncs, són mots semblants, però no sinònims. En contextos científics i tècnics és habitual emprar 'transmetre' i 'transmissió', ja que el que es transmet no són objectes ni persones sinó ones, senyals, moviment, qualitats, etc. Per contra, 'trametre' i 'tramesa' són termes que s’empren solament per referir-se a objectes: paquets, mercaderies, cartes, etc., o bé a persones.

Trametre a algú un missatge, una carta
Transmetre dades d’un ordinador a un altre

taula / tauler / taulell

 • Cal diferenciar entre taula (cast. tabla), taulell (cast. mostrador) i tauler (cast. tablón).

Tauler d’avisos, tauler d’anuncis
Taula periòdica dels elements químics
Taula de logaritmes
Taulell d’atenció al públic

travessar / atravessar*

 • El terme correcte és 'travessar'.

trobar un valor* / calcular un valor

 • La fórmula "Trobeu el valor de..." és un calc del castellà "Hállese el valor de..." La forma correcta és "Calculeu el valor de....".

Calculeu el valor de x per a y = 2x + 3±
Trobeu el valor de x per a y = 2x + 3

ultraviolat-ada / ultravioleta*

 • La forma correcta en català és 'ultraviolat -ada'.

Raigs ultraviolats

variança* / variància

 • En estadística, el terme català per indicar la dispersió d’un conjunt de dades respecte al valor central i igual al quadrat de desviació tipus és 'variància'.

verificar / satisfer

 • Cal no abusar del verb 'verificar', especialment en contextos de matemàtiques, física, etc. 'Verificar' significa "provar, confirmar que alguna cosa és certa":

Verificar una teoria

o bé "sotmetre una cosa a examen per assegurar-se que és feta exactament, que funciona bé, etc.".

Verificar un comptador

 • 'Satisfer', en canvi, és "complir les condicions".

Una solució que satisfà les condicions d’un problema.
Un valor que satisfà una equació

vistiplau / vist i plau

 • Vistiplau es fa servir dins el text i fa la funció de substantiu. S’hi pot posar al davant un article en singular o plural (el vistiplau, els vistiplaus) perquè és equivalent a altres substantius com ara conformitat o verificació.

La proposta ha rebut el vistiplau de la comissió.

 • Vist i plau es fa servir aïlladament per introduir una signatura i té la mateixa funció que una frase completa (he vist el document i em plau).

Vist i plau
La presidenta
(signatura)