Comparteix:

Sol·licitud

La sol·licitud és el document mitjançant el qual una persona demana a l'Administració alguna cosa.

Aquest document està regulat per l'article 70 i següents de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Et recomanem
Exemple i plantilla

 

Estructura i redacta els continguts de la sol·licitud de manera adequada

Dades personals

 • Informació bàsica

  • Nom i cognoms
  • DNI.
  • Domicili i codi postal (lloc lloc on es volen rebre les notificacions o mitjà pel qual es volen rebre).

  • Informacions opcionals

   • Si es tracta de personal de la UPC, també has de fer constar la unitat estructural a què pertany i el lloc de treball o el càrrec.
   • Si la sol·licitud és en nom i representació d'un organisme, has d'esmentar l'organisme, hi has de posar el NIF de l'organisme en lloc del DNI de la persona i l'adreça ha de ser la de l'organisme.

   Exposició de fets

   • Exposa els fets i els motius que justifiquen la sol·licitud.
   • Si hi ha més d'un motiu, numera'ls i escriu-los en paràgrafs separats, i exposa'ls segons el temps en què succeeixen o segons l'argumentació.

   Nucli

   • Exposa-hi el que es demana.
   • Si se sol·liciten diverses coses, numera-les i escriu-les en paràgrafs diferents.

   Signatura

   • Només s'ha de signar, perquè el nom i els cognoms, i el lloc de treball o el càrrec ja s'esmenten a l'apartat de dades personals.

   Datació

   • Fes-hi constar el lloc i la data.

   Destinació

   • Has d'enviar la sol·licitud a l'òrgan, el centre o la unitat administrativa a què s'adreça i no pas a un càrrec.

   Redacció

   • Tradicionalment, la sol·licitud es redactava com un text seguit. Actualment, en els impresos estandarditzats s'utilitzen recursos gràfics per estructurar la informació en blocs i identificar els continguts amb etiquetes que permeten reduir el text als elements essencials d'informació.

   De la construcció amb dos verbs principals:

    

   (Dades personals) Exposo: Que... Per això, Sol·licito: Que...

    

   es passa a la distribució en blocs d'informació següent:

    

   Dades personals

   Exposició de fets

   Sol·licitud

    

   • També desapareix la referència al receptor i es fan servir fórmules impersonals.

   Sol·licito: Que em concediu l'autorització per absentar-me del meu lloc de treball.

   Fraseologia

   • sol·licitud, no instància

    La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú fa referència a aquest document amb el nom de sol·licitud. Per això es considera obsolet el terme instància, que es feia servir a la Llei de procediment administratiu de 1958.