Comparteix:

Consell de govern

Consell de Govern · 11/11/2014

Punt
Titol punt
1.
Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2.
Informe del rector (accés al document)
3. Temes informatius
3.01
Nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació (accés al document)
4. Actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern (accés al document)
5. Actualització de les competències dels membres del Consell de Direcció (accés al document)
6. Previsió de reunions dels òrgans de govern i representació de les seves comissions (accés al document)
7. Acord 190/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’ordre del dia i la normativa de desenvolupament de la sessió del Claustre Universitari en sessió ordinària (accés al document 1_2)
8. Acord 191/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la proposta de revisió del reglament electoral de la UPC per elevar-lo a la seva aprovació al Claustre Universitari (accés al document)
9. Acord 192/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’informe de gestió de la Universitat (accés al document 1_2)
10. Acord 193/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’assignació individual del complement addicional docent (accés al document)
11. Acord 194/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’assignació individual per mèrits de gestió (accés al document)
12. Ratificació d'acords i informació de les comissions del Consell de Govern
Comissió d'Economia i Infraestructures
12.01 Informe sobre l’auditoria de processos i romanents del CTT 2013-2014
12.02 Informe sobre els estats financers agregats de l’exercici 2013 (accés al document)
12.03 Acord 195/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el conveni CEIB-UPC per a la gestió d’ingressos per a la construcció del Campus del Besòs (accés al document)
12.04 Acord 196/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’informe d’auditoria i comptes anuals de l’any 2013 de la Fundació Centre CIM (accés al document)
12.05 Acord 197/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la compensació econòmica per serveis extraordinàris i hores extres (accés al document 1_2)
Comissió de Recerca
12.06 Acord 198/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la convocatòria d’ajuts PQS/PTS (accés al document)
12.07 Acord 199/2014 del Consell de Govern pel qual s'aproven les sol·licituds d’intensificació de recerca (accés al document)
12.08 Acord 200/2014 del Consell de Govern pel qual s'aproven els becaris de recerca assimilats
12.09 Acord 201/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la convocatòria de grups de recerca emergents i singulars de la UPC (accés al document)
Comissió de Desenvolupament Estatutari
12.10 Acord 202/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el reglament d'organització i funcionament del Departament de Física i Enginyeria Nuclear (accés al document)
12.11 Acord 203/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el reglament d'organització i funcionament del Departament de Construccions Arquitectòniques II (accés al document)
12.12 Acord 204/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la creació del reconeixement “Distinció d’Honor de la FOOT” (accés al document)
Comissió de Personal i Acció Social
12.13 Acord 205/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’Acord de la Mesa Negociadora del VIè Conveni col·lectiu del PAS Laboral de liquidació de les pagues extraordinàries meritades en el Vè Conveni (accés al document)
12.14 Acord 206/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la convocatòria 2014 del Règim de dedicació del professorat (accés al document)
12.15 Acord 207/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la convocatòria 2014 d’Avaluació de l’activitat docent del PDI de la UPC als efectes del reconeixement dels complements docents (accés al document)
12.16 Acord 208/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el nomenament de professorat emèrit (accés al document)
12.17 Acord 209/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la relació de persones contractades amb categoria de professorat visitant susceptible de presentar-se al programa d’estabilització del PDI (accés al document)
Comissió de Docència i Estudiantat
12.18 Informe sobre el resultat de la matrícula dels estudiants de nou accés (accés al document)
12.19 Acord 210/2014 del Consell de Govern pel qual s'aproven les memòries de màster universitaris a verificar per al curs 2015-2016 (accés al document)
12.20 Acord 211/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el marc d’extinció de titulacions de grau i màster universitari (accés al document)
12.21 Acord 212/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la nomenclatura multilingüe de la UPC (accés al document)
12.22 Acord 213/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova la convocatòria d'ajuts del Consell de l'Estudiantat per a projectes. Curs 2014-15 (accés al document)
13. Assumptes de tràmit