Dubtes en l'ús d'alguns verbs que poden ser transitius i intransitius

 • Hi ha alguns verbs en què sovint es dubta si són transitius (no porten preposicions) o intransitius (porten preposicions).

atendre

Ús transitiu

1. Tenir en compte alguna cosa:

No atén les nostres sol·licituds.

2. Prestar atenció a algú:

La seva feina és atendre el públic.

3. Satisfer, pagar (una quantitat que es deu):

No va atendre els pagaments mensuals.

Ús intransitiu

1. Fer atenció a alguna cosa:
No atén mai a l’explicació del professor.

cessar

Ús transitiu

1. Posar fi a una cosa:
El conferenciant ha cessat el seu parlament.

 

Es fa servir molt poc; normalment fem servir acabar, etc.

 

Ús intransitiu

1. Dimitir un càrrec:
Cessarà en el càrrec dilluns.

 • Castellà
  Solament és intransitiu

  Tant en català com en castellà, no és correcte fer-lo servir com a verb transitiu amb el significat de destituir. Ningú no pot cessar algú, ja que el cessament és una acció voluntària.

Han cesado al director de la escuela.
Han cessat el director de l'escola.


Han destituido al director de la escuela.
Han destituït el director de l'escola.

complir

Ús transitiu

1. Executar completament una cosa:
Han complert les previsions.

Ús intransitiu

1. Fer el propi deure, les pròpies obligacions:
Han complert amb el seu deure.

contestar

Ús transitiu

1. Dir o escriure una resposta:

Han contestat la carta de l’estudiant.

 

2. Refusar d’admetre, rebutjar enèrgicament (una autoritat, un acte de govern, una situació establerta, una ideologia, etc.), especialment fent patent el desacord amb una acció de protesta:

Els estudiants van contestar la proposta del rector.

Ús intransitiu

1. Dir mots de disconformitat, d’oposició, a allò que no vol resposta, com una ordre, un retret, etc., replicar:
No contesteu als pares.

dimitir

 • Aquest verb es pot fer servir com a transitiu i com a intransitiu amb el mateix significat, ‘renunciar a un càrrec’.
Ús transitiu

Lluís dimitirà el càrrec de director dilluns.
Lluís dimitirà la direcció dilluns.

 

Ús intransitiu

Lluís dimitirà de director dilluns.
Lluís dimitirà de la direcció dilluns.

 • Castellà

  Solament és transitiu

  Luis dimitirá el cargo de director el lunes.
  Luis dimitirá la dirección el lunes.

  Tot i que el Diccionario de la Real Academia Española solament preveu l’ús transitiu, altres diccionaris d’ús i llibres d’estil admeten l’ús intransitiu.

  Luis ha dimitido de presidente.

discutir


  Ús transitiu

  1. Examinar en detall una qüestió, raonar-hi presentant consideracions favorables i adverses:

  Han discutit el problema.

   

  Ús intransitiu

  1. Persones de diversa opinió, al·legar raons contraposades:

  Van discutir sobre la política del govern.

  • Castellà

  Admet tots dos significats. Pel que fa al significat de 'persones de diversa opinió, al·legar raons contraposades', el castellà també accepta l’ús transitiu, però recomana l’ús intransitiu.


  Discutieron la política del gobierno.

  Discutieron sobre la política del gobierno.

  informar

   Ús transitiu

   1. Posar algú al corrent d’alguna cosa, donar-li’n notícia:
   Els arquitectes han informat el rector del/sobre el projecte.

    

   Ús intransitiu

   1. Emetre un informe sobre alguna cosa

   Els arquitectes han informat del/sobre el projecte.

   Amb el significat:
   Els arquitectes han emès un informe favorable del/sobre el projecte.

   • Tant en català com en castellà, no és correcte l’ús transitiu amb el significat d’'emetre un informe’.
   Els arquitectes han informat el projecte.
   Los arquitectos han informado el proyecto.