Comparteix:

Sufixos

Sufix -al

Cal no abusar-ne o utilitzar-lo incorrectament en comptes de fer servir un altre sufix. Així:

perimètric
perimetral

En lloc de l'adjectiu, es pot recórrer a un sintagma preposicional (preposició + nom):

estudis de població
estudis poblacionals

Sufixos -oide i -oidal

No s’han de confondre els sufixos -oide, que vol dir 'semblant a' o 'en forma de', i -oidal, que denota una relació o pertinença amb el mot corresponent acabat en -oide.

[nom] esferoide ('que té forma d’esfera')

[adjectiu] esferoidal ('relatiu o pertanyent a l’esferoide')

Sufixos -ment, -ció, -atge, -dura, -ància

Aquests sufixos s’utilitzen en català per a la formació de substantius, a partir de verbs que designen operacions tècniques, amb sentit d’acció. En català no és genuí l’ús del sufix -at en aquest sentit; cal reservar-lo per formar termes amb el sentit d’efecte o resultat d’alguna cosa.


Verb Operació
-atge assecar
ancorar
refinar
embonar
rastellar
assecatge
ancoratge
refinatge o refinament
embonatge
rastellatge
-ment especejar
estucar
acoblar
aforar
aixecar
apuntalar
especejament
estucament
acoblament
aforament
aixecament
apuntalament
-ció aportar
instal·lar
lubrificar
canalitzar
aportació
instal·lació
lubrificació
canalització
-dura soldar soldadura o soldatge
-ància comandar
ressonar
comandància
ressonància

Sufix -ejar

Cal no abusar del sufix -ejar en català, ja que no sempre es correspon amb el sufix castellà -ear.

De vegades, és possible trobar dos verbs, l’un acabat en -ejar, i l’altre, en -ar (o -ir), els quals poden ser sinònims o bé tenir un sentit diferent. Si el sentit és sinònim, són preferibles els acabats en -ar. Així:

[millor] blocar (que bloquejar)
sondar (que sondejar)

Altres vegades les formes acabades en -ejar no són acceptables. Així:

formatar
formatejar