Comparteix:

Mots cultes / mots no cultes

Mots cultes amb -u- / mots no cultes amb -o-

 • En el llenguatge tècnic i científic hi ha molts termes presos directament del llatí (mots cultes) que no han canviat la -u- per -o-.

  Català Cultisme català
  boca bucal
  colobra colúbrids
  dolç edulcorant
  fondre fusió
  nodrir nutrició

 • En alguns casos trobem també, que el català manté l’acabament -us del llatí quan aquesta -u- es troba en posició àtona. El castellà, en canvi, ha adaptat en -o aquests termes.


tipus (cast. tipo)
globus (cast. globo)