Els pronoms relatius: errors freqüents

 

El pronom relatiu enllaça oracions

 

 • Els pronoms relatius enllacen oracions i substitueixen un element que es repeteix.


El funcionari era molt amable + El funcionari ens va atendre

El funcionari que ens va atendre era molt amable.

 

El material és suficient per a la investigació + Disposeu de material

El material de què disposeu és suficient per a la investigació.

 

 

Ús incorrecte del pronom àton que 

 

 • No és correcta la combinació de preposició + article + que. Quan hi ha una preposició, solament es poden fer servir els pronoms què, qui o qual.

Ja hem lliurat els informes + Incloem les dades acadèmiques en els informes
Ja hem lliurat els informes en els que incloem les dades acadèmiques.
Ja hem lliurat els informes en què/en els quals incloem les dades acadèmiques.

 

No sabem el motiu + Van trucar per un motiu
No sabem el motiu pel que van trucar.
No sabem el motiu per què/pel qual van trucar.


 • Si el nom que s'ha de substituir porta una preposició, aquesta no es pot ometre quan és substituït pel pronom.

  S'han d'engegar les accions + El projecte fa referència a unes accions
  S'han d'engegar les accions que fa referència el projecte.
  S'han d'engegar les accions a què/a les quals fa referència el projecte.

   

  La comissió ha d'informar sobre les dades + La comissió disposa de dades
  La comissió ha d'informar sobre les dades que disposa.
  La comissió ha d'informar sobre les dades de què/de les quals disposa.
 • Consulteu aquest criteri en el cas del castellà.

 

El pronom relatiu on fa referència a llocs

 

 • El relatiu adverbi on s'utiliza per fer referència a llocs i sovint es pot reemplaçar pels pronoms el qual, la qual... i què.

  La sala on es farà l'acte d'inauguració és a la planta segona.
  Les inscripcions es poden fer a la secretaria acadèmica, on us lliuraran la documentació completa.

 • De vegades, si el substantiu permet un sentit figurat de lloc és admissible utilitzar on. És recomanable no abusar-ne i utilitzar també els altres pronoms prossibles: el qual, la qual... i què.

  Cal especificar el destí de l'ajut en la documentació, on cal incloure les dades personals i del grup.
  Cal especificar el destí de l'ajut en la documentació, en la qual/en què cal incloure les dades personals i del grup.

 • En los casos en què aquest sentit figurat és forçat cal evitar el pronom on i utilitzar els pronoms que hi pertoquen.

  El projecte on treballen els investigadors de la UPC i del CTM generarà una plataforma innovadora.
  El projecte en el qual treballen els investigadors de la UPC i del CTM generarà una plataforma innovadora.
  Aquestes matèries estan vinculades a la branca de coneixement on s'inscriu el títol de grau.
  Aquestes matèries estan vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau.
  És sistema d'aprenentatge on conflueixen docència, R+D+I i pràctiques en empreses.
  És sistema d'aprenentatge en el qual conflueixen docència, R+D+I i pràctiques en empreses.

 • Consulteu el criteri en el cas del castellà.