Vés al contingut (premeu Retorn)

Normativa general de personal

Títol Publicat
Decret Llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes. [pdf] DOGC núm. 7416, 20.07.2017
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público [pdf] BOE núm. 261, 31.10.2015

Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía. [pdf].

Recuperació de pagues extraordinàries, dies d'assumptes propis...

BOE núm. 219, 12.09.2015
Decret llei 9/2014, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria de personal. [pdf] DOGC núm. 6780
31.12.2014
Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. [pdf] DOGC núm. 4675, 13.07.2006
Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa d'un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. [pdf] DOGC núm. 2509,
03.11.1997
Ordre de 27 d'octubre de 1992, per la qual es dicten instruccions en relació amb la cotització al règim general de la Seguretat Social dels funcionaris públics inclosos en el camp d'aplicació d'aquest règim, durant les situacions de llicència o permís sense sou, suspensió provisional de funcions, compliment del servei militar o de la prestació social substitutòria i termini possessori per canvi de destinació. [pdf] BOE núm. 266, 05.11.1992
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. [pdf] DOGC núm. 923, de 04.12.1987
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. [pdf] BOE núm. 4, 04.01.1985