Comparteix:

Mots masculins i mots femenins

En general la majoria de termes masculins acaben en -e, mentre que els femenins acostumen a fer-ho en -a. A continuació, pots consultar una relació d'alguns sufixos que no compleixen aquesta regla gramatical i alguns exemples.

Masculins acabats en -a

Sufix Exemple
-cida microbicida
algicida
-derma hipoderma
-ema esquema
problema
sistema
-eta planeta
-grama diagrama
-ista algebrista
-ma teorema
paradigma
símptoma
magma
-pata neuròpata

Femenins acabats en -e

Sufix Exemple
-ade cícade
-cie espècie
-e síndrome
superfície
-ide piràmide
-oide sinusoide
-se base
fase