Anunci

 

Document per fer públic una informació d'interès general, com ara convocatòries públiques de procediments administratius.
Et recomanem
Exemples

 

Estructura i redacta els continguts de l'anunci de manera adequada

Identificació

 • L'anunci és encapçalat per la identificació. El contingut de l'anunci s'expressa de manera breu i concisa.
 • Estructura

  Anunci pel qual/sobre/relativa a [assumpte o contingut]
  Exemples
  Anunci pel qual es convoca un procediment obert per al subministrament d’un sistema de disc en xarxa compartit per als clústers existents al Departament d’Arquitectura de Computadors
  Anunci pel qual es convoca un procediment obert de concessió de serveis
  Anunci pel qual es fa pública la formalització d’un contracte d’obres

Apartats

 • L'anunci inclou diferents apartats, segons l'objecte que tingui:

  Entitat adjudicadora
  Objecte del contracte
  Tramitació
  Pressupost màxim de licitació
  Valor estimat del contracte
  Obtenció d'informació
  Pressupost base de la licitació
  Formalització del contracte

 • Els apartats es numeren. La xifra s'escriu en lletra rodona.
 • El títol s'escriu en lletra cursiva.

  1. Entitat adjudicadora
  5. Tramitació


 • Els subapartats s'introdueixen mitjançant una lletra en cursiva seguida d'una parèntesi de tancament, que s'escriu en lletra rodona. El títol del subapartat s'escriu en lletra rodona.

  a) Data d'adjudicació:

Identificació de l'entitat que genera el procediment

 • Aquest apartat inclou les dades d'identificació de l'entitat que adjudica el contracte, que convoca el procediment...

  1. Entitat adjudicadora:

 • Informació que conté:

  a) Organisme:
  b) Dependència que tramita l'expedient:
  c) Núm. d'expedient:

Objecte del procediment

 • En aquest apartat es fa una descripció succinta de l'objecte del procediment, que s'ha de situar en el primer subapartat.

  2. Objecte del contracte:
  a) Descripció de l'objecte: ampliació d’un clúster HPC de xarxa infiniband amb nodes addicionals de càlcul per al Centre Tecnològic de Transferència de Calor de
  la UPC.


 • A continuació hi pot haver diverses informacions, segons l'objecte del procediment.

Tramitació

 • En aquest apartat s'especifica el tipus de tramitació i el tipus de procediment que se segueix.

  3. Tramitació:
  a) Tramitació: ordinària
  b) Procediment: obert

Apartats dels anuncis en què es fa pública una licitació d'un contracte de serveis

 • Inclouen apartats com ara els següents:

  • Pressupost màxim de la licitació: import màxim a què pot arribar el licitador o licitadora.
  • Garanties: garanties que ha de satisfer el lictador o licitadora.
  • Obtenció d'informació:
   Exemple
   6. Obtenció d’informació:
   a) Horari: de 9 a 13.30 h.
   b) Entitat: Universitat Politècnica de Catalunya. Unitat de Contractació.
   c) Domicili: plaça Eusebi Güell, 6.
   d) Localitat i codi postal: Barcelona, 08034
   e) Telèfon: 93 401 61 18.
   f) Telefax: 93 401 61 25.
   g) Obtenció de documentació: els plecs d’aquesta licitació es poden consultar al perfil del contractant, a l'adreça web següent: https://seuelectronica.upc.edu/perfil-de-contractant,
   o es poden obtenir al servei de fotocòpies (planta S1 de l’edifici Vèrtex, telèfon 93 401 79 66).
   h) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins a la data límit de presentació d’ofertes.

  • Requisits específics del contractista
  • Presentació d'ofertes: s'hi especifica el termini de presentació de les ofertes, la documentació que s'ha de presentar, el lloc on s'ha de presentar l'oferta i el termini durant el qual els licitadors o licitadores estan obligats a mantenir l'oferta.
  • Obertura de les ofertes: s'hi especifica el lloc, la data i l'hora en què s'obren les ofertes que s'han presentatde presentació de les ofertes.
  • Criteris de valoració: s'especificen els criteris que es tindran en compte i el seu valor en punts.
  • Despeses dels anuncis: s'especifica qui es fa càrrec de les despeses dels anuncis.

Apartats dels anuncis en què es fa pública la formalització d'un contracte d'obres

 • Inclouen apartats com ara els següents:

  • Valor estimat del contracte.
  • Pressupost base de la licitació.
  • Formalització del contracte: s'hi especifica la data de l'adjudicació i la formalitació del contracte, l'empresa o la persona jurídica a la qual s'ha atorgat el contracte i l'import de l'adjudicació.
   Exemple
   6. Formalització del contracte:
   a) Data adjudicació: 28 de febrer de 2012.
   b) Data formalització del contracte: 9 de març de 2012.
   c) Contractista: xxxxxxxx
   d) Import de l’adjudicació: 2.283.459,00 € de preu base més 411.022,62 €, 18 % d’IVA.

Datació

 • S'hi fa constar:

  Població
  Data: dia en xifres, mes en lletres (en minúscula) i any en xifres i sense cap punt

  Barcelona, 12 de març de 2012

Signatura

 • La signatura consta dels elements següents:

  Rúbrica
  Nom i cognoms
  Càrrec

 • Habitualment, l'anunci és signat per delegació. S’hi han de consignar les dades de la persona que signa i s'hi ha de fer constar la delegació.

  P. d. + disposició en què es fonamenta la delegació (entre parèntesis)
  Rúbrica
  Nom i cognoms
  Càrrec

  P. d. (Resolució 3010/2006, de 13 de desembre)

  [rúbrica]

  Carme López Pol
  Gerenta

Annexos

 • L'anunci pot tenir annexos, com ara el plec de clàusules administratives particulars o el plec de prescripcions tècniques.
 • La referència a l'annex s'escriu amb minúscula i lletra rodona.

  Documentació que cal presentar: la que s'especifica a la clàusula 6 del plec de clàusules administratives.

 

Tingues en compte les convencions gràfiques que afecten els anuncis

Convencions

 • Contingut dels apartats: la informació que contenen els apartats s'inicia amb lletra minúscula perquè segueixen dos punts.

  Descripció de l’objecte: obres de construcció de la fonamentació de l’edifici J del Campus Diagonal Besòs de la UPC.
  Tramitació: ordinària
  Domicili: passeig Bonanova, 9

  Tret que s'iniciï amb un element que ha d'anar en majúscula (noms propis):

  Lloc d’execució de l’obra: Campus Diagonal Besòs

 • El nom de les unitats s'escriu amb cada inicial en majúscula

  Dependència que tramita l’expedient: Unitat de Contractació

 • El nom de les dependències dels edificis s'escriuen en minúscula.

  planta S1
  sala de reunions


 • Nom dels edificis: la part genèrica s'escriu en minúscula i el nom propi s'escriu amb majúscula inicial.

  edifici Vèrtex

 • Noms de les vies: la part genèrica s'escriu en minúscula i el nom propi s'escriu amb majúscula inicial.

  plaça Eusebi Güell, 6

 • Noms de els normatives: solament s'escriu la inicial de la primera paraula en majúscula

  Es dispensa d’acord amb l’art. 91 de la Llei de contractes del sector públic.

 • Les sigles s'escriuen sense punts ni espais entremig.

  DOGC
  IVA


 • Segueix els criteris de la UPC per a l'apostrofació de les sigles.

  Distància de les instal·lacions pròpies de l’ETSAV, l'EUPM i l'FNB: 15 punts

 • No abusis de les abreviacions.

  Elaboració de la valoració de la UPC
  Elaboració de la valoració de la Universitat Politècnica de Catalunya

  Aquest termini quedarà ampliat per completar els 26 dies naturals de presentació d’ofertes si la publicació d’aquest anunci al DOGC...
  Aquest termini quedarà ampliat per completar els 26 dies naturals de presentació d’ofertes si la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya...

  Provisional: es dispensa d’acord amb l’art. 103 del text refós de la Llei de contractes del sector públic.
  Provisional: es dispensa d’acord amb l’article 103 del text refós de la Llei de contractes del sector públic.

 • Desxifra les sigles, per facilitar la comprensió de totes les dades.

  Projectes de 7è PM: 3.500 € (preu total per projecte)
  Projectes de 7è Programa marc: 3.500 € (preu total per projecte)

  Art. 103 del text refós de l'LCSP
  Art. 103 del text refós de la Llei de contractes del sector públic

 • S'aconsella fer servir el símbol de l'euro al costat de les xifres en lloc de la paraula.

  Valor estimat del contracte: 3.306.497,80 euros de preu base
  Valor estimat del contracte: 3.306.497,80 de preu base

 • Els símbols se separen de la xifra que acompanyen amb un espai. S'aconsella separar-los amb un espai fix (en el Word: majúscula + control + espai) perquè no quedin separats al final de línia.

  18% d’IVA
  18 % d’IVA

 • Els números de telèfon s'escriuen sense punts entremig. S'hi deixa un espai.

  Telèfon: 93 434 32 20
  Telefax: 93 418 62 50

 • Les hores se separen dels minuts amb un punt. El símbol d'hora no porta punt, tret que finalitzi una frase.

  Obtenció d’informació: de 9 a 13.30 h

 • S'aconsella escriure les dates desenvolupades.

  23 d’abril de 2012

 • La numeració i la data dels DOGC s'especifiquen de la manera següent:

  DOGC núm. xx, de xx.xx.xx

  DOGC núm. 5560, de 30.06.2010
  DOGC núm. 5560, de data 30 de juny de 2010

 • El nom de les publicacions s'escriuen en cursiva.

  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

 • Aplica els criteris de gènere de la UPC.

  Termini durant el qual els licitadors resten obligats a mantenir la seva oferta:
  Termini durant el qual els licitadors o licitadores resten obligats a mantenir la seva oferta:

  Despeses dels anuncis: els imports dels anuncis aniran a càrrec de l’adjudicatari.
  Despeses dels anuncis: els imports dels anuncis aniran a càrrec de l’adjudicatari o adjudicatària.

  En canvi,

  Requisits específics del o de la contractista
  Requisits específics del contractista o la contractista
  Requisits específics del contractista

Redacció

  • Fes atenció a usar correctament els relatius en les denominacions de les normatives.

   Anunci pel que es convoca un...
   Anunci pel qual es convoca un...

  • No deixis de fer servir els articles i preposicions.

   Núm. expedient:
   Núm. d'expedient:

   Percentatge de descompte sobre tarifes màximes (règim abonament)
   Percentatge de descompte sobre tarifes màximes (règim d'abonament)

   Reducció termini inicial de durada de la concessió
   Reducció del termini inicial de durada de la concessió

  • No utilitzis l'estructura a + infinitiu quan facis referència a allò que s'ha de fer.

   Documentació a presentar:
   Documentació que s'ha de/cal presentar:

  • Fes servir els articles corresponents quan facis referència a diferents elements. Recorda que el verb ha de concordar amb el substantiu o els substantius.

   La data i hora d’obertura pública del sobre C s’anunciarà al perfil de contractant.
   La data i l'hora d’obertura pública del sobre C s’anunciaran al perfil de contractant.

  • Comprova que la nomenclatura sigui correcta.

   Cofinançat amb fons FEDER.
   Cofinançat amb Fons Feder.
   Cofinançat amb el FEDER [Fons Europeu de Desenvolupament regional].

  • Fes servir lèxic habitual.

   Termini durant el qual els licitadors o licitadores resten obligats...
   Termini durant el qual els licitadors o licitadores estan obligats...

  • Fes servir el lèxic més precís possible.

   Documentació a presentar: la ressenyada a la clàusula 6 del plec de clàusules administratives.
   Documentació a presentar: la que especifica la clàusula 6 del plec de clàusules administratives.
   Documentació a presentar: la que estableix la clàusula 6 del plec de clàusules administratives.