Enquestes de satisfacció del procés d'avaluació del complement addicional docent

 

Objectiu: Conèixer i recollir les aportacions, opinions, comentaris i propostes de millora del professorat, relacionades amb el procés d'avaluació del complement addicional docent. Els comentaris recollits seran destinats a millorar el procés. 

Col·lectiu a qui va adreçat: Personal Docent i Investigador (PDI) que ha sol·licitat el complement docent en les diverses convocatòries

Periodicitat: Triennal

Convocatòria 2017 Model enquesta

Convocatòria 2014 Model enquesta